Aktualności

Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2022

Najważniejsze wydarzenia W styczniu uruchomiono nową platformę sprawozdawczą Ekoportal EkoMałopolska. Portal będzie ułatwiał gminom oraz powiatom sprawozdawanie działań realizowanych w ramach Programu ochrony powietrza. Portal dostępny jest pod adresem:…

Czytaj dalej >>

hills-615429 960 720

Coraz więcej Małopolan w bazie CEEB

Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni się pospieszyć – do końca czerwca 2022 roku należy przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informację o sposobie ogrzewania budynku. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną.…

Czytaj dalej >>

KV-logo

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” od 2022 roku!…

Od 25 stycznia 2022 r. w rządowym programie „Czyste Powietrze” obowiązują nowe zasady. Większym wsparciem zostaną objęte osoby o najniższych dochodach, które będą mogły uzyskać aż do 90% dofinansowania. W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…

Czytaj dalej >>

Kolejny rok projektu LIFE za nami

Lokalne uchwały antysmogowe, setki spotkań ekodoradców z mieszkańcami, szkolenia, warsztaty i kampanie edukacyjne, to tylko niektóre z działań podejmowanych w ramach projektu LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze w roku 2021. Mimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19 udało się…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień 2021

Najważniejsze wydarzenia Przygotowano projekt wytycznych w zakresie wprowadzania w pozwoleniach obowiązku wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia.Przygotowano wstępną analizę technologicznych możliwości…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).

Pomoc dla Ukrainy
Допомога Україні