W gminie Wieprz oddycha się lepiej!

Wieprz

Podczas realizacji II fazy projektu „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Gminie Wieprz prowadzono działania mające na celu poprawienie świadomości mieszkańców w temacie zagrożeń, jakie niesie zanieczyszczone powietrze. Organizowano spotkania z mieszkańcami, w czasie najważniejszych plenerowych imprez w gminie funkcjonowało stoisko Ekodoradcy. Odbywały się spotkania z uczniami, jak również prowadzono projekt dofinansowujący wymianę tzw. kopciuchów na kotły gazowe. Wśród najciekawszych działań można wymienić:

Lekcje w szkołach i przedszkolach

W czasie trwania lekcji placówkom przekazano oczyszczacze powietrza. W zajęciach uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki i tzw. zerówka. Zajęcia prowadzono w formie eksperymentów uświadamiających, że powietrze jest wszędzie wokół nas. Najmłodszym wytłumaczono również jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia. Dzieci poznały przyczyny ich powstawania oraz wpływ ich obecności na zdrowie człowieka.

Stoisko Ekodoradcy

W czasie plenerowych imprez organizowanych na terenie Gminy takich jak Święto Gminy Wieprz oraz Dożynki Gminne funkcjonowało stoisko Ekodoradcy (Ekopunkt). Święta te są imprezami corocznymi, chętnie odwiedzanymi przez mieszkańców. Uczestnicy przyzwyczaili się już do funkcjonowania Ekopunktu bardzo chętnie z niego korzystając, wypytując co i rusz o nowe zagadnienia i programy. Poruszane na stoisku tematy dotyczyły także m.in. dofinansowań, jakie realizowane są na terenie Gminy. Często proszono o przedstawienie informacji wyjaśniających jakie obecnie na rynku urządzenia czy rozwiązania służące ogrzewaniu budynków są ekologiczne oraz jaka jest ich opłacalność. Mieszkańcy mogli również zostać obdarowani krzewami, które miały symbolikę wskazującą na oczyszczanie powietrza.

Targi Dom i Otoczenie

Również w czasie trwania tego wydarzenia starano się promować czyste powietrze. Razem z sąsiadującymi gminami, które uczestniczą w projekcie LIFE, zorganizowano stoisko ekodoradców. W ramach jego działań udzielano zwiedzającym informacji dotyczących dofinansowań rozwiązań ekologicznych oraz aktywności służących poprawie jakości powietrza w Małopolsce.

Spotkania z mieszkańcami

Ważnym działaniem podejmowanym w ramach działań Projektu było również uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich . W czasie spotkań informowano mieszkańców m.in. o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie gminy. Bardzo ważnym działem było uświadamianie lokalnej społeczności jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie ludzkie, oraz co robić, aby zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń.

Nadmienić należy że spotkania realizowano w czasie większych wydarzeń. Związane było to z chęcią zintensyfikowania możliwości dotarcia do mieszkańców. Czynna współpraca dotyczyła Gminnego Ośrodka kultury organizującego np. dożynki, jak również Sołtysów w czasie zebrań wiejskich rad sołeckich. Zaangażowano również przedstawicieli straży pożarnej i kół gospodyń Wiejskich

podkreśla Wojciech Antecki – ekodoradca

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Wieprz:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).