Zanieczyszczenia przemysłowe

Witamy na stronie testowej platformy do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych!

Testy pilotażowej platformy do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych zostały zakończone. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu funkcjonalności i użyteczności platformy!

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem przeprowadzonego pilotażu: LINK

Co było celem pilotażu?

Celem pilotażu było sprawdzenie funkcjonalności i użyteczności platformy internetowej służącej monitorowaniu zanieczyszczeń przemysłowych.

Pilotaż rozwiązania przeprowadzany został w gminie Skawina, po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej.

Pilotaż rozwiązania dot. monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych był prowadzony od sierpnia do grudnia 2020 roku.

Kto był odpowiedzialny za powstanie platformy?

Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych został opracowany przez zespół Qubit, laureata nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny podczas Smogathonu 2019. Pilotażowe wdrożenie prowadzone było przez Krakowski Park Technologiczny w ramach realizacji projektu SISCODE.

Prace nad platformą prowadzone były w ścisłej konsultacji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a także Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Dlaczego system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych jest ważny?

Jednym z głównych kierunków działań w zakresie poprawy jakości powietrza wymienionych w Programie ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego jest m.in. ograniczenie emisji przemysłowych do środowiska i edukacja ekologiczna mieszkańców. Sprawny system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie i adekwatne reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska.

Jakie korzyści daje nasze rozwiązanie?

Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie w zakresie:

  • incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe
  • posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku
  • faktycznego poziomu emisji
  • dostępu do raportów z kontroli

Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim możliwość uproszczenia sposobu ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwienie procesu monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwy dostęp do danych historycznych.

Co dalej?

Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego.

Projekt SISCODE otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 788217.

zanieczyszczenia-przemyslowe
Aktualizacja: 2021-04-16