Obszary zagrożenia

Pył PM10

W analizach przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 dla roku 2015 występują na obszarze 60 km² (0,4% powierzchni województwa) zamieszkanym przez 350 tys. mieszkańców (10% populacji województwa). Obszary przekroczeń występują w 16 gminach i pokrywają się z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej miast: Krakowa, Nowego Sącza, a także Tarnowa, Suchej Beskidzkiej, Proszowic, Miechowa, Bochni, Chrzanowa, Skawiny, Oświęcimia czy Nowego Targu.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Na obszarze ok. 1,2 tys. km² (8% powierzchni województwa) zamieszkanym przez 1,7 mln osób (50% mieszkańców Małopolski) występuje więcej niż dopuszczalne 35 dni w roku, w których stężenia 24-godzinne pyłu PM10 przekraczają 50 µg/m³.  Obszary występowania przekroczeń poziomu dobowego pyłu PM10 występują w obrębie 121 gmin województwa, najwyższe stężenia wyznaczono na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Kęt, Chrzanowa.

Obszar przekroczeń 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Pył PM2,5

Poziom dopuszczalny stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku 2015 jest przekraczany na terenie 55 gmin, na obszarze o łącznej powierzchni 300 km² (2% powierzchni województwa). Na przekroczenia stężeń pyłu PM2,5 narażonych jest ponad 1,1 mln mieszkańców (32% mieszkańców Małopolski). Najwyższe przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyznaczono na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu oraz Chrzanowa.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl/powietrze

Benzo(a)piren

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają dla roku 2015 poziom docelowy 1 ng/m³. Obszar przekroczeń to 13 tys. km² (85% obszaru województwa) a liczba narażonych mieszkańców to 3,2 mln osób (94% mieszkańców Małopolski). Obliczenia modelowe wykazały najwyższe stężenia na obszarze Krakowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz Nowego Targu.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl

Dwutlenek azotu

Obszarami o podwyższonych stężeniach średniorocznych dwutlenku azotu w Krakowie są tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie w centrum miasta i wzdłuż autostrady A4. Powierzchnia obszaru przekroczeń dla roku 2015 to 2 km² a na wysokie poziomy dwutlenku azotu narażonych jest 15 tys. mieszkańców Krakowa.

Obszar przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu:

Mapy dostępne na: miip.geomalopolska.pl


Do pobrania

Mapy wektorowe stężeń zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2015

Mapy wektorowe emisji zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2015

Mapy wektorowe stężeń zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2011

Mapy wektorowe emisji zanieczyszczeń dla Małopolski dla roku bazowego 2010

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze