Uchwała antysmogowa

Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

uchwała antysmogowa

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu:

 • Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
 • Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno

uchwała antysmogowa

 • Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają więc kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we własnym zakresie.
 • Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Czas na wymianę jest więc dłuższy niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
 • Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

uchwała antysmogowa

 • Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
 • Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Wprowadza obowiązek wymiany lub doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

uchwała antysmogowa

 • Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
 • Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
 • Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

uchwała antysmogowa

 • Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie ogranicza handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie krajowym.
 • Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Krakowa?

Zakaz stosowania mokrego drewna i węgla złej jakości – do 31 sierpnia 2019 roku

Od 1 lipca 2017 roku na obszarze Krakowa obowiązuje zakaz stosowania w kotłach, piecach i kominkach paliw złej jakości. Zakaz dotyczy paliw:

 • w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
 • zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny o parametrach w stanie roboczym:
  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg lub
  • zawartość popiołu powyżej 10% lub
  • zawartość siarki powyżej 0,8%,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Całkowity zakaz stosowania paliw stałych – od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw (kotły, piece, kominki) dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego. Oznacza to zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna i innych).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Wsparcie dla mieszkańców

Urząd Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oferuje dotacje do wymiany ogrzewania na paliwa stałe na ogrzewanie ekologiczne. Szczegóły programu dostępne są na stronie:

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa

Dla osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu po wymianie ogrzewania węglowego oferowany jest Program osłonowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Szczegóły programu dostępne są na stronie:

Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

Pomoc w uzyskaniu informacji o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz wypełnieniu wniosków o dofinansowanie oferują ekodoradcy zatrudnieni w trzech punktach informacyjno-doradczych Urzędu Miasta Krakowa. Lista kontaktowa ekodoradców dostępna jest na stronie: Ekodoradcy

Antysmogowe ABC – sprawdź, co w praktyce oznaczają nowe przepisy

Co w praktyce oznacza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Przepisy antysmogowe obowiązują też w Krakowie. Z jakimi zmianami muszą liczyć się mieszkańcy?

Od 1 lipca 2017 roku na obszarze Krakowa obowiązuje zakaz stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw (kotły, piece, kominki) paliw złej jakości. Te przepisy wynikają z tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa. Będzie ona obowiązywać w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Od 1 września 2019 roku na terenie Krakowa zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych. W kotłach, piecach i kominkach dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan–butanu, biogazu rolniczego lub innych rodzajów gazu palnego, a z paliw ciekłych lekkiego oleju opałowego.

Czy uchwała antysmogowa dla Małopolski przewiduje okresy przejściowe dla mieszkańców?

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnęło za sobą natychmiastowych konsekwencji dla osób, które obecnie korzystają z kotła, pieca lub kominka na węgiel lub drewno. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy mają czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku. Osoby, które do ogrzewania swoich domów wykorzystują kotły klasy 5 mogą z nich korzystać bezterminowo.

Czy przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski dotyczą wszystkich mieszkańców?

Przepisy małopolskiej uchwały antysmogowej dotyczą użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, pieców, kominków). Nie obejmują natomiast mieszkańców, którzy obecnie korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania: sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych, na gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania ekoprojektu.

Podobnie jak właściciele kominków – od lipca 2017 roku nowe urządzenia muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Nie oznacza to jednak, że trzeba wymieniać już zamontowane kominki. Żeby spełniały wskazane poziomy sprawności cieplnej (co najmniej 80%) lub normy emisji wystarczy – począwszy od 2023 roku – doposażyć je w specjalne urządzenia, które ją zredukują, tzw. elektrofiltry.

Przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski nie dotyczą obszaru Krakowa, gdzie 1 września 2019 roku wchodzi w życie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Do tego czasu mieszkańcy tego miasta muszą stosować się do zapisów tzw. „przejściowej” uchwały antysmogowej dla Krakowa. Dokument wprowadził od 1 lipca 2017 r. zakaz używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań. Te regulacje dotyczą terenu gminy miejskiej Kraków i będą obowiązywać do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem, czyli do 1 września 2019 r.

