Efekty realizacji

Rodzaje przeprowadzonych inwestycji

W latach 2017-2023 na obszarze Małopolski zlikwidowano ponad 95 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Niemal 1/6 z tej ilości to paleniska zlikwidowane w samym Krakowie (14,7 tys.). Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe, ale również podłączenie do sieci ciepłowniczej, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe i ogrzewanie elektryczne.

Liczba zlikwidowanych kotłów w gminach Małopolski w latach 2017-2023.

Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła ponad 18,1 tys. budynków. Natomiast w niespełna 65 tys. obiektów zainstalowane zostały odnawialne źródła energii. Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Koszty działań

Koszt realizacji w latach 2017-2023 inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 5,68 mld zł, w tym 2,04 mld zł przeznaczone zostało na likwidację starych kotłów i pieców na paliwa stałe, termomodernizację budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Koszty działań kontrolnych wyniosły 29,7 mln zł.

Osiągnięte efekty ekologiczne

Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane w Małopolsce w latach 2017-2023 pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ponad 3737 ton, pyłu PM2,5 o 3550 ton oraz benzo(a)pirenu o 1322 kg.

Ranking gmin

Sprawdź ranking gmin z największą liczbą złożonych wniosków do Programu Czyste Powietrze na stronie: https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

Zmiany poziomu zanieczyszczenia powietrza

Pył PM10

W ostatnich latach systematycznie spada poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Małopolsce. Poziom dopuszczalny dla średniorocznego stężenia pyłu PM10 wynosi 40 μg/m³, natomiast poziom rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – 15 μg/m³.

Poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce szczególnie widoczna jest w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014-2015 a sezonem 2023-2024 spadło w Małopolsce o 51%, w tym w Krakowie aż o 57%, a poza Krakowem o 49%.

Poziom średniodobowy pyłu PM10 (50 μg/m³) nie powinien być przekraczany przez więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Pył PM2,5

Poziom dopuszczalny dla średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 od 2020 roku wynosi 20 μg/m³. Poziom rekomendowany przez WHO to 10 μg/m³.

Benzo(a)piren

Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m³. Poziom ten jest kilkukrotnie przekroczony na wszystkich stanowiskach pomiarowych w Małopolsce.

Sprawdź również:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim dokonywana przez GIOŚ

Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2019 roku

Załączniki

Monitoring efektów programu ochrony powietrza