Program „Czyste powietrze”

Działania objęte wsparciem

 • inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę) poniżej 5 klasy, a także innych źródeł: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach: kotłów na paliwa stałe (ekoprojekt), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
 • Montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki).
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 • Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dodatkowe warunki:

 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).
 • Instalacja indywidualnego źródła ciepła może być dofinansowana jedynie, gdy na danym obszarze podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Montaż nowego kotła na węgiel może być dofinansowany jedynie, gdy brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.
 • Warunkiem finansowania przedsięwzięć w nowych budynkach jest, by w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród  obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Warunki finansowe

Formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

W przypadku Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz korzystających z dofinansowania nowo budowanych budynków jednorodzinnych:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%.

W przypadku dotyczy Wnioskodawców, którzy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 67% i pożyczka do 33%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 55% i pożyczka do 45%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 43% i pożyczka do 57%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobę:
  • roczny dochód wnioskodawcy do 85 528 zł – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
  • roczny dochód wnioskodawcy od 85 529 zł do 125 528 zł – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
  • roczny dochód wnioskodawcy powyżej 125 528 zł – dotacja 0% i pożyczka do 100%.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest określona w granicach od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny.

W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której oprocentowanie zmienne wyniesie nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza że są one rozpatrywane na bieżąco. Wnioski składane są poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:

Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

Regulamin Programu i wymagane dokumenty

Instrukcja krok po kroku złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
 • Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 Nowy Sącz
 • Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 pok. 404, 33-100 Tarnów
 • Oddział Zamiejscowy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów
 • Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1,
 • 32-600 Oświęcim (wejście od strony ulicy Dąbrowskiego)

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

tel: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew.2

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Program czyste powietrze
Aktualizacja: 2020-02-01