Jakie są wymagania ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków?

Wymagania ekoprojektu zostały wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej na podstawie rozporządzeń Komisji UE z 2015 roku. Określają minimalne parametry w zakresie sezonowej efektywności energetycznej oraz emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.

Dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, sezonowa emisja pyłu nie może przekraczać 40 mg/m³, organicznych związków gazowych 20 mg/m³ a tlenku węgla 500 mg/m³. Dodatkowo w przypadku kotłów na biomasę emisja tlenków azotu nie może być wyższa niż 200 mg/m³ a dla kotłów na węgiel 350 mg/m³.

Więcej informacji o wymaganiach dla kotłów, pieców i kominków znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Czym różnią się kotły spełniające wymagania ekoprojektu od kotłów 5 klasy?

W obu przypadkach maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m³. Natomiast kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie tej samej emisji także w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła. To ważne, gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy, a przy niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze, co powoduje wyższą emisję pyłu. Wymagania ekoprojektu ograniczają również emisję toksycznych tlenków azotu z kotła. Ważny jest fakt, że wymagania ekoprojektu zostały wprowadzone jednolicie dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na obszarze UE. Natomiast norma PN-EN 303-5:2012, która określa wymagania dla kotłów 3, 4 i 5 klasy jest normą dobrowolną, którą stosują tylko niektórzy producenci kotłów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Co to są muły i floty węglowe?

Muły i floty węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla kamiennego poprzez oddzielanie skały płonnej i innych zanieczyszczeń od wydobywanego węgla. W efekcie powstaje węgiel o polepszonych parametrach oraz wodna zawiesina skały płonnej i drobinek węgla o wielkości około 1-3 mm. Z tej zawiesiny metodą flotacji pozyskuje się koncentrat o większej zawartości węgla – flot węglowy, a z pozostałości po częściowym odparowaniu wody powstaje muł węglowy. Spalanie zarówno mułu jak i flotu węglowego powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, gdyż są to bardzo drobne cząstki, a kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Poza tym mają dużą zawartość wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:

 • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
 • chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
 • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
 • zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
 • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

Kiedy uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać w Krakowie?

W Krakowie od 1 września 2019 roku wchodzi w życie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczone do stosowania rodzaje paliw przepisy określają gaz i lekki olej opałowy. Będzie możliwe również wykorzystanie do ogrzewania ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii np. pomp ciepła.

Jednak już teraz mieszkańców Krakowa obowiązują przepisy tzw. „przejściowej” uchwały antysmogowej dla Krakowa. Ten dokument wprowadził od 1 lipca 2017 r. zakaz używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań. Te regulacje dotyczą terenu gminy miejskiej Kraków i będą obowiązywać do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem, czyli do 1 września 2019 r.

W jaki sposób będzie sprawdzana wilgotność drewna?

Do sprawdzenia wilgotności drewna stosuje się urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna. Ceny takich urządzeń rozpoczynają się od około 50 zł. Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia. Sezonowanie drewna przez okres 2 lat daje możliwość uzyskania parametrów wilgotności drewna, które spełnią wymagania uchwały.

Jak będą odbywać się kontrole dotyczące wymiany pieca?

W związku z tym, że przyjęte uchwały są aktami prawa miejscowego, to uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych. Jeżeli stwierdzą oni, że dana osoba nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, to mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na podstawie przyjętej uchwały antysmogowej użytkownik kotła, pieca lub kominka powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia. Od 2020 roku wszystkie instrukcje użytkowania urządzeń grzewczych będą musiały obowiązkowo zawierać informacje o wynikach badań emisji zanieczyszczeń.

Jak przepisy będą odnosić się do kotłów w szkołach, urzędach, OSP itd.? Czy zgodnie z uchwałą one też muszą zostać wymienione na urządzenia spełniające normy?

Tak. Przepisy uchwały dotyczą wszystkich instalacji grzewczych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na emisję, pozwolenie zintegrowane lub zgłoszenie emisji, a więc o mocy poniżej 1 MW.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?

