Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Pytania dotyczące sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2023 rok składanych za pośrednictwem ekoportalu 

1. Czy gmina może zgłosić więcej niż 1 osobę do obsługi Małopolskiego Ekoportalu?

Tak, nie ma ograniczeń w liczbie pracowników mogących obsługiwać portal. Jednak wszyscy pracownicy jednej jednostki mają dostęp do tego samego sprawozdania.

2. Czy lista pracowników upoważnionych do obsługi Małopolskiego Ekoportalu musi zostać podpisana elektronicznie czy wystarczający jest skan upoważnienia podpisany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

Podpisaną listę (skan lub podpis elektroniczny) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl

3. Czy kilka osób może założyć konto przy użyciu jednego adresu e-mail?

Można założyć jedno konto na jeden adres e-mail.

4. Czy po założeniu konta na Ekoportalu będzie on weryfikowane w oparciu o listę osób upoważnionych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i dopiero wtedy zostanie aktywowane czy jest ono aktywne od razu po założeniu?

Po założeniu konta jest ono najpierw weryfikowane w oparciu o przesłane upoważnienie, a następnie aktywowane.

5. Czy sprawozdanie musi zostać podpisane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

Sprawozdanie nie jest podpisywane na etapie wysyłania go poprzez Małopolski Ekoportal. Dostępna jest funkcja eksportu sprawozdania do wersji PDF, którą można wydrukować i przekazać do podpisu, aby zachować ją w gminnej dokumentacji. Nie ma jednak potrzeby wysłania podpisanego sprawozdania do UMWM. Przyjmujemy, że sprawozdania wysyłają osoby, które zostały do tego upoważnione przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

6. Czy zgodnie z Programem ochrony powietrza konieczne jest złożenie sprawozdania z realizacji działań gminy również za II półrocze roku sprawozdawczego?

Nie, sprawozdanie półroczne składane jest tylko za I półrocze roku sprawozdawczego. Dane za II półrocze wynikają ze sprawozdania za cały rok. Sprawozdania za I półrocze składane są również poprzez Małopolski Ekoportal do końca lipca.

7. Z kim należy się skontaktować w celu uaktualnienia adresu e-mail osoby wypełniającej sprawozdanie?

Każdą zmianę danych dotyczących osoby wypełniającej sprawozdanie, jak również inne dane dostępowe do portalu prosimy o zgłaszanie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl

Pytania dotyczące sprawozdania rocznego z realizacji przez gminę zadań Programu ochrony powietrza

I. Wymiana kotłów i poprawa efektywności energetycznej w roku sprawozdawczym

1. Gmina nie posiada informacji o powierzchni budynków, która jest wymagana w pytaniach dotyczących wymiany źródeł ogrzewania. Czy podanie powierzchni jest konieczne? Jakie informacje powinna podać gmina w takim przypadku?

Jeżeli gmina nie jest w posiadaniu informacji o powierzchni budynku, w którym dokonano wymiany źródła ogrzewania, możliwe jest przyjęcie średniej powierzchni na podstawie dostępnych danych – przykładowo: danych zgromadzonych w Bazie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Małopolsce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, Ewidencji Gruntów i Budynków, GUS. Informację o przyjęciu średniej powierzchni budynków należy wskazać w polu Opis realizacji.

2. Czy jako powierzchnię budynku można podać powierzchnię ogrzewaną? Taka informacja jest zawarta we wniosku o udzielenie dofinansowania.

Tak, jeżeli nie jest znana powierzchnia całkowita budynku, możliwe jest podanie powierzchni ogrzewanej.

3. Czy liczbę wymienionych źródeł ciepła należy podać na podstawie deklaracji składanych do CEEB i np. złożonych wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Co z osobami, które wymieniły kocioł, ale nie zgłosiły tego faktu w gminie, przez co gmina nie posiada realnej liczby wymian?

Należy podać liczbę wymian urządzeń grzewczych na podstawie danych, które są dostępne np. w ramach programów dofinansowania, CEEB, itp. Jeżeli mieszkaniec wymieni kocioł we własnym zakresie i nie zgłosił tego gminie, to nie ma możliwości uwzględnienia tej wymiany. Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie dostępnych danych.

