logotyp

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: Kraków, Nowy Sącz, krakowski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, suski

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: Kraków, Nowy Sącz, krakowski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, suski

 
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 15.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 175 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Skawina os. Ogrody – 104 µg/m3; Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat nowotarski Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiaty: krakowski i suski.
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 33 300
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
 
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 16.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 16.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  16.01.2020 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 16.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów - dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current    
Dzień 16.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 16.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 16.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków i Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, olkuski, oświęcimski, krakowski, suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 698 000.
Dzień 17.01.2020 r.
W dniu 17.01.2020 r. prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), ·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, ·     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: -  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, -  nie wietrz pomieszczeń, -  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: -    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, -    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, -    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -    nie wietrz pomieszczeń, -    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:   Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podmioty gospodarcze, powinny: ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia). Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10: Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. ·     Podmioty gospodarcze, powinny: ·     czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu, ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). ·     Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast, ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia). ·     Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna: ·     prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy. ·     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien: ·     wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych. Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno: - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ·     ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 16.01.2020 r. godz. 9:00
Podstawa prawna ·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych ·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Chroń się przed zanieczyszczeniem!

Ogranicz długie spacery
Ogranicz aktywność dzieci na zewnątrz
Unikaj wietrzenia mieszkania
Nie uprawiaj sportu na zewnątrz
Włącz oczyszczacz powietrza
Załóż maskę antysmogową
W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem

Dowiedź się więcej!

Chroń swoje zdrowie

Chroń swoje zdrowie
Pył zawieszony PM10 i PM2,5 składa się z mieszaniny cząstek. Może zawierać substancje toksyczne takie jak benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki, które mogą także przenikać do krwi

Dofinansowanie

Dofinansowanie
Sprawdź dostępne programy dofinansowania do wymiany ogrzewania, ocieplenia budynku oraz odnawialnych źródeł energii.
Program "Czyste Powietrze" - dotacja do 90% kosztów inwestycji. Ulga termomodernizacyjna - możliwość odpisania do 53 tys. zł od podstawy opodatkowania. Program "Mój prąd" - dotacja 5 tys. zł do instalacji fotowoltaicznej...

Zmień piec

Zmień piec
Czy wiesz, że w twoim domu mieszka
złodziej? Stary piec kradnie twój czas, wygodę, zdrowie, spokój, a nawet pieniądze! Zamiast spędzać czas z rodziną, wciąż musisz zbiegać do kotłowni, by nakarmić złodzieja! Czas z tym skończyć i wyrzucić go z domu!…

Uchwała antysmogowa

uchwała antysmogowa | anti-smog resolution
W Małopolsce nie można instalować kotła lub kominka na drewno lub węgiel jeśli nie spełniają norm ekoprojektu. Obowiązuje zakaz spalania miałów, mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają norm emisyjnych.
Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa obowiązuje zakaz spalania węgla, drewna i innych paliw stałych…