Dofinansowanie

Wymiana ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie

Program Czyste Powietrze

Zakres

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie

W ramach programu “Czyste Powietrze”

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 50% faktycznie poniesionych kosztów. Dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż kotłowni gazowej,

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 75% faktycznie poniesionych kosztów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż kotłowni gazowej,

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
Informacje dodatkowe

Program realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych oraz strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodów 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące węgiel, biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE).

Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie

Dotacja do 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła.

Dodatkowo dotacja do 6 tys. zł na wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel.
W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.
Pamiętaj, że umowę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Termomodernizacja budynku

Program Czyste Powietrze

Zakres

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie

W ramach programu “Czyste Powietrze”

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 50% faktycznie poniesionych kosztów. Dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 75% faktycznie poniesionych kosztów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Informacje dodatkowe

Program realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Instalacja odnawialnych źródeł energii

Program Mój Prąd

Zakres

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

Dofinansowanie

Dotacja do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Dotacja udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź szczegóły: Program Mój Prąd.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Program Czyste Powietrze

Zakres

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie

W ramach programu “Czyste Powietrze”

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 50% faktycznie poniesionych kosztów. Dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i wynosić do 75% faktycznie poniesionych kosztów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

Informacje dodatkowe

Program realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Dofinansowanie

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Inne działania

Sprawdź ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Dofinansowanie
Aktualizacja: 2020-11-13