Aktualności

hills-615429 960 720

Coraz więcej Małopolan w bazie CEEB

Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni się pospieszyć – do końca czerwca 2022 roku należy przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informację o sposobie ogrzewania budynku. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną.…

Czytaj dalej >>

KV-logo

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” od 2022 roku!…

Od 25 stycznia 2022 r. w rządowym programie „Czyste Powietrze” obowiązują nowe zasady. Większym wsparciem zostaną objęte osoby o najniższych dochodach, które będą mogły uzyskać aż do 90% dofinansowania. W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…

Czytaj dalej >>

Kolejny rok projektu LIFE za nami

Lokalne uchwały antysmogowe, setki spotkań ekodoradców z mieszkańcami, szkolenia, warsztaty i kampanie edukacyjne, to tylko niektóre z działań podejmowanych w ramach projektu LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze w roku 2021. Mimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19 udało się…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień 2021

Najważniejsze wydarzenia Przygotowano projekt wytycznych w zakresie wprowadzania w pozwoleniach obowiązku wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia.Przygotowano wstępną analizę technologicznych możliwości…

Czytaj dalej >>

smogkominy 009

Jeszcze tylko 6 miesięcy na złożenie deklaracji do CEEB!

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Można to zrobić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu. Warto się…

Czytaj dalej >>

smog-3741691 1920

Małopolskie gminy wspierają mieszkańców w wymianie pieców

Już tylko 12 miesięcy pozostało do wejścia w życie obowiązku wymiany starych pieców na węgiel i drewno, które nie spełniają norm emisji co najmniej 3 klasy. Uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w styczniu 2017 roku wprowadziła 6 letni okres…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).