4. Czy jeżeli gmina nie prowadziła dofinansowania do termomodernizacji budynków, to może pominąć punkt 1.2? Gmina nie posiada danych z innych programów dofinansowania, z których korzystają mieszkańcy.

Należy wykazać te dane, które są dostępne. Jeżeli gmina nie posiada informacji na temat przeprowadzonych termomodernizacji, w punkcie 1.2 wykazuje 0.

5. Czy jeżeli budynek, w którym dokonano likwidacji nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, miał więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy wpisać tę wymianę tylko raz (przy jednym rodzaju ogrzewania), czy podać liczbę i powierzchnię przy każdym z wymienionych rodzajów źródeł, jeśli takie występują?

Ważna jest informacja jakie ogrzewanie zostało zastosowane po wymianie kotła na paliwo stałe. Pytamy o liczbę budynków/lokali, a nie zlikwidowanych źródeł. Jeżeli zlikwidowano dwa źródła w jednym budynku jednorodzinnym to podajemy jeden budynek.

6. Jak wykazać wymianę źródła ciepła na paliwo stałe przeprowadzoną w budynku jednorodzinnym, która polegała na likwidacji jednego pieca (wspólnego) i zastąpieniu go 2 piecami gazowymi (odrębne lokale)?

Jeżeli oba z „odrębnych” lokali znajdują się pod jednym adresem, to należy potraktować tę wymianę jako wymianę w budynku jednorodzinnym. W takim przypadku wskazujemy „1” w pkt. 1.1.2, gdyż w 1 budynku jednorodzinnym zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpiono je ogrzewaniem gazowym.

7. Jak wykazać wymianę, w której np. 3 źródła ciepła na paliwa stałe zastąpiono jednym źródłem np. kotłem gazowym?

W przypadku, gdy wymiany te dotyczą budynku wielorodzinnego, a każde z 3 źródeł ciepła na paliwo stałe znajdowało się w osobnych lokalach (3 lokalach), to należy wpisać „3” w pkt. 1.1.2. z podaniem sumarycznej powierzchni tychże lokali, gdyż wykazujemy 3 lokale w budynku wielolokalowym, w których zlikwidowano przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ogrzewaniem gazowym.

8. Jak wykazać likwidację przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go pompą ciepła połączoną z instalacja fotowoltaiczną?

Sposób wykazania takiej wymiany zależy od typu budynku. W przypadku budynku jednorodzinnego w pkt. 1.1.2 należy wpisać „1”, gdyż w 1 budynku jednorodzinnym dokonano likwidacji przestarzałego źródła na paliwo stałe i zastąpiono je ogrzewaniem gazowym.

Wymianę tę należy wykazać jako zastąpienie OZE (pompą ciepła) – „1” w pkt. 1.1.3. W miejscu tym wskazujemy, że po likwidacji nowym źródłem ciepła jest pompa ciepła. Natomiast instalację fotowoltaiczną zasilającą pompę ciepła możemy wykazać jako „1” w pkt. 2.1.2 jako nową instalację fotowoltaiczną. Oczywiście, niezależnie od wykazania pompy ciepła w pkt. 1.1.3, wykazujemy ją także jako nową instalację OZE w pkt. 2.1.1.

9. Co można zakwalifikować jako likwidację źródła ogrzewania (brak zastąpienia przez inne źródło ciepła) w pkt. 1.1.9?

Może to dotyczyć np. sytuacji, w której zlikwidowany został budynek, w którym dotychczas używano źródła na paliwo stałe. Jeśli na miejscu wyburzonego budynku w roku sprawozdawczym powstał nowy budynek ze źródłem ciepła, to można to potraktować jako wymianę. Jeśli dopiero w kolejnych latach powstanie tam jakiś budynek, to wtedy należy je wykazać jako nowo wybudowany w danym roku sprawozdawczym.

10. Czy punkt 1.2. (Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest źródło ciepła, lub lokali, w tym w budynkach wielolokalowych, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania) dotyczy samych termomodernizacji czy też termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła?

