Aktualności lokalne

Wybierz
Praca Magdaleny z Słupca - I miejsce w grupie młodszej

Konkurs “Świąteczna EKO-kartka”

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia rozstrzygnięto w Gminie Szczucin konkurs na świąteczną EKO-kartkę. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie kartki świątecznej nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z regulaminem konkursu większą część kartki…

Czytaj dalej >>

Dzień Czystego Powietrza 2021 w gminie Liszki!

Zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi. Z okazji Dnia Czystego Powietrza Ekodoradca przeprowadził zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej  nr 1 w Kaszowie. Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych…

Czytaj dalej >>

Liszki

Edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców gminy

W dniu 19 października ekodoradca zorganizował spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Liszki.Celem wizyty w przedszkolu w Szkole podstawowej w Mnikowie, było przedstawienie przedszkolakom, poprzez zabawę, jak należy dbać o środowisko oraz jaki wpływ na nasze zdrowie ma…

Czytaj dalej >>

Dzień Czystego Powietrza Liszki 2021

Z okazji Dnia Czystego Powietrza w ramach realizacji projektu LIFE – „Wdrażanie programu ochrony powietrza – Małopolska w zdrowej atmosferze” Gmina Liszki przekazała zestawy oszczędności energii. Z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiły do najbardziej potrzebujących…

Czytaj dalej >>

245848190 4724390767624872 2527730039055778679 n

Eko – zajęcia w szkole w Czułowie

W ramach udziału w projekcie Eko-Szkoła ekodoradcy z Gminy Liszki 15.10.2021 r.,przeprowadzili warsztaty pt.: "Oddychaj czystym powietrzem".Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat rodzajów zanieczyszczeń powietrza, skutków jakie one powodują oraz sposobów ich…

Czytaj dalej >>

242065044 248611820363485 6432353753135461836 n

Sprzątanie świata gmina Liszki

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. O TYM CZEGO DOROŚLI POWINNI UCZYĆ SIĘ OD DZIECI, CZYLI AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA16 września odbyła się w szkole podstawowej w Cholerzynie "Akcja Sprzątania Świata".…

Czytaj dalej >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).