Aktualności

Podsumowanie LIFE Małopolska – maj 2022

Najważniejsze wydarzenia 26-27 maja UMWM jako beneficjent koordynujący dwóch projektów, LIFE MAŁOPOLSKA oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA zorganizował uroczyste obchody 30-lecia Programu. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów…

Czytaj dalej >>

CEEB – pozostał już tylko miesiąc!

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) pozostał niecały miesiąc. Termin zgłoszenia do ewidencji upływa 30 czerwca 2022 roku. O obowiązku pamiętać powinni właściciele i zarządcy lokali bądź budynków, w których znajduje się źródło ciepła…

Czytaj dalej >>

Ministerstwo Zdrowia prezentuje rekomendacje WHO

Zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym zdrowotnym zagrożeniem środowiskowym na świecie. Niezadowalająca jakość powietrza jest więc obszarem, który wymaga podejmowania często trudnych decyzji oraz wprowadzania dodatkowych obostrzeń prowadzących do zmiany zachowań i przyzwyczajeń…

Czytaj dalej >>

Dzień informacyjny LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2022. Tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Wydarzenie będzie inaugurować kolejny, już drugi nabór wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej na…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).

Pomoc dla Ukrainy
Допомога Україні