Dofinansowanie

Wymiana ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie

Program Czyste Powietrze

Zakres

Inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła wraz z przyłączami: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania zależy od rocznego dochodu w gospodarstwie domowym, który nie może przekroczyć 100 000 zł. Dotacja może wynosić do 100%.

Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. kocioł zgazowujący drewno do 6 tys. zł, kocioł na węgiel do 3 tys. zł, kocioł gazowy i olejowy 4,5 tys. zł, kocioł na pellet do 9 tyś, węzeł cieplny lub ogrzewanie elektryczne do 10 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa do 20,25 tyś lub pompa ciepła powietrze/woda do 13,5 tys. zł, ogrzewanie elektryczne do 3 tyś, instalacje wewnętrzne do 4,5 tys. zł.

Informacje dodatkowe
Zmiany w programie Czyste Powietrze

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych oraz strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodów 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące węgiel, biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE).

Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie

Dotacja do 8 tys. zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła.

Dodatkowo dotacja do 6 tys. zł na wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.
Pamiętaj, że umowę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Termomodernizacja budynku

Program Czyste Powietrze

Zakres

Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).

Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. docieplenie przegród budowlanych do 150 zł/m² powierzchni przegrody, wymiana stolarki zewnętrznej do 700 zł/m² powierzchni, wymiana drzwi zewnętrznych do 2000 zł/m² powierzchni, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Instalacja odnawialnych źródeł energii

Program Mój Prąd

Zakres

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

Dofinansowanie

Dotacja do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Dotacja udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź szczegóły: Program Mój Prąd.

Ulga termomodernizacyjna

Zakres

Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Sprawdź szczegóły: Ulga termomodernizacyjna.

Program Czyste Powietrze

Zakres

Instalacja kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej.

Montaż nowych źródeł ciepła (pomp ciepła, kotłów na biomasę).

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do maksymalnie 90% (przy dochodach do 600zł na osobę).

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane wyłącznie w formie pożyczki (okres nie dłuższy niż 15 lat, oprocentowanie zmienne nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).

Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań, np. kolektory słoneczne do 8 tys. zł, mikroinstalacja fotowoltaiczna do 30 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. zł, kocioł na biomasę do 20 tys. zł.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły: Program Czyste Powietrze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Dofinansowanie

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem gminy.

Sprawdź szczegóły: Regionalny Program Operacyjny.

Inne działania

Sprawdź ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Dofinansowanie
Aktualizacja: 2020-05-25