Aktualności

Małopolanie mają dość oddychania smogiem. Wyniki badań…

Według najnowszego raportu, opracowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego na przełomie października i listopada 2020 r., ponad 89 proc. mieszkańców województwa wie o istnieniu uchwały smogowej dla Małopolski, a ponad 81…

Czytaj dalej >>

Małopolska włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego…

Po raz kolejny Województwo Małopolskie włączyło się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia - Green Week. W tym roku głównymi tematami były natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię. Obecna edycja była okazją do oceny wpływu naszych…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2020

Najważniejsze wydarzenia Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zaczął obowiązywać od 27 października br. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in.…

Czytaj dalej >>

Działania Programu ochrony powietrza

Nowy Program Ochrony Powietrza wchodzi w życie

Program Ochrony Powietrza wchodzi w życie 27 października Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza 12 października br. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że zacznie obowiązywać po 2 tygodniach – od 27…

Czytaj dalej >>

Bez tytułu1

Blisko 25 mln zł ze środków NFOŚiGW trafi do Małopolski!

Województwo Małopolskie na realizację działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom otrzymało blisko 25 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet projektu LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (adres e-mail).
Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).