Ten punkt dotyczy zarówno samych termomodernizacji, jak i termomodernizacji połączonych z wymianą źródła ogrzewania. Niezależnie od tego trzeba taką wymianę źródła ogrzewania wykazać w punktach 1.1.1-1.1.8.

11. Co należy rozumieć przez „budynek użyteczności publicznej”?

Określenie to zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

12. Czy jeżeli starostwo powiatowe prowadzi program dofinansowań do wymiany źródła ciepła, to należy pozyskać od starostwa dane o liczbie dokonanych wymian? Czy możliwe jest uwzględnienie tylko danych z gminnego programu dofinansowania?

Jeżeli Starostwo prowadzi program dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych, to gmina powinna pozyskać informacje, w ilu budynkach zostały wymienione kotły w danej gminie. Dane powinny być jak najpełniejsze.

13. Czy kocioł zgazowujący w sprawozdaniu należy ująć jako kocioł na biomasę czy też inne źródło ogrzewania?

Kocioł zgazowujący drewno należy wykazać jako kocioł na biomasę.

14. Czy kotły na pellet wpisujemy w polu Kotły na biomasę spełniające wymagania  ekoprojektu?

Kotły na pellet to kotły na biomasę, więc jeśli spełniają wymagania ekoprojektu powinny być wpisywane do pkt 1.1.7.

15. Skąd brać powierzchnię budynków, w których przeprowadzono termomodernizację, skoro nie ma takiej pozycji w CEEB?

Przy termomodernizacji również można zastosować średnią powierzchnię budynków wg GUS, gminnej ewidencji gruntów i budynków lub na podstawie innych danych, które są w posiadaniu gminy.

16. Skąd pozyskać dane dotyczące wymian źródeł ciepła, termomodernizacji, wyburzeniach budynków – nie wszyscy korzystają z Programu Czyste Powietrze?

Należy uwzględnić wymiany z Programu Czyste Powietrze, jeżeli są dostępne. Dane o instalacjach fotowoltaicznych można uzyskać np. z Tauron Dystrybucja. Przy termomodernizacji również można zastosować średnią powierzchnię budynków wg GUS. W sprawozdaniu należy wskazać dane, które są dostępne, albo można je pozyskać. Jeśli dane nie są możliwe do pozyskania, to nie będą mogły być wykazane.

17. Jak mamy pozyskać informację, ile budynków zostało wyburzonych na terenie gminy? I jaką miały powierzchnię?

Gmina nie ma obowiązku wykazać informacji, których nie posiada. Jeżeli np. w ramach dofinansowania mieszkaniec przekazywał informację o wyburzeniu budynku, w którym znajdowało się źródło ciepła, to można ją wskazać jako likwidację w pkt. 1.1.9. Jeżeli gmina nie posiada takich informacji, to po prostu ich nie wykazuje.

18. Czy w pkt. 1.1.3 i w pkt. 2.1.1 wpisuje te same dane dot. pomp ciepła?

Tak, dokładnie te same. W 2.1.1 można dodatkowo wykazać pompy ciepła, które zostały zainstalowane np. w nowych budynkach, jeśli jest taka informacja

II. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w roku sprawozdawczym

1. Co w przypadku, gdy w jednym budynku zainstalowano dwie instalacje OZE – np. pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną? Jak wykazać to w pkt. 2.1?

W takim przypadku należy wskazać „1” w pkt. 2.1.1 Pompy ciepła i „1” w pkt. 2.1.2 Panele fotowoltaiczne, gdyż na terenie gminy zainstalowano pompę ciepła w 1 budynku i zainstalowano panele fotowoltaiczne w 1 budynku.

2. Czy w pkt. 2.3 Łączne roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy należy wykazać także zużycie energii elektrycznej na potrzebę oświetlenia ulicznego?

Nie, w punkcie tym należy wykazać tylko i wyłącznie zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.

3. Skąd należy pozyskać informację o ilości energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zużytej przez budynki użyteczności publicznej (pkt. 2.4), w przypadku gdy gmina posiada instalacje OZE?

W punkcie tym możliwe jest wykazanie energii wyprodukowanej przez instalację. Zgodnie z POP obowiązek zapewnienia wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy odnosi się do bilansu energii dla wszystkich budynków, a nie do pojedynczego budynku. Należy zwrócić uwagę, że wartość podawana w pkt. 2.4 nie może być wyższa niż wartość w 2.3.

4. Czy w przypadku prowadzenia przez starostwo powiatowe programu dofinansowania do montażu OZE, należy wystąpić do starostwa o udostępnienie danych w celu wykazania ich w punkcie 2.1?

Jeżeli starostwo prowadzi program dofinansowania do instalacji OZE, również należy pozyskać te informacje dla obszaru gminy.

5. Gdzie możemy ująć instalacje PV będące własnością gminy (ze względu na okres trwałości projektu) w obcych środkach trwałych (instalacje PV są zamontowane na budynkach mieszkańców)?

Informacja o zainstalowanych w danym roku panelach fotowoltaicznych powinny być wskazywane w pkt 2.1.2

III. Działania wspierające

1. Czy możliwe jest wykorzystanie druku bezadresowego na potrzebę przeprowadzenia obowiązkowej akcji informacyjnej dotyczącej uchwały antysmogowej oraz dostępnych form dofinansowania do wymiany źródeł ciepła z dotarciem do wszystkich punktów adresowych, gdzie eksploatowane są instalacje na paliwa stałe?

Tak – wykorzystanie druku bezadresowego jest uznawane jako akcja informacyjna z dotarciem do wszystkich punktów adresowych.

2. Czy akcje informacyjne w postaci dystrybuowania ulotek w budynku urzędu gminy, przez pracowników referatu oraz np. przez sołtysów można wpisać w pkt. 3.3? Ulotki dotyczyły uchwały antysmogowej.

W pkt 3.3. należy wpisać akcje informacyjne, które dotarły do wszystkich punktów adresowych, gdzie eksploatowane są urządzenia na paliwa stałe. Nie można do tych akcji zaliczyć udostępnienia ulotek w siedzibie gminy. Powinny być one wykazywane w pkt. 3.5. Informacje powinny ponadto dotyczyć nie tylko uchwały antysmogowej, ale również dostępnych form dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

3. Czy punkt obsługi Programu „Czyste Powietrze” w pkt. 3.1 należy rozumieć tylko i wyłącznie jako punkt obsługi utworzony na podstawie porozumiewania z WFOŚiGW

Tak – dotyczy on tylko punktów obsługi utworzonych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie

4. Gmina utworzyła stanowisko Ekodoradcy, ale na moment składania sprawozdania nie jest ono zajęte (gmina jest w trakcie naboru pracownika na stanowisko Ekodoradcy). Czy w takiej sytuacji można wykazać je w pkt. 3.2?

Tak, pkt. 3.2 dotyczy liczby stanowisk, a nie liczby osób aktualnie zatrudnionych na stanowisku Ekodoradcy – niezależnie od części etatu, na jaki został zatrudniony. Niemniej jednak gmina powinna podjąć niezbędne działania, tak by stanowisko to zostało jak najszybciej obsadzone.

5. Jakie inne akcje informacyjne można wykazać w pkt. 3.5?

Mogą to być wszelkie działania podejmowane przez gminę w obszarze ochrony powietrza, takie jak zorganizowane spotkania z mieszkańcami (np. na temat programów dofinansowania), organizacja stoiska informacyjnego podczas gminnych wydarzeń, organizacja konkursów, zajęć w szkołach i przedszkolach, itp.

6. Czy w pkt. 3.8, dotyczącym programu dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania dla mieszkańca, można wykazać obsługę programu Czyste Powietrze?

Nie, punkt ten dotyczy wszelkich innych programów dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania utworzonych przez gminę (poza Programem Czyste Powietrze).

7. Czy informację o uchwale antysmogowej umieszczoną na stronie gminy można traktować jako obowiązkową akcję informacyjną wskazaną w POP?

