Obszary zagrożenia

Pył PM10

W analizach przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 wyznaczono na obszarze ok. 267 km² zamieszkanym przez ok. 641 tys. mieszkańców. Obszary przekroczeń występują w 23 gminach i pokrywają się z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej miast: Krakowa, Nowego Sącza, a także Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia czy Zakopanego.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

Na wysokość stężeń średniorocznych pyłu PM10 duży wpływ mają lokalne źródła powierzchniowe. Dodatkowo w powiatach leżących przy granicy z województwem śląskim: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim i wadowickim znaczący udział mają również źródła powierzchniowe zlokalizowane poza województwem małopolskim.

Na obszarze ok. 2,2 tys. km² zamieszkanym przez 1,6 mln osób występuje więcej niż dopuszczalne 35 dni w roku, w których stężenia 24-godzinne pyłu PM10 przekraczają 50 µg/m³. Najwyższe stężenia wyznaczono na obszarze Krakowa, Skawiny, Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego, a także Nowego Sącza i Nowego Targu. Obszary występowania przekroczeń poziomu dobowego pyłu PM10 określono w obrębie 90 gmin województwa.

Obszar przekroczeń 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

 

Pył PM2,5

Poziom dopuszczalny stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 jest przekraczany na terenie 52 gmin, na obszarze o łącznej powierzchni 652 km². Na przekroczenia stężeń pyłu PM2,5 narażonych jest ponad 1 289 tys. mieszkańców. Najwyższe przekroczenia poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji wyznaczono na obszarze Krakowa, Skawiny, Nowego Sącza, Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

W największym stopniu na poziomy przekroczeń pyłu PM2,5 wpływają powierzchniowe źródła lokalne, a w przypadku Krakowa również źródła liniowe i punktowe. W części obszarów istotny wpływ mają również źródła powierzchniowe spoza danego powiatu. Źródła spoza województwa w największym stopniu wpływają na poziom stężeń w przypadku powiatów olkuskiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego.

 

Benzo(a)piren

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają poziom docelowy 1 ng/m³. Obliczenia modelowe wykazały najwyższe stężenia na obszarze Krakowa, Oświęcimia, Tarnowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz Makowa Podhalańskiego.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

Wysokości stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu zależą od wielkości emisji ze źródeł powierzchniowych zlokalizowanych nie tylko na terenie danego powiatu, ale również powiatów sąsiadujących, a nawet tych zlokalizowanych poza województwem małopolskim.

 

Dwutlenek azotu

Obszarami o podwyższonych stężeniach średniorocznych dwutlenku azotu w Krakowie są tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie w centrum miasta i wzdłuż autostrady A4. Najwyższe stężenia dwutlenku azotu wyznaczono w obrębie autostrady A4, zwłaszcza na węzłach komunikacyjnych, oraz w obrębie ulic Zakopiańskiej, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, al. Gen. Bora Komorowskiego, Opolskiej, Jasnogórskiej, Conrada, ul. Igołomskiej, al. Pokoju, Bieńczyckiej. Wysokie stężenia dwutlenku azotu wystąpiły również na obszarze Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

W przypadku stężeń dwutlenku azotu na obszarach przekroczeń widoczny jest wpływ źródeł komunikacyjnych zlokalizowanych na obszarze Krakowa. Znaczenie ma również wpływ źródeł przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Nowej Huty. Źródła powierzchniowe związane z sektorem komunalno-bytowym nie odgrywają większego znaczenia odpowiadając jedynie za około 5% wysokości stężenia.

 

Dwutlenek siarki

Obszary przekroczeń średniodobowych stężeń dopuszczalnych dwutlenku siarki występują w zachodniej i południowo-zachodniej Małopolsce, na łącznym obszarze o powierzchni 140 km².

Obszar przekroczeń średniodobowych stężeń dopuszczalnych dwutlenku siarki:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

Duży wpływ na wysokość stężeń dwutlenku siarki mają źródła spoza województwa, jednakże nie bez znaczenia są również źródła powierzchniowe zlokalizowane lokalnie.


 

Do pobrania

Mapy wektorowe stężeń zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2011

Mapy wektorowe emisji zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2010

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze