Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza

Sprawozdania w zakresie monitorowania postępów realizacji programu ochrony powietrza obejmują wszystkie gminy i powiaty w województwie małopolskim. Jednostki samorządu terytorialnego powinny w sprawozdaniach uwzględniać dane jednostek im podległych. Zgodnie z zapisami POŚ sprawozdanie należy przekazać w terminie do 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym.

Ponadto do 31 lipca każdego roku gminy zobowiązane są przekazywać sprawozdanie z postępów w wymianie urządzeń grzewczych oraz inwentaryzacji źródeł ogrzewania według stanu na 30 czerwca.

Sprawozdanie z działań Programu

Sprawozdawczość z Programu ochrony powietrza odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania udostępnionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod adresem https://portal.dane.malopolska.pl.  

Aby aktywować konto pracownika gminy na portalu, należy założyć konto oraz wysłać podpisaną listę osób upoważnionych do przeglądania i wysyłania sprawozdań w portalu na adres e-mail: [email protected]. Wzór listy osób upoważnionych można znaleźć poniżej:

W razie zaistnienia potrzeby odebrania uprawnień osobie upoważnionej (rezygnacja z pracy, zmiana stanowiska), również należy wysłać wniosek na ww. skrzynkę pocztową o odebranie uprawnień. Po założeniu konta i weryfikacji upoważnienia pracownika, nastąpi aktywacja konta ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także przydzielenie odpowiedniego sprawozdania w celu jego wypełnienia.

Poniżej znajduje się instrukcja zakładania konta przez pracowników gmin oraz starostw.

Zakres sprawozdania dla gminy za 2023 rok

Zakres sprawozdania dla powiatu za 2023 rok

Kalkulator przybliżonego efektu ekologicznego

Poniższy kalkulator może służyć do określenia szacunkowego efektu redukcji zanieczyszczeń do powietrza przy wymianie nieefektywnych źródeł ogrzewania.

Założenia: średnie zapotrzebowanie na ciepło 0,504 GJ/m²*rok, wskaźniki emisji: nieefektywne kotły na paliwa stałe: PM10 582 g/GJ, PM2.5 569 g/GJ, BaP 0,1775 g/GJ, ogrzewanie gazowe: PM10 1,2 g/GJ, PM2.5 1,2 g/GJ, BaP 0,00000056 g/GJ, ogrzewanie olejowe: PM10 1,9 g/GJ, PM2.5 1,9 g/GJ, BaP 0,00008 g/GJ, kotły na biomasę ekoprojekt: PM10 18 g/GJ, PM2.5 17,1 g/GJ, BaP 0,005 g/GJ, kotły na węgiel ekoprojekt: PM10 15,79 g/GJ, PM2.5 15,55 g/GJ, BaP 0,011 g/GJ, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, likwidacja ogrzewania: PM10 0 g/GJ, PM2.5 0 g/GJ, BaP 0 g/GJ.