Moje Ciepło – dofinansowania do pomp ciepła w nowo budowanych domach

W celu wspierania działań przyczyniających się do redukcji zanieczyszczeń oraz promocji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program umożliwiający dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła. Z programu skorzystają właściciele nowych domów. Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii stanowi ważny element na drodze do skutecznej poprawy jakości powietrza.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dofinansowaniu podlega zarówno zakup i jak montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Urządzenia te wykorzystywane będą do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.  Należy także wziąć pod uwagę fakt, że w budynku objętym dofinansowaniem nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe.

„Pierwszy raz właściciele nowych budynków zyskali możliwość sięgnięcia po dotacje. W ramach programu „Moje Ciepło” przewidziane są środki na zakup i montaż pomp ciepła – od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet ogólnopolskiego programu wynosi 600 mln zł. Co warto podkreślić, ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Jest to zatem zachęta do budowania ekologicznych i mniej energochłonnych budynków, to zaś przełoży się na niższe rachunki w przyszłości”.

podkreśla Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego

Jakie dopłaty czekają na beneficjentów programu?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny (KDR) – aż do 45%. Wartość dopłat, mieści się w przedziale od 7 do 21 tys. zł. Na najwyższe wsparcie mogą liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

Tab.1. Możliwe kwoty dotacji
Źródło: https://www.mojecieplo.gov.pl/

Budżet programu wynosi aż 600 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Stanowi on nowy instrument finansowy Unii Europejskiej.

Nowy dom o podwyższonym standardzie energetycznym – co to oznacza w praktyce?

Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem uzyskania dotacji jest także uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Przekłada się to na konieczność osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w odniesieniu do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W). Może on wynosić maksymalnie 63 kWh (na m2 powierzchni domu w ciągu roku) w przypadku wniosków składanych w 2022r. oraz max 55 kWh dla wniosków, które składane będą w kolejnych latach.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. Obowiązuje zasada stosowana w wielu innych programach powszechnych Funduszu: najpierw wykonanie inwestycji, następnie ubieganie się o otrzymanie bezzwrotnej dotacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal

Więcej informacji o programie Moje ciepło można znaleźć tutaj.

Źródło informacji: https://www.mojecieplo.gov.pl/

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).