Informacja na stronie internetowej nie może być zaliczona do działań w pkt 3.3. Taka akcja informacyjna może być uwzględniona w ramach pkt 3.5.

8. Czy w punkcie 3.3 nie można wykazać akcji informacyjnych w prasie i na tablicach ogłoszeń?

W pkt. 3.3. należy wskazać akcje informacyjne z dotarciem do wszystkich punktów adresowych na terenie gminy, gdzie eksploatowane są paliwa stałe, a w przypadku ogłoszeń w prasie czy na tablicy jest to nie wykonalne.

9. Czy w pkt. 3.2 należy wpisać liczbę Ekodoradców pracujących w gminie czy liczbę Ekodoradców, którzy zostali zatrudnieni w roku sprawozdawczym? Czy jeśli Ekodoradca został zatrudniony w poprzednich latach, wpisujemy 0?

W pkt. 3.2 należy wykazać liczbę stanowisk Ekodoradcy w gminie – bez względu na to, czy Ekodoradca został zatrudniony w roku sprawozdawczym czy wcześniej. Wykazujemy liczbę wszystkich stanowisk.

10. Czy akcje informacyjne w postaci rozniesienia ulotek dot. programu „Czyste Powietrze” oraz spotkania informacyjne dot. ww. programu można zakwalifikować do pkt. 3.5 „Liczba pozostałych akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w roku sprawozdawczym”?

Tak, takie akcje należy wpisać w pkt. 3.5.

11. Jak przyjąć liczbę osób objętych działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi w przypadku wysyłania ulotek przez pocztę pod każdy punkt adresowy? Mamy przyjąć, że np. w domu zamieszkują średnio 2 osoby dorosłe i liczbę punktów adresowych pomnożyć przez liczbę osób? Czy np. mamy podać liczbę osób zameldowanych w gminie? Czy ilość osób z każdej akcji mamy zsumować i podać ostateczną liczbę?

Do obliczeń liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi najlepiej przyjąć liczbę faktycznie zamieszkałych osób w budynkach lub osób zameldowanych. W pkt 3.6 wykazujemy sumę liczby osób objętych każdą akcją informacyjną. Przykładowo, jeżeli gmina liczy 12 000 mieszkańców i dwa razy w roku przeprowadzono obowiązkową akcję informacyjną, to liczba osób objętych tymi działaniami wynosi 24 000.

V. Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów w roku sprawozdawczym

1. Czy naruszenia oznaczają wystawione mandaty?

Nie, naruszenia obejmują wszystkie przypadki, w których ujawniono naruszenie przepisów (uchwały antysmogowej bądź zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych). Kontrole, w których ujawniono naruszenie, mogą zakończyć się pouczeniem, wystawieniem mandatu bądź skierowaniem sprawy do sądu. Liczba wystawionych mandatów i ich wartość wykazywana jest w polu Liczba i łączna wartość wystawionych mandatów.

2. Czy kontrole wynikające z ogłoszonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza uznawane są za kontrole interwencyjne i w związku z tym, należy pobrać próbkę popiołu z paleniska w przypadku co najmniej 10% takich kontroli?

Kontrole wynikające z ogłoszonego stopnia zagrożenia nie są kontrolami interwencyjnymi. Chyba, że wynikają z konkretnych zgłoszeń mieszkańców.

3. Czy kontrole wynikające z ogłoszonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza można zaliczyć do kontroli planowych?

Tak, kontrole w ramach ogłoszonych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza można zaliczyć do ogólnej liczby kontroli, które powinny być realizowane w gminie w ciągu roku zgodnie z POP. Kontrole prowadzone w dniach, w których ogłoszony został stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, należy wykazać w całkowitej liczbie przeprowadzonych kontroli w pkt. 5.2, niezależnie od tego, że kontrole te powinny zostać wykazane także w pkt. 7.2, 7.3, 7.4.

4. Czy jeżeli zarządzenie dotyczące wewnętrznej procedury prowadzenia kontroli palenisk w gminie zostało podjęte we wrześniu, a później zmieniono je zarządzeniem w grudniu, to który numer zarządzenia należy podać?

