Sprawozdania

Sprawozdania w zakresie monitorowania postępów realizacji programu ochrony powietrza obejmują wszystkie gminy i powiaty w województwie małopolskim. Jednostki samorządu terytorialnego powinny w sprawozdaniach uwzględniać dane jednostek im podległych. Sprawozdanie należy przekazać w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

Ponadto do 31 lipca każdego roku gminy zobowiązane są przekazywać sprawozdanie z postępów w wymianie urządzeń grzewczych oraz inwentaryzacji źródeł ogrzewania według stanu na 30 czerwca.

Sprawozdanie ze zmiany ogrzewania budynków

Przeprowadzone inwestycje w zakresie wymiany ogrzewania budynków, przeprowadzenia termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii należy wprowadzić poprzez oprogramowanie wspomagające inwentaryzację ogrzewania budynków. Dane w tym zakresie posiadane przez starostwa powiatowe (np. w ramach inwestycji własnych lub wydanych pozwoleń na budowę) powinny być przekazywane do właściwych miejscowo gmin, które mają możliwość wprowadzania ich do bazy.

Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Sprawozdanie z pozostałych działań programu

Informacje o realizacji pozostałych działań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego należy  przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail powietrze@umwm.malopolska.pl na poniższym formularzu.

Kalkulator przybliżonego efektu ekologicznego

Poniższy kalkulator może służyć do określenia szacunkowego efektu redukcji zanieczyszczeń do powietrza przy wymianie nieefektywnych źródeł ogrzewania.

Założenia: średnie zapotrzebowanie na ciepło 0,54 GJ/m²*rok, wskaźniki emisji: nieefektywne kotły na paliwa stałe: PM10 404 g/GJ, PM2.5 398 g/GJ, BaP 0,23 g/GJ, ogrzewanie gazowe: PM10 1,2 g/GJ, PM2.5 1,2 g/GJ, BaP 0,00000056 g/GJ, ogrzewanie olejowe: PM10 1,9 g/GJ, PM2.5 1,9 g/GJ, BaP 0,00008 g/GJ, kotły na biomasę ekoprojekt: PM10 18 g/GJ, PM2.5 17,1 g/GJ, BaP 0,005 g/GJ, kotły na węgiel ekoprojekt: PM10 15,79 g/GJ, PM2.5 15,55 g/GJ, BaP 0,011 g/GJ, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, likwidacja ogrzewania: PM10 0 g/GJ, PM2.5 0 g/GJ, BaP 0 g/GJ.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do czego służy aplikacja “Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”

Aplikacja została udostępniona przez Województwo Małopolskie do bezpłatnego korzystania przez wszystkie gminy w Małopolsce do prowadzenia inwentaryzacji rodzaju ogrzewania budynków na swoim obszarze. W aplikacji możliwe jest przypisanie do każdego punktu adresowego jednego lub kilku źródeł ogrzewania oraz informacji o przeprowadzonej termomodernizacji lub zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Obowiązek przygotowania i aktualizowania danych w bazie inwentaryzacji wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Jak uzyskać login i hasło do zalogowania się do aplikacji

W celu uzyskania loginu i hasła należy wysłać na adres e-mail powietrze@umwm.malopolska.pl informację z podaniem imienia i nazwiska pracownika lub pracowników gminy, którzy powinni mieć dostęp do aplikacji wraz z ich służbowymi adresami e-mail.

Jak wprowadzić w aplikacji informację o wymianie starego kotła węglowego na ekologiczne źródło ciepła

W przypadku wprowadzania do bazy informacji o wymianie źródła ogrzewania należy w pierwszej kolejności przypisać do punktu adresowego poprzedni rodzaj ogrzewania wskazując w polu „data do” datę do kiedy funkcjonowało dane źródło. Następnie należy wprowadzić informację o nowym źródle ogrzewania poprzez wybranie opcji: “Dodaj nowe dane dla tej inwentaryzacji”, po czym należy uzupełnić nowe dane wskazując w polu „data od” datę od kiedy istnieje nowe źródło ogrzewania. Analogicznie należy wprowadzać dane dla wykonanych termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii.
Jeżeli nie jest znana dokładna data wymiany źródła ogrzewania, można przyjąć datę przybliżoną lub w uproszczeniu ostatni dzień roku: tj. do 30.12.2017 r. – stare źródło, a w ankiecie od 31.12.2017 – nowe źródło. Wprowadzając dane wyłącznie w ten sposób w aplikacji automatycznie zapisana zostanie informacja, że w danym roku (np. 2017) nastąpiła wymiana rodzaju ogrzewania i na tej podstawie zostanie wyliczony efekt redukcji zanieczyszczeń do powietrza.

