Obszary zagrożenia

Pył PM10

W analizach przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 dla roku 2015 występują na obszarze 60 km² (0,4% powierzchni województwa) zamieszkanym przez 350 tys. mieszkańców (10% populacji województwa). Obszary przekroczeń występują w 16 gminach i pokrywają się z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej miast: Krakowa, Nowego Sącza, a także Tarnowa, Suchej Beskidzkiej, Proszowic, Miechowa, Bochni, Chrzanowa, Skawiny, Oświęcimia czy Nowego Targu.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Na obszarze ok. 1,2 tys. km² (8% powierzchni województwa) zamieszkanym przez 1,7 mln osób (50% mieszkańców Małopolski) występuje więcej niż dopuszczalne 35 dni w roku, w których stężenia 24-godzinne pyłu PM10 przekraczają 50 µg/m³.  Obszary występowania przekroczeń poziomu dobowego pyłu PM10 występują w obrębie 121 gmin województwa, najwyższe stężenia wyznaczono na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Kęt, Chrzanowa.

Obszar przekroczeń 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Pył PM2,5

Poziom dopuszczalny stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku 2015 jest przekraczany na terenie 55 gmin, na obszarze o łącznej powierzchni 300 km² (2% powierzchni województwa). Na przekroczenia stężeń pyłu PM2,5 narażonych jest ponad 1,1 mln mieszkańców (32% mieszkańców Małopolski). Najwyższe przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyznaczono na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu oraz Chrzanowa.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

Benzo(a)piren

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają dla roku 2015 poziom docelowy 1 ng/m³. Obszar przekroczeń to 13 tys. km² (85% obszaru województwa) a liczba narażonych mieszkańców to 3,2 mln osób (94% mieszkańców Małopolski). Obliczenia modelowe wykazały najwyższe stężenia na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz Nowego Targu.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Dwutlenek azotu

Obszarami o podwyższonych stężeniach średniorocznych dwutlenku azotu w Krakowie są tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie w centrum miasta i wzdłuż autostrady A4. Powierzchnia obszaru przekroczeń dla roku 2015 to 2 km² a na wysokie poziomy dwutlenku azotu narażonych jest 15 tys. mieszkańców Krakowa.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl


Do pobrania

Mapy wektorowe stężeń zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2011

Mapy wektorowe emisji zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2010

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze