Deklaracja dostępności Małopolska w zdrowej atmosferze

Wstęp do Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powietrze Małopolska www.powietrze.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności

 • Układ nagłówków nie jest w hierarchicznej kolejności, brak nagłówka poziomu 1,
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości i zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. ,
 • Niektóre elementy strony mają niski współczynnik kontrastu – nie spełniający wymaganego minimum,
 • Pola formularzy oraz etykiety tekstowe są niejednoznacznie opisane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-02

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2022-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Marek Pietras- koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie:

Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Urząd:

Kraków:

 • ul. Racławicka 56 budynek A
 • ul. Racławicka 56 budynek B
 • ul. Basztowa 22
 • ul. Zacisze 5
 • ul. Zacisze 7
 • ul. Królewska 57
 • ul. Wielicka 72 budynek A
 • ul. Wielicka 72 budynek B
 • os. Teatralne 4a

Pozostałe:

 • Agenda zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • Agenda zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • Agenda zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1
 • Agenda zamiejscowa w Nowym Targu – Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
 • Agenda zamiejscowa w Miechowie, ul. Warszawska 10
 • Agenda zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, ul. Wałowa 10
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowy Targu, al. 1000-lecia 44

Charakterystyka poszczególnych budynków uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się zewnętrzna tablica informacyjna. Ponadto wewnątrz budynków znajdują się tablice informacyjne wraz z numerami pięter i pokoi zajmowanych przez Urząd. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych. W większości lokalizacji na poziomie parteru znajduje się punkt obsługi klienta i/lub portiernia, których pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacja głosowa znajduje się również przy opisie dostępności architektonicznej budynków zamieszczonym na stronie BIP Urzędu.

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.malopolska.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy – komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego – piktogram migających dłoni – jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz przy sekretariatach w lokalizacjach nie posiadających wyodrębnionych stref obsługi.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Wielickiej 72 (budynek B) – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz sala konferencyjna nr 106,
 • przy ul. Racławickiej 56 (budynek B) – punkt obsługi klienta (parter) oraz sala Sejmiku Województwa Małopolskiego (siódme piętro),
 • przy ul. Basztowej 22 – punkt obsługi klienta (parter),
 • w Lokalnych Punktach Funduszy Europejskich – stanowiska obsługi klienta.

Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynkach uruchamiane są, w zależności od lokalizacji, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), sygnalizacja dźwiękowa lub alarmowa. W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające i komunikaty głosowe. 

We wszystkich lokalizacjach Urzędu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

W lokalizacji przy ul. Racławickiej 56 znajdują się dodatkowo krzesła oraz maty wspierające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywalny maszynowo

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu pracownik realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, telefonicznie 12 630 33 33 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail urzad@umwm.malopolska.pl

Koordynatorzy Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

Marta Zając – koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Marek Pietras – koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Aktualizacja: 2022-03-22