Wytyczne służące przygotowaniu bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym

W związku z brakiem szczegółowych analiz dotyczących problemu ubóstwa energetycznego oraz
z brakiem wytycznych do ich wykonywania, przygotowano niniejszą metodykę. Stanowi ona źródło wiedzy dla samorządów i ułatwi identyfikację osób narażonych na to zjawisko.

Głównym celem metodyki jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie wraz ze wskazaniem źródła pozyskiwanych danych. Analiza ubóstwa energetycznego pozwoli na identyfikację osób narażonych na ubóstwo energetyczne oraz pozwoli na skierowanie do nich instrumentów wsparcia w krótszym czasie. Celem pośrednim metodyki jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, co ułatwi pomoc odbiorcom wrażliwym i innym osobom narażonym na ubóstwo energetyczne.

W poniższej metodyce zaproponowano dwa etapy analizy zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie. Pierwszy z nich opiera się na ogólnych danych, których zebranie scharakteryzuje udział mieszkańców narażonych na to zjawisko. Drugi etap ukierunkowany jest na identyfikację osób ubogich energetycznie podczas wizyt domowych i wywiadów środowiskowych.

Gminy województwa małopolskiego zobligowane są do przygotowania analizy problemu ubóstwa energetycznego w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Załączniki