Aktualności

Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2022

Najważniejsze wydarzenia 4 października został złożony wniosek na realizację nowego projektu „Ograniczanie ubóstwa energetycznego i poprawa jakości powietrza”, realizowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie kompleksowych…

Czytaj dalej >>

Małopolscy Ekodoradcy podnoszą swoje kompetencje!

Województwo Małopolskie zorganizowało kolejną, trzecią już edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki. Naukę rozpoczęło ponad 30 pracowników z 27 małopolskich gmin. Kolejna edycja tych cieszących się dużym zainteresowaniem studiów to odpowiedź na…

Czytaj dalej >>

Nowe środki na biogazownie rolnicze

W celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – wrzesień 2022

Najważniejsze wydarzenia 2 września odbyło się spotkanie online „Networking with LIFE IPs on Air Quality”, z przedstawicielami projektów LIFE z Włoch, Węgier i Słowacji. Spotkanie miało na celu dzielenie się zdobytymi doświadczeniami w trakcie realizacji projektów. Poruszono…

Czytaj dalej >>

Coraz więcej ekologicznych źródeł ciepła!

Małopolskie gminy podsumowały tegoroczne wymiany pieców. Pierwsze półrocze 2022 roku, to dynamiczny wzrost instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych. Małopolanie chętnie sięgali też po dotację do nowych źródeł ciepła. Liderzy wymiany pieców Działania w zakresie wymiany…

Czytaj dalej >>

Zmiana przepisów – reagujemy na głosy Mieszkańców!

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowo rok i cztery miesiące na wymianę nieekologicznych, niskoefektywnych urządzeń grzewczych. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).