Możliwe jest wskazanie w pkt. 5.6 zarówno pierwotnie przyjętego zarządzenia, jak i zarządzenia zmieniającego.

5. Czy informacje podawane w pkt. 5 na temat kontroli palenisk mają obejmować kontrole prowadzone przez pracowników gminy, czy również te wykonywane przez Policję, Straż Miejską/Gminną?

Należy podać informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych kontroli, bez względu na to, jaka jednostka je przeprowadziła.

6. Czy przez pouczenie rozumie się pouczenie mieszkańca o prawidłowym sposobie obsługi urządzenia oraz poinformowanie go o uchwale antysmogowej?

Liczba pouczeń oznacza przypadki, w których wykryto naruszenie przepisów, ale nie nałożono mandatu ani nie skierowano sprawy do sądu. Nie dotyczy to przypadków, gdy nie wykryto naruszenia, ale poinformowano mieszkańca o obowiązujących przepisach.

Poinformowanie mieszkańca o obowiązujących przepisach, podczas kontroli gdzie nie wykryto naruszenia, nie jest pouczeniem.

7. Co jest rozumiane pod pojęciem „udzielone pouczenia”?

Pouczenie jest środkiem karnym w sytuacji wykrycia naruszenia przepisów, gdy nie jest nakładany mandat karny.

8. Czy pouczenia może udzielić pracownik gminy czy tylko policja lub straż gminna?

Pouczenie rozumiane jako środek karny jest nakładane przez organ do tego upoważniony czyli policję lub straż gminną. Pracownik gminy jest upoważniony tylko do przeprowadzenia kontroli. Mimo to, należy wykazać liczbę wszystkich wykrytych naruszeń (także wykrytych przez pracownika gminy).

9. Gdzie wykazać informowanie podczas kontroli?

Informowanie o przepisach antysmogowych w trakcie kontroli powinno być normalną praktyką. Jeżeli jest to zorganizowana akcja edukacyjna, powinna być wykazana w pkt 3.5.

10. Jak w sprawozdaniu należy ująć kontrole interwencyjne – np. jeżeli kontrolujący byli na miejscu trzy razy (nie udało się wejść do budynku ze względu na nieobecność pełnoletniego domownika), traktujemy taką kontrolę jako jedną?

W liczbie kontroli należy podawać jedynie liczbę kontroli, które się faktycznie odbyły. Jeżeli były tylko próby przeprowadzenia kontroli, to nie należy ich wykazywać.

11. Czy wykazujemy sprawę, która potwierdziła spalanie odpadów, ale dopiero przygotowujemy wniosek do sądu – naruszenie wykazano pod koniec grudnia?

Tak, należy wykazać kontrole przeprowadzone w grudniu 2023. Natomiast jeśli wniosek do sądu nie został jeszcze złożony, to nie należy go wykazywać.

12. Jeżeli w budynku mieszkają osoby, które dożywotnio będą użytkować budynek i np. spalają odpady, to czy postępowanie w przypadku wykrycia naruszenia, będzie dotyczyło tych osób (które faktycznie tam mieszkają i spalają odpady) czy właściciela, który tam nie mieszka?

Naruszenie przepisów dotyczy osoby, która faktycznie narusza te przepisy, a więc najemcy, który spala odpady.

13. Czy w pkt. 5.3 i 5.4 należy wpisać te same dane?

Pkt. 5.3 dotyczy naruszenia przepisów uchwały antysmogowej. Natomiast pkt 5.4 dotyczy przypadków spalania odpadów. Jedynie, gdy podczas jednej kontroli, ujawnione zostały 2 naruszenia – przepisów uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów, to naruszenie zostałoby wykazane w pkt. 5.3 i 5.4.

VI. Ograniczenie emisji z transportu

1. Czy w pkt. 6.5 należy podać informację o całkowitej liczbie miejsc parkingowych objętych strefą płatnego parkowania w gminie, czy tylko tych miejscach, które zostały objęte strefą w roku sprawozdawczym?

