Sprawozdania z realizacji POP

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie gminy i powiaty w województwie małopolskim. Jednostki samorządu terytorialnego powinny w sprawozdaniach uwzględniać dane jednostek im podległych. Sprawozdanie należy przekazać w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

Przeprowadzone inwestycje w zakresie wymiany ogrzewania budynków, przeprowadzenia termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii należy wprowadzić poprzez oprogramowanie wspomagające inwentaryzację ogrzewania budynków. Dane w tym zakresie posiadane przez starostwa powiatowe (np. w ramach inwestycji własnych lub wydanych pozwoleń na budowę) powinny być przekazywane do właściwych miejscowo gmin, które mają możliwość wprowadzania ich do bazy.

Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Informacje o realizacji pozostałych działań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego należy  przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail powietrze@umwm.pl na formularzu zamieszczonym poniżej:

Wzór sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 1. Do czego służy aplikacja „Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”

  Aplikacja została udostępniona przez Województwo Małopolskie do bezpłatnego korzystania przez wszystkie gminy w Małopolsce do prowadzenia inwentaryzacji rodzaju ogrzewania budynków na swoim obszarze. W aplikacji możliwe jest przypisanie do każdego punktu adresowego jednego lub kilku źródeł ogrzewania oraz informacji o przeprowadzonej termomodernizacji lub zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

 2. Jak uzyskać login i hasło do zalogowania się do aplikacji

  W celu uzyskania loginu i hasła należy wysłać na adres e-mail powietrze@umwm.pl informację z podaniem imienia i nazwiska pracownika lub pracowników gminy, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji wraz z ich służbowymi adresami e-mail.

 3. Jak wprowadzić w aplikacji informację o wymianie starego kotła węglowego na ekologiczne źródło ciepła

  W przypadku wprowadzania do bazy informacji o wymianie źródła ogrzewania należy w pierwszej kolejności przypisać do punktu adresowego poprzedni rodzaj ogrzewania wskazując w polu „data do”, datę do kiedy funkcjonowało dane źródło. Następnie należy wprowadzić informację o nowym źródle ogrzewania wskazując w polu „data od”, datę jego instalacji. Jeżeli nie jest znana dokładna data, można przyjąć datę przybliżoną lub w uproszczeniu ostatni dzień roku (np. 31.12.2016). W aplikacji automatycznie zapisana zostanie informacja, że w danym roku (np. 2016) nastąpiła wymiana rodzaju ogrzewania i zostanie wyliczony efekt redukcji zanieczyszczeń do powietrza.

 4. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych dla budynku, nie jest on widoczny na liście?

  Przy wprowadzaniu danych dla budynku należy pamiętać o wprowadzeniu poprawnej wartości pola „data od” lub „data do”. Te daty oznaczają od kiedy w budynku zmieniony został rodzaj ogrzewania, przeprowadzona termomodernizacja, zainstalowane odnawialne źródło energii lub do kiedy funkcjonowało dane źródło ogrzewania.
  Lista budynków prezentowana w zakładce „Inwentaryzacja” dotyczy stanu na konkretny dzień oznaczony w polu „Stan na dzień”. W przypadku, gdy wprowadzone zostały dane o ogrzewaniu budynku, które funkcjonowało np. do 31.12.2016, to w przypadku wyświetlenia listy na dzień 31.03.2017, budynek nie będzie widoczny na liście. W takim wypadku należy zmienić datę w polu „Stan na dzień” i kliknąć „Szukaj”.

 5. Jak wprowadzić dane dla budynku wielorodzinnego lub gdy kilka lokali funkcjonuje pod jednym adresem?

  Przy wprowadzaniu danych należy wybrać „typ budynku” jako „wielolokalowy”. Możliwe jest wtedy podanie ilości lokali w budynku oraz numeru lokalu. Wprowadzane dane będą dotyczyć lokalu o podanym numerze. Aby wprowadzić dane dla kolejnego lokalu należy powtórzyć dodawanie nowych danych podając ten sam adres budynku, ale kolejny numer lokalu. W przypadku, gdy lokale nie mają oficjalnych numerów porządkowych, należy wprowadzić własną numerację w celu ich identyfikacji.

 6. Czy możliwe jest automatyczne wprowadzenie do bazy większej ilości danych?

  Tak, możliwe jest zaimportowanie do bazy dużej ilości danych w formacie XML lub XLSX, a więc formacie Excela. Funkcja ta jest szczególnie przydatna jeśli gmina posiada już bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków prowadzoną w innym oprogramowaniu lub jako listę w dokumentach tekstowych lub arkuszach kalkulacyjnych. Dane do zaimportowania, muszą zostać przygotowane w odpowiedniej strukturze i kolejności. Zalecamy, by najpierw wprowadzić część danych w sposób tradycyjny przez interfejs aplikacji. Następnie możliwe jest wyeksportowanie danych z aplikacji do formatu Excela (XLSX). Pozwoli to na przejrzenie wymaganej struktury pliku Excela, który należy przygotować, aby skorzystać z opcji „Import XLSX” w zakładce „Inwentaryzacja”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze