Program ochrony powietrza

Jakość powietrza w Małopolsce

W 2021 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 wystąpiły na obszarze 4 217,4 km² (27,78% powierzchni województwa) zamieszkanym przez ok. 2 153 tys. mieszkańców (63% populacji województwa).

Przekroczenia poziomów docelowych stężenia benzo(a)pirenu wystąpiły na obszarze 12 723,1 km² (83,8% powierzchni województwa) zamieszkanym przez ok. 3 298 tys. mieszkańców (96,7% populacji województwa).

Głównym czynnikiem, mającym wpływ na jakość powietrza w województwie małopolskim, jest emisja pochodząca z sektora komunalno-bytowego. W strukturze zanieczyszczeń odpowiada ona odpowiednio za około: 84% emisji PM10, 93% emisji PM2,5, 99% emisji B(a)P oraz 16% emisji NOx.

Kolejnym ze źródeł emisji, uwidaczniającym się zwłaszcza w dużych miastach i aglomeracjach, jest transport, odpowiadający w skali województwa za około: 4% emisji PM10, 3% emisji PM2,5 oraz 44% emisji NOx. Na stacjach komunikacyjnych przez cały rok utrzymuje się podwyższony poziom PM10 oraz NO2, co spowodowane jest znacznym ruchem pojazdów spalinowych – poza emisją związaną ze spalaniem paliw w silnikach, także procesami ścierania się opon, klocków hamulcowych oraz nawierzchni jezdni. Ruch samochodowy powoduje również wtórny unos pyłu z powierzchni jezdni.

Emisja przemysłowa w skali województwa generuje niewielkie ilości pyłów (3% emisji PM10 i 2% emisji PM2,5), jednak jest istotnym czynnikiem emisji gazów do powietrza – odpowiada za 29% emisji NOx.

Pozostałe źródła, takie jak rolnictwo (uprawa oraz hodowla), lasy oraz pożary, odpowiadają za emisję: 11% NOx, 9% PM10 oraz 1% PM2,5.

W ramach aktualizacji Programu oszacowano korzyści finansowe wynikające z wdrożenia działań naprawczych. Stanowią je tzw. koszty zewnętrzne złej jakości powietrza (koszty leczenia, nieobecności w pracy, szkód środowiskowych), których można uniknąć poprawiając jakość powietrza. Łączne koszty, których można uniknąć tylko ze względu na ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego to 3,6 mld zł rocznie.

Działania naprawcze

Zaktualizowany Program ochrony powietrza wprowadza działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce.

W każdej gminie nadal będą funkcjonowali ekodoradcy, czyli specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem ich działań będzie podnoszenie świadomości mieszkańców na temat ochrony powietrza oraz wspieranie działań proekologicznych. Co ważne, ekodoradca pomoże także przygotować wniosek o dofinansowanie do wymiany pieca lub ocieplenia domu.

Dzięki zaplanowanym działaniom mieszkańcy Małopolski zyskają czystsze powietrze, wsparcie finansowe w wymianie starych źródeł ciepła, profesjonalne doradztwo i ułatwiony dostęp do programów finansowych. Na podkreślenie zasługuje także fakt zwiększania dostępności do edukacji ekologicznej i dostęp do informacji o jakości powietrza.

Co ważne, Program zwraca uwagę na konieczność ochrony osób szczególnie wrażliwych. Przykładowo, znalazły się w nim rekomendacje dążenia do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w otoczeniu żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali i domów spokojnej starości. Można to osiągnąć np. poprzez intensywne nasadzenie zieleni izolującej od zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół tych obiektów.

Zadania gmin

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla Małopolski z 2023 roku zakłada szereg zadań dla samorządów gminnych, m.in.:

 • prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Utrzymanie stanowiska Ekodoradcy ekodoradcy w każdej gminie, którego zadaniem będzie doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze,
 • prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji,
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Dane powinny być wprowadzane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 • Prowadzenie kontroli planowych oraz interwencyjnych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Możliwe będzie prowadzenie kontroli przez straże gminne bądź międzygminne, pracowników urzędu lub przy współpracy z Policją. W przypadku co najmniej 5% prowadzonych kontroli w skali roku konieczne będzie pobranie próbki popiołu z paleniska,
 • identyfikacja, w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, potencjalnych obszarów, które ze względów technicznych i prawnych mogą być przeznaczone pod instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW wytwarzające energię elektryczną,
 • dla obszarów miast: przewidzieć zwiększenie powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem o 3% do 2025 roku, o 6% do 2030 roku i o 10% do 2040 roku
 • dla obszarów miast: określić warunki optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb odpowiedniego planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
 • zapewnienie przez jednostki samorządu wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2026 roku 75% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku będzie pochodziło z OZE,
 • rekomendacja przeznaczenia co najmniej 1% dochodów własnych gminy (bez uwzględniania subwencji i dotacji) na finansowanie: realizacji programów dotacyjnych i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrudnienia ekodoradców, realizacji programów rządowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza,
 • osiągnięcie poprzez prowadzone działania pełnego wdrożenia wymagań obowiązujących uchwał antysmogowych, zapewnienie monitorowania i wsparcia dla przypadków opóźnień wynikających z trudności prawnych i sytuacji ekonomicznej mieszkańców

Zadania powiatów

 • zatrudnienie Doradcy ds. klimatu i środowiska, którego zadaniem będzie między innymi koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego,
 • prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej wśród przedsiębiorców i w ramach wydawania pozwoleń na budowę,
 • obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej powiatu informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji,
 • prowadzenie kontroli stacji diagnostycznych pojazdów co najmniej raz w roku oraz inicjowanie we współpracy z policją co najmniej 4 rocznie akcji weryfikacji pojazdów poruszających się po drogach,
 • prowadzenie kontroli interwencyjnych u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z kompetencjami ustawowymi,
 • wprowadzanie danych o rocznych emisjach zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych pozwoleniach do bazy udostępnionej przez Urząd Marszałkowski,
 • rekomendacja przeznaczenia co najmniej 0,5% dochodów własnych powiatu na działania związane z ochroną powietrza.