W punkcie tym chodzi tylko o miejsca parkingowe, które objęto strefą płatnego parkowania w roku sprawozdawczym (miejsca, o które poszerzono strefę).

2. Czy ścieżki rowerowe należy wykazywać narastająco czy tylko długość nowych tras?

Należy podać zarówno całkowitą długość ścieżek rowerowych jak i długość ścieżek, które powstały w danym roku sprawozdawczym. W pkt. 6.8 najpierw należy wskazać długość ścieżek rowerowych na terenie gminy (czyli długość wszystkich istniejących ścieżek na koniec roku sprawozdawczego), a następnie liczbę ścieżek i długość ścieżek, które powstały w roku sprawozdawczym. Np. na terenie gminy znajduje się łącznie 20 km ścieżek (tę wartość należy wpisać jako pierwszą), a w roku sprawozdawczym powstała jedna trasa o długości 4 km (te wartości należy wskazać jako kolejne – 1 ścieżka, 4 km).

3. Czy informację w sprawie darmowej komunikacji w związku z wprowadzonym stopniem zanieczyszczenia możemy zaliczyć do akcji edukacyjnych dotyczących zrównoważonych form transportu?

Informacja o darmowej komunikacji nie jest akcją edukacyjną o zrównoważonych formach transportu. Jest to jedno z działań podejmowanych po ogłoszeniu określonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i może zostać wskazane w pkt. 7.5.

4. Czy istnieje strona/rejestr na której można odszukać wykaz stacji ładowania pojazdów? Czy prywatne stacje ładowania ogólnodostępne także wykazujemy?

Wykazujemy wszystkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy z rozdziałem na te, które zostały utworzone w roku sprawozdawczym. Strona, na której można odszukać wykaz stacji to np. https://elektromobilni.pl/stacje-ladowania/ Gmina powinna wykazać informację o wszystkich stacjach ładowania pojazdów, o których wie.

VI. Realizacja planu działań krótkoterminowych w roku sprawozdawczym

1. Czy istnieje jakiś ogólnodostępny rejestr stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza?

Informacje o 2 lub 3 stopniu zagrożenia przekazywane są przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego i udostępniane są na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Informacje o 1 stopniu dostępne są na stronie www.powietrze.malopolska.pl. Dobrą praktyką jest zapisanie się do newslettera dostępnego pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/komunikaty, by na bieżąco otrzymywać informacje o wszystkich ogłoszonych stopniach

2. Jak rozliczyć podwójne powiadomienia o stopniu zanieczyszczeń?

Wyższy stopień zanieczyszczenia powietrza zastępuje niższy stopień. Może być sytuacja, gdy rano ogłaszany jest 1 stopień, a po kilku godzinach podwyższany jest na 2 lub 3 stopień. W takiej sytuacji obowiązuje tylko najwyższy stopień.

3. Jak wykazać kontrole spalania realizowane w ramach działań krótkoterminowych realizowane w dniu, w którym był ogłoszony najpierw I a potem II stopień zagrożenia?

Dni, w których wysłany był najpierw komunikat 1 stopnia a potem komunikat 2 lub 3 stopnia, traktowane są jako dni z 2 lub 3 stopniem zagrożenia.

IX. Koszty realizacji działań

1. Gmina w ramach środków otrzymanych od WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze zrealizowała także działania informacyjne i promocyjne. Czy koszty te należy wykazać w kategorii  9.1 Zatrudnienie Ekodoradców i prowadzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze czy 9.5 Działanie edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony powietrza?

Koszty te należy wykazać w kategorii 9.1 Zatrudnienie Ekodoradców i prowadzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze.

2. Czy w punkcie 9.9 w sprawozdaniu dla gmin wykazujemy koszty poniesione w związku z przeprowadzonymi remontami dróg?

W pkt. 9.9 mogą być wykazane koszty remontów dróg, które służą ograniczeniu emisji z unosu substancji mineralnych z dróg.

