Jakość powietrza

Zgodnie z art. 92 ust.1 i art. 94 ust.1b ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu do dnia 20.04.2018 roku:

  1. przekroczenia dopuszczalnej częstości, wynoszącej 35 przekroczeń w roku kalendarzowym 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w strefie Aglomeracja Krakowska (os. Piastów – 41 przekroczeń) w strefie miasto Tarnów (ul. Ks. R. Sitko – 38 przekroczeń) oraz w strefie małopolskiej (Bochnia ul. Konfederatów Barskich – 38 przekroczeń, Niepołomice ul. 3 maja – 46 przekroczeń, Oświęcim ul. Bema – 54 przekroczenia, Zakopane ul. Sienkiewicza – 36 przekroczeń) oprócz stacji wymienionych w pismach WM.7011.2.23.2018 z dnia 27.02.2018 r. i 27.03.2018 r.,
  2. ryzyka przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń w roku kalendarzowym 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie Aglomeracji Krakowskiej - os. Wadów, w strefie Tarnów - ul. Bitwy pod Studziankami oraz w strefie małopolskiej w Trzebini, os. Widokowe,
  3. ryzyka przekroczenia rocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na wszystkich 15 stanowiskach w Aglomeracji Krakowskiej, w Tarnowie i w strefie małopolskiej.

Analiza ryzyka dotyczyła przypadków przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10, 1 i 24-godzinnego dla dwutlenku siarki i 1-godzinnego dla dwutlenku azotu oraz rocznych stężeń metali ciężkich i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W wyniku analizy można stwierdzić, że nie występuje ryzyko przekroczenia standardów jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i metali ciężkich: kadmu, niklu, arsenu i ołowiu.

24.04.2018 Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych