Program „Czyste powietrze”

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do trzech poziomów dofinansowań: podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego.

NFOSIGW czyste powietrze

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Źródła finansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 66 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 35 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 •  demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 56 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 31 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
 2. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z prefinansowaniem
 3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)
 4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
 • zakup i montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 90 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 99 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 59 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1, co celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 72 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 81 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
 2. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z prefinansowaniem
 3. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 120 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 135 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1, co celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
  • 100 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 115 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji
  • 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 59 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
 2. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Sprawdź szczegóły na stronie:

Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

Regulamin Programu i wymagane dokumenty

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
 • Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 Nowy Sącz
 • Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 pok. 404, 33-100 Tarnów
 • Oddział Zamiejscowy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów
 • Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim (wejście od strony ulicy Dąbrowskiego)

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

tel: 12 422 94 90 wew.1

e-mail: czyste.powietrze@piotr-piotrowski

Akademia Czystego Powietrza!

Logo-CP