Zadania Województwa

 • zapewnienie współfinansowania inwestycji w zakresie ochrony powietrza ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027:
  • dofinansowanie zatrudnienia Ekodoradców w gminach.
  • dofinansowanie doposażenia straży międzygminnych przeprowadzających kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
 • wsparcie jednostek samorządu w realizacji działań:
  • administracja aplikacji Ekointerwencja,
  • wykorzystanie danych z CEEB do projektowania i koordynowania działań jednostek samorządu terytorialnego (Administracja CEEB z poziomu Administrator Wojewódzki)
 • organizacja szkoleń dla pracowników samorządów,
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 • koordynowanie procesu transformacji energetycznej i wykorzystania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
 • koordynowanie i monitorowanie wdrażania Programu i uchwały antysmogowej:
  • przygotowywanie rocznego podsumowania realizacji POP,
  • opracowanie analiz związanych z wdrożeniem uchwały antysmogowej w Małopolsce,
  • prowadzenie każdego roku regionalnej kampanii związanej z ochroną powietrza i klimatu,
  • opracowanie mapy potencjału OZE dla województwa,
 • współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wdrażaniu dostępnych programów dotacyjnych,
 • rekomendacja przeznaczenia co najmniej 0,5% dochodów własnych województwa na działania związane z ochroną powietrza i klimatu.

Ograniczenie emisji z transportu

W ramach działań naprawczych brany jest pod uwagę także ważny aspekt w kontekście zanieczyszczenia powietrza – transport. Działania obejmują:

 • wdrożenie w Krakowie strefy czystego transportu w oparciu o normy emisji Euro,
 • uruchomienie przez miasto Kraków systemu monitorowania emisji z transportu obejmującego bieżące informacje charakteryzujące ruch w mieście,
 • wdrażanie w miastach na prawach powiatu planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) według wytycznych KE,

Ograniczenie emisji przemysłowych

Działania mające ograniczyć negatywny wpływ przemysłu na zanieczyszczenie powietrza to między innymi:

 • stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w dużych zakładach,
 • przeprowadzanie regularnych kontroli przestrzegania przepisów prawnych i zapisów pozwoleń w zakładach przemysłowych,
 • prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o emisjach przemysłowych,
 • publiczne informowanie o awariach i zdarzeniach powodujących zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • informowanie gmin o postępowaniach w sprawie wydania decyzji dla zakładów przez właściwe organy.
Działania dla przemysłu

Plan działań krótkoterminowych

Działania krótkoterminowe wdrażane są w sytuacjach ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania lub dopuszczalnego zanieczyszczeń w powietrzu. Ustalone zostały stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

Ostrzeżenie na osób szczególnie wrażliwych

Wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną 50 µg/m3. Ostrzeżenia przekazywane są przez automatyczny system informatyczny https://portal.syslop.pl/ Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

1 stopień zagrożenia (kod żółty)

Dotyczy ryzyka lub wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10, PM2,5 oraz NO2 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Podejmowane są wyłącznie działania informacyjne i ostrzegawcze skierowane do ogółu społeczeństwa.

2 stopień zagrożenia (kod pomarańczowy)

Dotyczy ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m³) lub poziomu informowania dla ozonu.

Działania krótkoterminowe w przypadku 2 stopnia zagrożenia dla pyłu PM10 obejmują:

 • działania informacyjne i ostrzegawcze skierowane do ogółu społeczeństwa
 • prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów,
 • ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • ograniczenie stosowania dmuchaw do liści,
 • ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

3 stopień zagrożenia (kod czerwony)

Dotyczy ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10. (150 µg/m³).

Działania krótkoterminowe obejmują:

 • działania informacyjne i ostrzegawcze skierowane do ogółu społeczeństwa
 • prowadzenie prewencyjnych kontroli spalania odpadów,
 • ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • ograniczenie stosowania dmuchaw do liści,
 • ograniczenie eksploatacji kominków, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • ograniczenie eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe, w przypadku możliwości stosowania alternatywnego ogrzewania,
 • ograniczenia prac budowlanych związanych z emisją pyłu,
 • ograniczenia dla zakładów przemysłowych odwołujące się do pozwoleń emisyjnych,
 • rekomendowane wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej oraz ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych do centrum Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Planowane efekty Programu

Przewidywanym efektem realizacji działań Programu ochrony powietrza jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

Aktualizacja Programu

Zadanie Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (II etap) realizowane jest przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 571 428,00 zł w tym ze środków WFOŚiGW 285 714,00 zł.
Zadanie objęte patronatem Prezesa Zarządu WFOŚiGW.

www.wfos.krakow.pl

Treść Programu