Po wprowadzeniu i zapisaniu danych dla budynku, nie jest on widoczny na liście?

Przy wprowadzaniu danych dla budynku należy pamiętać o wprowadzeniu poprawnej wartości pola “data od” lub “data do”. Te daty oznaczają od kiedy w budynku zmieniony został rodzaj ogrzewania, przeprowadzona termomodernizacja, zainstalowane odnawialne źródło energii lub do kiedy funkcjonowało dane źródło ogrzewania.
Lista budynków prezentowana w zakładce “Inwentaryzacja” dotyczy stanu na konkretny dzień oznaczony w polu “Stan na dzień”. W przypadku, gdy wprowadzone zostały dane o ogrzewaniu budynku, które funkcjonowało np. do 31.12.2016, to w przypadku wyświetlenia listy na dzień 31.03.2017, budynek nie będzie widoczny na liście. W takim wypadku należy zmienić datę w polu “Stan na dzień” i kliknąć “Szukaj”.

Jak wprowadzić dane dla budynku wielorodzinnego lub gdy kilka lokali funkcjonuje pod jednym adresem?

Przy wprowadzaniu danych należy wybrać “typ budynku” jako “wielolokalowy”. Możliwe jest wtedy podanie ilości lokali w budynku oraz numeru lokalu. Wprowadzane dane będą dotyczyć lokalu o podanym numerze. Aby wprowadzić dane dla kolejnego lokalu należy powtórzyć dodawanie nowych danych podając ten sam adres budynku, ale kolejny numer lokalu. W przypadku, gdy lokale nie mają oficjalnych numerów porządkowych, należy wprowadzić własną numerację w celu ich identyfikacji.

Czy możliwe jest automatyczne wprowadzenie do bazy większej ilości danych?

Tak. Możliwe jest zaimportowanie do bazy dużej ilości danych w formacie XML lub XLSX, a więc formacie Excela. Funkcja ta jest szczególnie przydatna jeśli gmina posiada już bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków prowadzoną w innym oprogramowaniu lub jako listę w dokumentach tekstowych lub arkuszach kalkulacyjnych. Dane do zaimportowania, muszą zostać przygotowane w odpowiedniej strukturze i kolejności. Zalecamy, by najpierw wprowadzić część danych w sposób tradycyjny przez interfejs aplikacji. Następnie możliwe jest wyeksportowanie danych z aplikacji do formatu Excela (XLSX). Pozwoli to na przejrzenie wymaganej struktury pliku Excela, który należy przygotować, aby skorzystać z opcji “Import XLSX” w zakładce “Inwentaryzacja”. Jest to opcja dla zaawansowanych użytkowników.

W jaki sposób wyliczany jest efekt ekologiczny?

Efekt ekologiczny obliczany jest na podstawie wskaźników redukcji emisji. Wskaźniki te zostały uzgodnione z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie i są rekomendowane do przyjęcia w opracowywanych gminnych dokumentach strategicznych.

Czy konieczne je wprowadzania danych do aplikacji w przypadku braku wymian źródeł ogrzewania?

Tak. Niezależnie od prowadzonych programów wymiany ogrzewania, wymagane jest tworzenie bazy inwentaryzacji ogrzewania we wszystkich istniejących budynkach w gminie. Obowiązek ten wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Instrukcja bazy inwentaryzacji

Filmy instruktażowe

Wprowadzenie danych do systemu poprzez formularz wprowadzania danych
Korekta danych pod wybranym adresem
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – zmiana źródła ogrzewania
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – termomodernizacja
Raportowanie danych

Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce
Aktualizacja: 2021-10-17