Wytyczne dla organów wydających pozwolenia

Głównym celem Wytycznych do pozwoleń emisyjnych jest analiza możliwości wprowadzenia do pozwoleń zapisów, które nakładają na właścicieli instalacji obowiązek wdrażania odpowiednich działań na wypadek wprowadzenia 3. stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, a także szereg propozycji możliwych do wprowadzenia zapisów.

W skład dokumentu wchodzą takie zagadnienia jak:

  • identyfikacja problematyki zanieczyszczeń powietrza przez przemysł bazującą na analizie treści decyzji administracyjnych sektorów, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, oraz mogą negatywnie oddziaływać na poziom pyłu PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu w powietrzu,
  • oszacowanie proporcji wpływu powyższych sektorów na stan jakości powietrza,
  • analizę wybranych podstawowych procesów technologicznych w zidentyfikowanych sektorach będących źródłem emisji pyłu,
  • identyfikację wśród wybranych procesów technologicznych tych o największym oddziaływaniu na jakość powietrza,
  • przykładowe rekomendacje i zalecenia dla organów wydających pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowane dotyczące rodzaju działań i obowiązków, które mogą być nakładane na prowadzących instalacje.

Dokument zawiera także obszerną analizę, dotyczącą podstawy prawnej wprowadzania do pozwoleń dodatkowych obowiązków w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Częstotliwość przekroczeń 2. i 3. stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w 2022 roku

L.p.Nazwa powiatu2. stopień3. stopień
1.bocheński
2.brzeski
3.chrzanowski3
4.dąbrowski
5.gorlicki
6.krakowski111
7.limanowski
8.miechowski
9.myślenicki1
10.nowosądecki1
11.nowotarski163
12.olkuski1
13.oświęcimski13
14.proszowicki
15.suski23
16.tarnowski1
17.tatrzański1
18.wadowicki4
19.wielicki5
20.Kraków10
21.Nowy Sącz3
22.Tarnów51
Liczba dni z wystąpieniem 2. i 3. stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla PM10

Załączniki