Dofinansowanie

Jakie działania w zakresie ochrony powietrza chcesz przeprowadzić?

1. Wymiana ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie

Kocioł gazowy - ogrzewanie gazowe

Program Czyste Powietrze
Zakres
 • Inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła wraz z przyłączami: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.
Dofinansowanie
 • Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do 30% (przy dochodach powyżej 1400zł na osobę) aż do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).
 • Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. kocioł na biomasę do 20 tys. zł, kocioł na węgiel do 10 tys. zł, kocioł gazowy lub olejowy do 15 tys. zł, węzeł cieplny lub ogrzewanie elektryczne do 10 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. zł, instalacje wewnętrzne do 15 tys. zł.
Informacje dodatkowe
 • Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Sprawdź szczegóły poniżej: Program Czyste Powietrze.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zakres
 • Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące węgiel, biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE).
 • Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie
 • Do 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła.
 • Dodatkowo do 6 tys. zł na wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Informacje dodatkowe
Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.

Pamiętaj, że umowę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz wymiany ogrzewania! Jedynie w przypadku programu Czyste Powietrze rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Termomodernizacja budynku

Kamera termowizyjna - termomodernizacja

Program Czyste Powietrze
Zakres
 • Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dofinansowanie
 • Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do 30% (przy dochodach powyżej 1400zł na osobę) aż do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).
 • Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. docieplenie przegród budowlanych do 150 zł/m² powierzchni przegrody, wymiana stolarki zewnętrznej do 700 zł/m² powierzchni, wymiana drzwi zewnętrznych do 2000 zł/m² powierzchni, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł.
Informacje dodatkowe
 • Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Sprawdź szczegóły poniżej: Program Czyste Powietrze.

3. Instalacja odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne solary

Program Czyste Powietrze
Zakres
 • Instalacja kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej.
 • Montaż nowych źródeł ciepła (pomp ciepła, kotłów na biomasę).
Dofinansowanie
 • Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do 30% (przy dochodach powyżej 1400zł na osobę) aż do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).
 • Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane wyłącznie w formie pożyczki (okres nie dłuższy niż 15 lat, oprocentowanie zmienne nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).
 • Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. kolektory słoneczne do 8 tys. zł, mikroinstalacja fotowoltaiczna do 30 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. zł, kocioł na biomasę do 20 tys. zł.
Informacje dodatkowe
 • Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Sprawdź szczegóły poniżej: Program Czyste Powietrze.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zakres
 • Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 • Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
 • Wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
 • Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
Dofinansowanie
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.
Informacje dodatkowe

4. Instalacja ekologicznego ogrzewania w nowym budynku

Nowy budynek | New building

Program Czyste Powietrze
Zakres
 • Zakup i montaż nowych źródeł ciepła wraz z przyłączami: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.
Dofinansowanie
 • Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do 30% (przy dochodach powyżej 1400zł na osobę) aż do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).
 • Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. kocioł na biomasę do 20 tys. zł, kocioł na węgiel do 10 tys. zł, kocioł gazowy lub olejowy do 15 tys. zł, węzeł cieplny lub ogrzewanie elektryczne do 10 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. zł, przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa do 5 tys. zł, przyłącze cieplne do 10 tys. zł, przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne do 8 tys. zł.
 • Kwalifikowane są koszty poniesione do 31 grudnia 2019 r.
Informacje dodatkowe
 • Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Warunkiem dofinansowania źródeł ciepła w nowych budynkach jest, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku (wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
 • Sprawdź szczegóły poniżej: Program Czyste Powietrze.

5. Inne działania

wfośigw w krakowie

Sprawdź ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

 

 

Program „Czyste powietrze”

Program czyste powietrze

Działania objęte wsparciem

 • inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych:
 • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę) poniżej 5 klasy, a także innych źródeł: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach: kotłów na paliwa stałe (ekoprojekt), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
 • Montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki).
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 • Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
Dodatkowe warunki:
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).
 • Instalacja indywidualnego źródła ciepła może być dofinansowana jedynie, gdy na danym obszarze podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Montaż nowego kotła na węgiel może być dofinansowany jedynie, gdy brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.
 • Warunkiem finansowania przedsięwzięć w nowych budynkach jest, by w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród  obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Warunki finansowe

Formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1000 zł/osobędotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest określona w granicach od 7 tys. zł do 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której oprocentowanie zmienne wyniesie nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza że są one rozpatrywane na bieżąco. Wnioski składane są poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:

Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

Regulamin Programu i wymagane dokumenty

Instrukcja krok po kroku złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 Nowy Sącz

Oddział Zamiejscowy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9 pok. 404, 33-100 Tarnów

Oddział Zamiejscowy w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

tel: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew.2

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Działania w zakresie wymiany starych kotłów i pieców

 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Warunki finansowe:
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.
Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Nowy nabór wniosków w ramach działania 4.4.2

Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii

 • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
Warunki finansowe:
 • maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.
Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Dofinansowanie

Aktualizacja: 2019-01-05