Dofinansowanie

Wymiana ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie

Program Czyste Powietrze

Zakres

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie

W ramach programu “Czyste Powietrze”

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 50% faktycznie poniesionych kosztów. Dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 75% faktycznie poniesionych kosztów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć kwoty:

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Informacje dodatkowe

Program realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych oraz strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodów 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące węgiel, biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE).

Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie

Dotacja do 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła.

Dodatkowo dotacja do 6 tys. zł na wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel.
W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.
Pamiętaj, że umowę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Termomodernizacja budynku

Program Czyste Powietrze

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Instalacja odnawialnych źródeł energii

Program Mój Prąd

Zakres

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

Dofinansowanie

Dotacja do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Dotacja udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź szczegóły: Program Mój Prąd.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Program Czyste Powietrze

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Dofinansowanie

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Inne działania

Sprawdź ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Dofinansowanie
Aktualizacja: 2020-10-22