Aktualności

Realizacja POP 2020

Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2020 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 roku. W podsumowaniu przedstawiono informacje na temat podjętych działań, takich jak: likwidacje…

Czytaj dalej >>

Lokalna uchwała antysmogowa

Kolejne 2 gminy zdecydowały o przyjęciu lokalnych uchwał…

Zarząd Województwa Małopolskiego skierował właśnie do konsultacji społecznych projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla gmin Rabka-Zdrój oraz Czarny Dunajec. Niebawem na ich terenach w ramach konsultacji społecznych rozpoczną się spotkania z mieszkańcami. Gminy, które zdecydują…

Czytaj dalej >>

ciechocinek-2056179 1920

Szansa na dofinansowanie dla uzdrowisk!

5 lipca ruszył nabór wniosków w ramach nowego programu NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do 29 marca 2024 r. lub wyczerpania…

Czytaj dalej >>

nowy lad grafika1

Nowe wsparcie finansowe dla samorządów!

2 lipca ruszył Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie - promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy pilotażowy nabór trwa do 30 lipca. Dla…

Czytaj dalej >>

artykuł

EU Green Week 2021 – Europejski Zielony Tydzień 2021 w…

Czym jest EU Green Week 2021? To jedna z największych proekologicznych konferencji w Europie, towarzyszą jej również wydarzenia partnerskie na całym kontynencie. Głównym organizatorem EU Green Week – Europejskiego Zielonego Tygodnia jest Komisja Europejska. W tym roku wydarzenie…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – czerwiec 2021

Najważniejsze wydarzenia 15 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał do konsultacji projekty lokalnych uchwał antysmogowych.30 czerwca zostały opublikowane wytyczne do stworzenia bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.W dniu 8 czerwca 2021 r. polskie i słowackie…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).