Program ochrony powietrza

Celem Programu ochrony powietrza jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.:

 • Wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
 • Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,
 • Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,
 • Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,
 • Ograniczenie emisji z transportu,
 • Ograniczenie emisji przemysłowej,
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców,
 • Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.

Elementem Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych, który wprowadza 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty),
 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy),
 • III stopień zagrożenia (kod czerwony).

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, a informacje o zagrożeniu zamieszczane są na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl/komunikaty

Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Do pobrania

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2017 r. (23/01/2017)

Uzasadnienie do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2017 r. (23/01/2017)

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r. (30/09/2013)

Uzasadnienie do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r. (30/09/2013)

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół (2012 r.)

Ekspertyza w zakresie pilotażowego opracowania i wdrażania planów działań krótkoterminowych w wybranych miejscowościach województwa małopolskiego (2011 r.)

Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (2011 r.)

Szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji w obrębie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego (2010 r.)

Opracowanie eksperckie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa (2010 r.)

Uzupełnienie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2011 r. (28/02/2011)

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2009 r. (21/12/2009)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze