Zdrowe powietrze w Gminie Dobczyce

dobczyce nakładka

W Gminie Dobczyce realizowany jest projekt pod nazwą: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach Programu Zintegrowanego LIFE. Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie. Partnerami są głównie gminy, które chcą aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze, przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych na ten cel. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2023.

W czasie trwania II fazy projektu LIFE, w gminie Dobczyce zorganizowano dwa pikniki ekologiczne.

Piknik ekologiczny Dobczyce 2018

Tematyka pikniku poruszała kwestie dwóch najważniejszych dla człowieka dóbr, bez których nikt nie może się obejść, a które nie są przez nas wystarczająco doceniane – powietrze i woda.

W czasie wydarzenia miejsce miało wiele ciekawych i angażujących akcji. Do głównych atrakcji zaliczyć można:

 • warsztaty dla dzieci,
 • świat wodnych doświadczeń,
 • zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej,
 • gry i zabawy dla dzieci,
 • pokaz ekologicznych kotłów,
 • obecność eko-ekspertów,
 • wykład o owadach,
 • wymianę odpadów za sadzonki.

Piknik ekologiczny Dobczyce 2019

Tematami przewodnimi pikniku były: ochrona powietrza, czysta woda, prawidłowa segregacja śmieci.

Główne atrakcje:

 • spektakl ekologiczny oraz występy grupy tanecznej,
 • konkursy, zabawy i doświadczenia dla dzieci,
 • twórczy recykling – konkurs na najciekawszy strój wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu „Modnie i EKOwygodnie”,
 • stoisko Wodociągów Krakowskich ,
 • stoisko MPGO Kraków,
 • stoiska producentów ekologicznych źródeł ogrzewania i instalacji OZE połączone z prezentacją zasady działania instalacji fotowoltaicznej,
 • porady Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Krakowie,
 • wymiana odpadów na sadzonki.

Ekodoradca brał także udział w szeregu organizowanych w tym czasie wydarzeń lokalnych. Należał do nich rodzinny rajd rowerowy, festyny rodzinne, czy wyścig kolarski Majka Days. Dzięki współpracy w ramach programu LIFE rozszerzono również zakres edukacji ekologicznej dla małych i dużych, organizowano teatrzyki ekologiczne, czy wręczenie oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli. Udzielano porad dla mieszkańców, dystrybuowano ulotki, plakaty, przedstawiano projekty dotacyjne (dot. wymiany kotłów, montażu instalacji OZE). Gmina zaopatrzona została w czujniki jakości powietrza, przeprowadzono także inwentaryzacje źródeł ogrzewania, kontrole palenisk i wiele innych działań składających się na walkę o czyste powietrze.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Dobczyce:

INFOGRAFIKA DOBCZYCE

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).