W trosce o czyste powietrze w Gminie Wolbrom

Wolbrom

Wolbrom jest jedną z wielu gmin Małopolski, które uczestniczą w Projekcie zintegrowanym LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W trakcie realizacji II fazy projektu LIFE, w Gminie Wolbrom organizowanych był szereg akcji edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Wydarzenia kierowano do różnych grup wiekowych. Organizowano wiele akcji, w tym piknik rodzinny, zajęcia dla dzieci czy konkursy, których tematyką było czyste powietrze.

Wycięty las szumi tylko w nas (Jan Staudynger). Nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu. Pokój na ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.

mówi Katarzyna Barczyk-Łyczak – ekodoradca

Piknik rodzinny

W dniu 13 października 2018 roku odbył się piknik rodzinny zorganizowany przy filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu.

Szkoła usytuowana jest na osiedlu, stąd też na pewno widzów było dużo więcej, bo słuchali nas również z osiedlowych balkonów i okien.

mówi Katarzyna Barczyk-Łyczak – ekodoradca

Piknik odbywał się w godzinach od 10.00 do 19.00. Zorganizowane spotkanie było w pełni poświęcone „Czystemu powietrzu”. Stoisko ekodoradcy usytuowano w punkcie głównym, w jego obsłudze udział wzięły jeszcze 2 osoby z Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

LIFE – czyli gotowanie w czystym powietrzu

W dniu 13 października 2018 roku odbył się event plenerowy pn. LIFE – czyli gotowanie w czystym powietrzu, z udziałem Mistrza smaku i Ambasadora czystego powietrza Andrzeja Polana. Imprezie towarzyszył pokaz kotłów producentów SAS i Defro, zgodnych z ekoprojektem, oraz ekologicznych kominków. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców MiG Wolbrom. W imprezie na stoisku Ekodoradcy można było złożyć wstępną deklarację udziału w unijnych projektach. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 550 mieszkańców gminy Wolbrom, całych rodzin z dziećmi, seniorów, radnych. Nad przebiegiem imprezy czuwały policja i straż miejska Wolbrom. Uczestnikom w formie nagród przekazano 100 koszulek z napisem CHCEMY ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM i logiem LIFE. Rozdysponowano również kubeczki, czapki z napisem LIFE, książeczki KAS oraz rośliny antysmogowe.

Kredą po asfalcie

Podczas akcji edukacyjnej ekodoradca prowadził wspólne stoisko wraz z Wydziałem Promocji UMiG Wolbrom oraz Policją. Stoisko usytuowane na terenie DK Wolbrom odwiedziło ponad 300 osób. Były to m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, grupy opiniotwórcze: radni, personel medyczny i funkcjonariusze OSP. Zorganizowano również konkurs „kredą po asfalcie” oraz Koło EkoFortuny, które oblegane było zarówno przez dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy Wolbrom. Każdy kto brał czynny udział w we wspólnej zabawie został nagrodzony. Na aktywnych czekał szereg LIFE-upominków przygotowanych na stanowisku ekodoradcy (puzzle-LIFE, medale za udział w akcji, uchwyty do telefonów, 100 balonów z nadrukiem projektu, koszulki, czapeczki-LIFE). W konkursach wzięło udział ok 80 dzieci oraz ich rodziców, którzy pomagali w zmaganiach swoim pociechom. W ramach spotkań rozmawiano o Uchwale Antysmogowej oraz programie Czyste powietrze. Poruszono też tematy oszczędzania energii, wymiany starych urządzeń grzewczych oraz możliwości instalacji systemów OZE z dotacją.

Chcemy oddychać czystym powietrzem!

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zorganizowano akcję edukacyjną pn.”Chcemy oddychać czystym powietrzem”. W ramach akcji utworzono wspólne stoisko ekodoradcy, WOPR oraz Policji. Akcja została zorganizowana na terenie Zalewu Wolbromskiego. W akcji wzięło udział ok. 100 osób, dla których zorganizowano zagadki i konkurs rysunkowy. Dzieci i młodzież rysowały na asfalcie, udzielały odpowiedzi na stawiane przez prowadzących pytania z zakresu smogu, czystego powietrza, a także bezpieczeństwa nad wodą. W ramach przygotowanych przez ekodoradcę upominków za poprawne wypowiedzi przyznawano m.in. puzzle LIFE, medale za udział w akcji, uchwyty na telefon LIFE. Podczas wspólnego spotkania z mieszkańcami rozmawiano o smogu, oszczędzaniu energii, docieplaniu budynków, OZE, o tym czym NIE palić w piecach. Przedstawiono również tematykę dotacji i Uchwały antysmogowej. W trakcie wydarzenia ekodoradca rozdysponował ok 30 ulotek.

Stoisko Komendy Powiatowej Policji

Warto wspomnieć również o współpracy ze sportowcami z Wolbrom Team i wspólnie zorganizowanych akcjach oraz o współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Wolbrom:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).