Produkty projektu LIFE

Działanie C.1. – Ekodoradcy

 1. Przygotowane zostały wytyczne w zakresie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia dla kandydatów na stanowisko Ekodoradcy. Na spotkaniu z partnerami projektu LIFE przedstawiono przedstawicielom gmin kryteria rekrutacyjne oraz przykładowy zakres czynności dla Ekodoradców, wyjaśniając jednocześnie zasady dot. zatrudniania Ekodoradców w gminach.
 2. Przygotowywane były miesięczne sprawozdania z działań Ekodoradców.

Działanie C.2. – Centrum kompetencji

 1. Zorganizowane zostały studia podyplomowe dla Ekodoradców. Studia te miały charakter uzupełniający, ich uczestnicy zdobyli dogłębną wiedzę w zakresie aspektów technicznych (konstrukcje urządzeń, mechanizmy powstawania emisji, mechanizmy rozprzestrzeniania się emisji w powietrzu itd.).
  Skrypt ze studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetykiSkrypt ze studiów podyplomowych z zakresu energetyki, ochrony powietrza i emisji z pojazdów
 2. Została uruchomiona elektroniczna baza wiedzy na stronie internetowej pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/baza-wiedzy
 3. Została przeprowadzona analiza efektów działań w celu zmniejszenia emisji, plan nowych działań i analiza oczekiwanych rezultatów poprawy jakości powietrza została wykonana w ramach prowadzonej aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
  Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2017 r.
 4. Przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie dla Ekodoradców dotyczące aktywizacji społeczności lokalnych.
 5. Przeprowadzone zostały badania skuteczności metody tzw. palenia od góry. Badania prowadzone były przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
  Ocena skuteczności metody spalania „od góry”
 6. Przygotowane zostały materiały szkoleniowe dla gmin w zakresie kontroli wdrażania uchwały antysmogowej w Małopolsce.

Działanie C.3. – Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

 1. Przeprowadzona została analiza procedur w zakresie dotacji przyznawanych mieszkańcom Krakowa na wymianę źródeł ogrzewania oraz rekomendacje mające na celu ich usprawnienie.  Procedura uwzględnia zmiany dla mieszkańców m.in.: forma bezgotówkowa, uproszczone druki oraz zawiera listę rekomendowanych firm.

Działanie C.4. – Platforma zarządzania jakością powietrza w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi wysokorozdzielczego modelowania

 1. Wykonany został raport dotyczący struktury floty pojazdów w Krakowie. Raport pozwala na szczegółowy przegląd struktury floty pojazdów w Krakowie. Badania prowadzone w 36 punktach pomiarowych umożliwiają określenie udziału poszczególnych rodzajów pojazdów w ogólnej flocie z podziałem na rodzaj silnika i posiadaną euronormę.
  Raport o strukturze floty pojazdów w Krakowie

Działanie C.6. – Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji i Republiki Czeskiej

 1. Opracowane zostały scenariusze wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.
  Warianty wprowadzenia ograniczeń dla terenu województwa śląskiego
 2. Opracowana została metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego oraz zakresu elektronicznej bazy danych emisji z terenu województwa śląskiego wraz z prezentacją wskaźników, na podstawie których ustalona zostanie wielkość emisji.
  Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego
 3. Stworzona została elektroniczna baza danych o emisji z terenu województwa śląskiego dostosowana do wymagań projektu zintegrowanego LIFE.

Działanie D.1. – Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

 1. Została stworzona aplikacja internetowa do gromadzenia sprawozdawczości z gmin. Poprzez aplikację gminy gromadzą informacje m.in. w zakresie sposobu ogrzewania budynków, przekazują informację w zakresie realizacji działań inwestycyjnych określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Aplikacja dostępna pod adresem: baza.powietrze.malopolska.pl 
 2.  Stworzone zostało sprawozdanie roczne z postępów we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP).
  Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2016 roku

Działanie D.2. – Monitoring wpływu realizacji projektu na społeczeństwo i gospodarkę regionu

 1. Stworzone zostało sprawozdanie z wyników ilościowych badań opinii publicznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce i możliwych działań na rzecz poprawy jego jakości.
  Raport z badań opinii publicznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce

Działanie E.1. – Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

 1. Stworzono koncepcje trzech odsłon kampanii regionalnej.
 2. Przygotowane zostały materiały na potrzeby realizowanej kampanii.

Działanie E.2. – Lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

 1. Przygotowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne dla Ekodoradców przeznaczone do dystrybucji w kościołach oraz wśród środowiska lekarskiego.
 2. Przygotowane zostały scenariusze lekcji prowadzonych w ramach  Małopolskiej Chmury edukacyjnej.
  Scenariusz zajęć w ramach Małopolskiej Chmury edukacyjnej – zajęcia 1
  Scenariusz zajęć w ramach Małopolskiej Chmury edukacyjnej – zajęcia 2
  Scenariusz zajęć w ramach Małopolskiej Chmury edukacyjnej – zajęcia 3
  Scenariusz zajęć w ramach Małopolskiej Chmury edukacyjnej – zajęcia 4
 3. Opracowano raport z konkurów dla NGO.
  Raport z konkursów NGO

Działanie E.3. – Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

 1. Przygotowane zostały materiały edukacyjno – informacyjne, które zostały rozesłane do wszystkich gmin i straży miejskich na terenie województwa śląskiego.
 2. Po realizacji konferencji stworzone zostały materiały konferencyjne.

Działanie E.4. – Promocja realizacji projektu

 1. Zrealizowane zostało zamówienie zestawów oszczędności energii rozdystrybuowanych do 55 gmin na terenie województwa małopolskiego.
  Broszura informacyjna
 2. Stworzone zostały materiały informacyjno-promocyjne o projekcie.

Działanie F.1. – Zarządzanie projektem

 1. Tworzone były comiesięczne sprawozdania podsumowujące realizację projektu LIFE-IP Małopolska.
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Malopolska – Luty 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Marzec 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Kwiecień 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Maj 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Czerwiec 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Lipiec 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Sierpień 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Malopolska – Wrzesień 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Październik 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Listopad 2017
  Podsumowanie realizacji projektu LIFE Maloppolska – Grudzień 2017

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze