Wojewódzka baza danych o emisjach przemysłowych

W województwie małopolskim uruchomiono nową aplikację, dzięki której w jednym miejscu zebrane są dane o emisjach przemysłowych. To pierwsza tego typu baza w Polsce.

Jaki jest cel aplikacji?

Celem aplikacji jest zwiększenie dostępności informacji i świadomości mieszkańców w zakresie emisji przemysłowych. Aplikacja daje możliwość zapoznania się z obowiązującymi decyzjami dla instalacji, które emitują substancje do powietrza na terenie Małopolski. Użytkownik aplikacji może przeglądać interesujące go dane, a także wygenerować z nich raport, jak również pobrać załączony skan decyzji. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://pozwolenia.ekomalopolska.pl.

Jakie korzyści daje aplikacja?

  • Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji o zakresie oddziaływania podmiotów gospodarczych z terenu Małopolski na jakość powietrza. Baza dostarcza informacji o posiadanych (przez przedsiębiorstwo) instalacjach, obowiązujących pozwoleniach na emisję, dopuszczonych limitach emisji. W przyszłości aplikacja będzie dostarczać również informacje o rzeczywistym poziomie emisji substancji.
  • Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim możliwość monitorowania wydanych pozwoleń i łatwy dostęp do danych historycznych.
  • Dla organów wydających pozwolenia oraz przyjmujących zgłoszenia to również uporządkowanie i ujednolicenie sposobu ewidencji danych o emisjach przemysłowych. Uporządkowany zbiór danych będzie stanowił także wsparcie celów strategicznych Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Jakie funkcjonalności oferuje baza?

MAPA umożliwia odnalezienie instalacji i analizę dostępnych dla niej informacji tj. rodzaju obowiązującego pozwolenia lub zgłoszenia dla instalacji, organu ochrony środowiska odpowiedzialnego za instalację, listę emitowanych przez daną instalację substancji wraz z dopuszczalnym limitem emisji. Zebrane dane użytkownik może również pobrać do własnych celów. Dane dotyczą całego województwa są wprowadzane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracowników starostw powiatowych.

W zakładce INSTALACJE użytkownik zainteresowany konkretną instalacją, po wprowadzeniu jej nazwy może uzyskać informacje: gdzie takie instalacje na terenie Małopolski są zlokalizowane, dane o prowadzącym instalację, obowiązujące decyzje.

W zakładce PROWADZĄCY INSTALACJE dostępna jest opcja wyszukiwania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W efekcie użytkownik uzyskać może wykaz instalacji i obowiązujące decyzje.

Dlaczego system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych jest ważny?

Jednym z głównych kierunków działań w zakresie poprawy jakości powietrza wymienionych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest m.in. ograniczenie emisji przemysłowych do środowiska i edukacja ekologiczna mieszkańców. Sprawny system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska.

Kto odpowiada za utworzenie aplikacji?

Za utworzenie systemu odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Aplikacja powstała jako zadanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.