Nowy Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego został uchwalony

W dniu 1 lipca br. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Cel

Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego (POŚpH) jest ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu oraz zachowanie korzystnych warunków akustycznych środowiska na obszarach, gdzie poziomy dźwięku nie wykraczają poza poziomy dopuszczalne.

Metodyka opracowania Programu

Obecny POŚpH jest pierwszym sporządzanym w nowej formule po nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) w roku 2019, który wykorzystuje dane ze strategicznych map hałasu opartych na metodyce obliczeń CNOSSOS-EU oraz wskaźnikach zdrowotnych określających negatywne skutki przebywania w hałasie.

Termin i podmiot odpowiedzialny

Zgodnie z art. 119a ust. 9 ustawy POŚ, program ochrony środowiska przed hałasem jest uchwalany przez sejmik województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca. Od obecnej edycji wszystkie programy są opracowywane przez marszałka województwa oraz uchwalane przez sejmik województwa. W poprzednich edycjach programy dla terenów miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców były opracowywane przez prezydenta danego miasta oraz uchwalane przez radę miejską. Natomiast programy dla pozostałego obszaru były opracowywane przez marszałka województwa i uchwalane przez sejmik województwa.

Za realizację zadań wskazanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego odpowiedzialni są zarządzający głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi, głównymi lotniskami oraz prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

Zakres

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmuje obszar:
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.:
• obszar miasta Krakowa o powierzchni 326,84 km2,
• obszar miasta Tarnowa o powierzchni 72,38 km2,
dróg, po których przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów:
• odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o długości 35,22 km,
• odcinki dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości 738,43 km,
• odcinki dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie o łącznej długości 401,07 km,
• odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku o łącznej długości 1,47 km,
linii kolejowych o natężeniu rocznym o wartości ponad 30 tysięcy pociągów:
• odcinki linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o łącznej długości 110,82 km,
lotniska cywilnego, na którym rocznie odbywa się więcej niż 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań):
• obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice wraz z obszarem jego oddziaływania o powierzchni 26,3 km2.

Planowane działania

W Programie źródłami działań naprawczych są propozycje określone na etapie opracowania poszczególnych strategicznych map hałasu oraz wskazane przez zarządców poszczególnych zadań do kontynuacji z obowiązujących dotąd Programów. Istotnym źródłem wprowadzenia nowych działań są zgłoszenia strony społecznej, przedłożone Marszałkowi bezpośrednio w ramach konsultacji, ogłoszonych na etapie przystąpienia do opracowania POŚpH, jak również przez właściwe organy ochrony środowiska lub bezpośrednio do poszczególnych zarządców.

W pierwszej kolejności, weryfikowano je w kontekście lokalizacji w obszarze objętym POŚpH. Następnie analizowano, czy znajdują się w obszarze objętym przekroczeniami wg strategicznych map hałasu i wreszcie czy zlokalizowane są w obszarach priorytetowych Programu. Na tej podstawie określano rodzaj, charakter i priorytet działań.

Działania do POŚpH kwalifikowane są na podstawie wartości wskaźnika znacznej uciążliwości hałasu w 10% obszarów jednostkowych (w tzw. obszarach priorytetowych) wyznaczonych zgodnie z metodyką wskazaną w rozporządzeniu wykonawczym i wytycznych GIOŚ.

Przykładowe działania

Wprowadzone działania dotyczyć będą m.in.:

  • zmian nawierzchni na nawierzchnie o lepszych właściwościach akustycznych,
  • budowy ekranów akustycznych,
  • budowy obwodnic,
  • koordynacji sygnalizacji świetlnej,
  • sporządzenia analiz akustycznych wraz z koncepcjami rozwiązań w zakresie ochrony akustycznej,
  • analiz możliwości wprowadzenia ograniczeń prędkości.

Dokument

Uchwała Nr IV/24/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem jest zadaniem zleconym samorządom województw z zakresu administracji rządowej.