3. Jeżeli WFOŚiGW w Krakowie nie rozliczył jeszcze wszystkich kosztów, o jakie wnioskowała gmina to mamy podać środki, które wpłynęły do urzędu w 2023 r.? Ostatni kwartał roku także nie został jeszcze rozliczony. Czy wtedy w polu „środki własne gminy” mamy podać całość poniesionych kosztów czy po odjęciu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Krakowie?

Przy wypełnianiu sprawozdania sugerujemy przyjęcie zasady połączenia działań wykazanych w sprawozdaniu za dany rok sprawozdawczy z ich kosztem. W takim przypadku w kategorii Koszty należy wykazać źródła finansowania zgodnie z docelowym udziałem poszczególnych źródeł. Sugerujemy, by nawet w przypadku, gdy gmina z własnych środków sfinansowała określone działanie, a dopiero w kolejnym roku otrzyma refundację poniesionych kosztów, wskazała jako źródło finansowania instytucję/program, z którego gmina docelowo otrzyma refundację. W przeciwnym razie, w kolejnym roku, w momencie refundacji kosztów, gmina będzie musiała dokonać korekty sprawozdania, gdyż środki te są powiązane z działaniami z konkretnego roku sprawozdawczego. Przykładowo, jeżeli w związku z prowadzeniem w gminie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, gmina z własnych środków wydała np. 10 000 zł, ale środki te zostaną w roku następującym po roku sprawozdawczym w całości zwrócone przez WFOŚiGW, rekomendujemy wykazanie ww. 10 000 zł w punkcie 8.1 w kategorii Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW.

4. Jak podać koszty poniesione na działania informacyjne oraz inwentaryzację źródeł ciepła w przypadku, gdy podczas jednej z akcji opracowano i rozniesiono ulotkę, która w treści miała informacje dot. zarówno wymagań uchwały antysmogowej i dostępnych formach dofinansowania oraz informacje dotyczące składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Czy wtedy w polu 9.5 i 9.6 podajemy te koszty czy tylko w jednym z pól? Jeżeli tak to w którym?

W przedstawionym przypadku sugerujemy, by takie koszty zakwalifikować do pkt 9.5. Działania edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska. W opisie realizacji działań można wspomnieć, iż akcja informacyjna objęła także informacje dotyczące CEEB.

Pytania dotyczące sprawozdania rocznego z realizacji przez powiat zadań Programu ochrony powietrza

1. „Opis działań powiatu związanych z ochroną powietrza”. Eko doradca przeprowadził np: akcję zasadź drzewo czy taka akcją  powinna być wpisana w tym punkcie, dodam, że Starostwo nie przeprowadzało innych akcji

Tak, jak najbardziej można wpisać to do tego punktu

2. Pytanie 6 dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie naruszeń przepisów o ochronie powietrza. Do kogo jest adresowany dokładnie ten punkt, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, jak również Zespół Zarządzania Kryzysowego nie prowadził takiego typu spraw.

Zgodnie z art. 378 POŚ organem ochrony środowiska jest Starosta

Art.  378.  [Właściwość rzeczowa organów ochrony środowiska]

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1-3, jest starosta.

Dodatkowo według Programu ochrony powietrza do zadań starostów powiatów należy:

1.Podejmowanie kontroli interwencyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach zgłoszeń naruszeń przepisów ochrony środowiska (w tym reakcje na zgłoszenia w ramach aplikacji Ekointerwencja) zgodnie z kompetencjami ustawowymi. Weryfikacja zgłoszeń i kontrola powinny być prowadzone niezwłocznie zgodnie z wymaganiami ustawowymi

3. Jak należy rozumieć pojęcie „budynek nowo wybudowany”? Czy jest to budynek oddany do użytkowania? Co w przypadku gdy budynek nie jest oddany do użytkowania, ale jest w nim uruchomione źródło ciepła?

Należy wskazać jedynie budynki nowo wybudowane – oddane do użytkowania (odebrane przez PINB). Pozwoli to uniknąć pomyłki w postaci wykazania budynku najpierw jako nieoddany do użytkowania, ale posiadający uruchomione źródło ciepła, a w kolejnym roku jako oddany do użytkowania. Ważne jest, by jeden budynek nie został wykazany kilka razy.