O możliwość uzyskania dofinansowania należy zapytać w swoim urzędzie miasta lub urzędzie gminy. W zależności od gminy/miasta dofinansowanie można otrzymać na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania (np. na kocioł gazowy, odnawialne źródła energii, niskoemisyjne kotły na węgiel, pelet lub drewno). Gminy mają możliwość przeznaczenia na dopłaty środków własnych lub pozyskania zewnętrznych pieniędzy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z programu PONE oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W przypadku wymiany na nowe kotły na węgiel, drewno lub pelet zgodnie z obowiązującymi przepisami, dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na urządzenia grzewcze spełniającego wymagania ekoprojektu (branżowo „ecodesign”). Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie internetowej: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie: Dofinansowanie.

Dlaczego wprowadzono całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w Krakowie, a w pozostałej części Małopolski – nie?

Pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie jednoznacznie wskazują na występowanie w Krakowie bardzo wysokich poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Od wielu lat regularnie przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Zatem, aby Kraków mógł pozbyć się smogu, konieczne było wprowadzenie radykalnych zmian poprzez zastosowanie całkowitego zakazu stosowania węgla i drewna w instalacjach grzewczych.

Szerszy niż przyjęty w uchwale antysmogowej dla Małopolski katalog paliw, których stosowanie na terenie Krakowa będzie zakazane wynika z faktu, że z uwagi na szczególne warunki meteorologiczne i topograficzne miasta odnotowywane są wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest szczególnie istotne również ze względu na dużą koncentrację mieszkańców w mieście i konieczność zmniejszenia ich narażenia na jego złą jakość.

Kraków jako jedno z niewielu miast w Małopolsce posiada także potencjał techniczny zastosowania niskoemisyjnych źródeł ogrzewania – przede wszystkim możliwość podłączenia do scentralizowanej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła jest możliwe na całym obszarze miasta.

Należy też pamiętać, że całkowitego zakazu spalania paliw stałych domagali się sami mieszkańcy. W ramach prowadzonych konsultacji projektu uchwały przesłane zostały liczne uwagi mieszkańców Krakowa, którzy domagali się radykalnych i szybkich działań na rzecz poprawy jakości powietrza i popierali wprowadzenie całkowitego zakazu spalania paliw stałych.

Czy wzrost cen węgla związany jest z przyjętą uchwałą antysmogową? Czy stosując ten „lepszy węgiel” nie zapłacę więcej za ogrzewanie?

Ceny węgla od dłuższego czasu rosną na rynkach globalnych i to może być główną przyczyną, dla której ceny węgla rosną również w Polsce. Przykładowo, tona węgla w największym hubie węglowym w Rotterdamie w dniu 31 sierpnia 2016 kosztowała 56,80 USD, a rok później tj. 31 sierpnia 2017 była o ponad 50% droższa (86,15 USD). Trudno zatem te globalne zmiany przypisywać wpływowi uchwał antysmogowych w Małopolsce i na Śląsku.

Uchwały antysmogowe zakazują spalania odpadów węglowych – mułów i flotokoncentratów. Prawdą jest, że są to paliwa bardzo tanie – kosztujące około 300 zł za tonę. Jednak ich jakość jest również bardzo niska – charakteryzują się bardzo niską wartością opałową. Co to oznacza dla zwykłego mieszkańca Małopolski? Oznacza to, że żeby wyprodukować taką samą ilość energii trzeba zużyć dwa razy więcej paliwa tańszego niż paliwa droższego – bo kluczową kwestią jest właśnie wartość opałowa. W przypadku mułów i flotokoncentratów zawartość popiołu może dochodzić nawet do 50%. A więc połowa tego co wrzucamy do pieca po prostu nie odda żadnej energii.

Koszt ogrzewania odpadem węglowym w starym piecu lub kotle jest praktycznie taki sam, jak koszt ogrzewania wysokokalorycznym węglem w kotle nowoczesnym. W skali roku różnica ta to około 250 zł rocznie, czyli około 65 groszy dziennie. Zatem, koszt ogrzewania w przypadku wymiany starego kotła węglowego, na nowy, niskoemisyjny, pozostaje na niemal takim samym poziomie.

