Efekty realizacji

Rodzaje przeprowadzonych inwestycji

W latach 2013-2015 na obszarze Małopolski przeprowadzono ponad 22 tys. inwestycji z zakresu ograniczania emisji powierzchniowej. Obejmowały one przede wszystkim likwidację kotłów na paliwo stałe, termomodernizację budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zlikwidowano ponad 10 tys. starych, niskosprawnych pieców i kotłów wykorzystujących paliwa stałe. Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe, ale również podłączenie do sieci ciepłowniczej, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe i ogrzewanie elektryczne.

Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła około 770 budynków publicznych oraz 1,5 tys. budynków mieszkalnych. W 9,7 tys. obiektów wykorzystano odnawialne źródło energii. Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były panele słoneczne (99%).

Koszty działań

Koszt realizacji w latach 2013-2015 inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 585 mln zł, w tym 275 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska, funduszy unijnych, itp.

Osiągnięte efekty ekologiczne

Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane przez gminy i powiaty pozwoliły na redukcję o ponad 350 ton emisji pyłu PM10 i PM2,5, 180 kg benzo(a)pirenu oraz 52 tys. ton dwutlenku węgla.

Efekty x

Osiągnięty w latach 2013-2015 efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego stanowi około 8% celu założonego w Programie ochrony powietrza do realizacji do 2023 r. dla województwa małopolskiego. W przypadku miasta Krakowa efekt ten wyniósł około 31% założonego celu.

Zmiany poziomu zanieczyszczenia powietrza

W ostatnich latach systematycznie spada poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Małopolsce. Poziom dopuszczalny dla średniorocznego stężenia pyłu PM10 wynosi 40 μg/m³.

 

Sprawdź również:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 

Do pobrania

Data modyfikacji: 13.06.2018