Gmina Stary Sącz – priorytetem czyste powietrze!

Projekt bez tytułu (22)

Podsumowanie II fazy projektu LIFE

Gmina Stary Sącz podczas II fazy projektu LIFE prowadziła działania, których celem było pogłębienie świadomości mieszkańców na temat problemu niskiej emisji oraz wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Przekazywano również informacje dotyczące obowiązującej uchwały antysmogowej, aktualnych dofinansowaniach na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów i możliwości uzyskania wsparcia na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Działania doradcze dla mieszkańców

Nieustannie prowadzone jest doradztwo dla mieszkańców w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji, w tym poprzez:

  • zapobieganie ubóstwu energetycznemu za pomocą działań służących oszczędności kosztów energii,
  • pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez wymianę oświetlenia na żarówki energooszczędne,
  • montaż perlatorów i ekranów zagrzejnikowych.

Wszystkie te działania zrealizowane zostały przy współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

Warsztaty edukacyjne w szkole

Działania edukacyjne w Gminie Stary Sącz prowadzone były głównie na terenie placówek oświatowych. Ich celem było przybliżenie mieszkańcom możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego i finansowego na działania związane z wymianą starych, nieefektywnych źródeł ciepła lub dokonania termomodernizacji. Gośćmi spotkań, udzielającymi cennych wskazówek, byli m.in. doradca energetyczny WFOŚiGW, przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa i specjalista do spraw OZE.

Prezentacja działania oczyszczaczy powietrza

W związku z otrzymaniem oczyszczaczy powietrza od Marszałka Województwa Małopolskiego w dniu 05 października 2018 r. w Przedszkolu w Barcicach odbyło się spotkanie ekodoradcy z dziećmi. Dzieci poznały źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza. Dowiedziały się, że wpływ na jakość powietrza ma rodzaj stosowanego opału (zobaczyły próbki węgla, ekogroszku, pelletu). Przeprowadzono ciekawe doświadczenia, dzieciom zadawano również wiele zagadek angażujących w temat ochrony powietrza.

Stary Sacz 2
Warsztaty z dziećmi w przedszkolu

Interaktywne warsztaty o powietrzu

W dniach 6-7 maja 2019 r. we współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon  zorganizowano wystawę mobilną „Naukowiej” będąca interaktywną opowieścią o powietrzu – jego naturze i znaczeniu. Dzięki niestandardowej narracji i opiece animatorów, zwiedzający mieli okazję poznać powietrze w kontekście nauk o ziemi, nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz technicznych.

Stary Sącz 3
Mobilne warsztaty

Tysiąc małych kroków dla klimatu

W starosądeckim Hufcu Pracy w ramach projektu „Tysiąc małych kroków dla klimatu” zrealizowano spotkania ekodoradcy z wolontariuszami i pracownikami. Ich temat dotyczył m.in.:

– zmian klimatu,

– śladu węglowego,

– zanieczyszczenia powietrza,

– sposobów zmniejszania emisji spalin,

– odnawialnych źródeł energii.

Przekazane wolontariuszom wiadomości oraz prezentacje multimedialne pozwolą młodzieży na edukację ich rówieśników.

Stary Sącz 4
Działalność samorządu Hufca

„Czyste powietrze – czysta sprawa w mieście i gminie Stary Sącz”

W roku 2018 i 2019 r. organizowano akcje edukacyjne prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu. Przeprowadzono kampanię „Czyste powietrze – czysta sprawa w mieście i gminie Stary Sącz” przy podziale środków własnych gminy oraz środków KANA. Głównym celem była edukacja dzieci klas szkoły podstawowej w zakresie ograniczania przyczyn zanieczyszczenia powietrza i prawidłowych zasad gospodarowania odpadami. Przeprowadzono również konkursy wiedzy i plastyczne z nagrodami.

W listopadzie 2019 r. na starosądeckim rynku stanął autobus energetyczny. Wizyta ekspertów z KAPE miała na celu poszerzenie wiedzy młodzieży. Pracownicy agencji przekazali wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarowania energią oraz kształtowania zachowań proekologicznych.

W ramach projektu LIFE zakupiono kamerę termowizyjną w celu wykonywania badań szczelności budynków.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Stary Sącz:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).