Sprawdź również: Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania

Skąd mogę wiedzieć jakiej jakości jest węgiel na składzie węgla, gdzie go kupuję?

W ramach obowiązujących przepisów prawa, klient ma prawo otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Zgodnie z zasadą rzetelności kupieckiej sprzedawca węgla powinien na prośbę klienta przekazać certyfikat jakościowy określający parametry węgla i na żądanie kupującego okazać go.

Parametry węgla „zakazanego” do stosowania w Małopolsce od 1 lipca 2017 roku odnoszą się paliw sprzedawanych jako muły lub floty węglowe (drobinki węgla o wielkości do 3 mm). Spalanie zarówno mułu, jak i flotu węglowego powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, gdyż są to bardzo drobne cząstki, a kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Poza tym mają dużą zawartość wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Nadzór nad jakością węgla oferowanego na składach opałowych sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa. W przypadku otrzymania sygnału o nieprawidłowościach, może zastosować odpowiednie rozwiązania.

W jaki sposób mają być weryfikowane nowo instalowane kominki pod względem spełniania warunków ekoprojektu? Czy wkłady kominkowe muszą posiadać odpowiedni certyfikat ekoprojektu?

W związku z tym, że przyjęte uchwały są aktami prawa miejscowego, to uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych. Jeżeli stwierdzą oni, że dana osoba nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, to mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na podstawie przyjętej uchwały antysmogowej użytkownik kotła, pieca lub kominka powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia. Przy zakupie wkładu kominkowego należy zwrócić się do sprzedawcy lub producenta o przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ekoprojektu wynikających z Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na termomodernizację swojego domu, tj. na jego ocieplenie, wymianę okien, drzwi itp.?

Obecnie wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych możliwe jest w ramach programu JAWOR prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Dofinansowanie.

Skąd mogę pozyskać materiały informacyjne dotyczące uchwały antysmogowej?

Wszystkie materiały informacyjne i edukacyjne dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej: Materiały edukacyjne.

Zalecamy jest również kontakt z ekodoradcą w gminie, który dysponuje takimi materiałami. Dane kontaktowe do ekodoradców są dostępne na stronie: Ekodoradcy.

Mieszkam w Krakowie. Czym podczas kolejnej zimy będę mógł palić w piecu?

Przepisy przejściowej uchwały antysmogowej dla Krakowa wprowadzają zakaz stosowania w piecach paliw niskiej jakości, które uwalniają do atmosfery najwięcej toksycznych związków i pyłów. Oznacza to, że już obecnie nie będzie można używać:

 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
 • paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:
  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
  • zawartość popiołu powyżej 10%,
  • zawartość siarki powyżej 0,8%,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Oznacza to zakaz spalania miałów, mułów i flotów węglowych oraz węgla o niskiej wartości opałowej lub wysokiej zawartości popiołu lub siarki. Natomiast drewno przed spaleniem powinno być w praktyce sezonowane co najmniej 2 lata.

Skąd mam wiedzieć, który piec spełnia wymagania ekoprojektu?

Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.

Można też poprosić sprzedawcę lub producenta urządzenia o wyniki badań laboratoryjnych lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (w przypadku kotłów) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 (w przypadku pieców i kominków).

Pozwolenie na budowę uzyskałem przed wejściem w życie uchwały antysmogowej. W tym czasie również został zamontowany kocioł węglowy (pozaklasowy). Jednak budynek zostanie oddany po wejściu w życie uchwały. Czy w takim razie budynek może zostać odebrany (z tym kotłem wcześniej zamontowanym)?

Zapisy uchwały antysmogowej nie odnoszą się do odbioru budynków lub uzyskania pozwolenia na budowę, ale do eksploatacji instalacji. Wymagania uchwały antysmogowej w pierwszym okresie dotyczą instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się po 1 lipca 2017 roku. Oznacza to, że jeżeli pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania nastąpiło po 1 lipca 2017 roku, powinna ona spełniać wymagania ekoprojektu.

uchwała antysmogowa | anti-smog resolution

Aktualizacja: 2018-08-17