Dofinansowanie wymiany ogrzewania

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać wysokie dofinansowanie

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć nie tylko podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet (nie dotyczy Krakowa). Musisz zastosować kocioł spełniający wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, a w przypadku korzystania ze środków unijnych – wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na naszej stronie.

Pamiętaj, że decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania! Gminy mają możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, w tym automatycznych kotłów na węgiel i biomasę (np. drewno, pelet):

  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – ogłoszenia o naborach dla gmin znajdują się tutaj i tutaj,
  • z programu PONE oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • z programu KAWKA oferowanego wspólnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nawet jeśli Twoja gmina nie oferuje dofinansowania do wymiany ogrzewania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy lub olejowy udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po realizacji inwestycji kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% kapitału dzięki środkom, które na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje o preferencyjnym kredycie dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie oraz bezpośrednio w bankach (Bank Ochrony Środowiska – tel. 12 628 45 00).

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

Porównanie wymagań dla kotłów na paliwa stałe w ramach programów dofinansowania

Rodzaj wymagańRegionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Program PONE WFOŚiGW w KrakowieProgram KAWKA NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie
Wymagania w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeńUrządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energiąKocioł o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O₂ odniesione do spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m³, OGC nie więcej niż 20 mg/m³, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012Kotły opalane paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
• posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania:
- klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01/01/2016;
- klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016;
Kotły wielopaliwoweWymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzeniaWymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzeniaDofinansowanie części ze środków WFOŚiGW w Krakowie tylko dla kotłów spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia
PodajnikKotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)-Kotły powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)
Ruszt awaryjnyKotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanieKotły bez możliwości montażu dodatkowego rusztu. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w ramach ProgramuKocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
Elektrofiltr-Kocioł powinien spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 bez konieczności montażu urządzeń dodatkowych, w tym elektrofiltrów-
System kontroliZapewniony powinien zostać system kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła,
b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
c) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.
-Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:
• trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła
w budynku;
• weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
• warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
• weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.
Dostęp do sieci ciepłowniczej i gazowejDofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.Dofinansowanie części ze środków WFOŚiGW w Krakowie będzie możliwe tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej
OdnośnikNabór wnioskówNabór wnioskówNabór wniosków

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze