Dofinansowanie

Dofinansowanie

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać dofinansowanie

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet. W przypadku instalacji kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.

Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie:
Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe

 

Pamiętaj, że umowę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne gminy mogą przeznaczać środki z własnych budżetów lub pozyskiwać wsparcie z zewnętrznych źródeł – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Kocioł gazowy - ogrzewanie gazowe

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Program „Czyste powietrze”

Działania, które mogą być objęte wsparciem programu to m.in. :
 • inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warunki finansowe:
 • formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka,
 • kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, dotacja może wynosić maksymalnie 90% ,
 • wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zaczyna się od 7 tys. zł do 53 tys. zł.
  Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą kwotę 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie mniej niż 2% rocznie,
 • planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat. Możliwa jest zwłoka w spłacie pożyczki, nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:
Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

 

Wymiana ogrzewania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działania, które mogą być objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to:
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Warunki finansowe:
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Nowy nabór wniosków na wymianę kotłów z RPOWM

 

Program PONE WFOŚiGW w Krakowie

 Działania, które mogą być objęte wsparciem programu PONE to:
 • demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 • montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montaż kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego z wkładem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
Warunki finansowe:
 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych brutto,
 • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych netto (oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku, możliwość umorzenia do 40% pożyczonego kapitału, brak opłat i prowizji),
 • dotacja z pożyczką (pożyczka bez możliwości umorzenia).

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:
Program ograniczenia niskiej emisji

 

Inne programy WFOŚiGW w Krakowie

 Działania, które mogą być objęte wsparciem w ramach pożyczki to:
 • demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 • montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW,
 • montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW,
 • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.,
 • montaż pompy ciepła o minimalnej mocy 40 kW.
 Działania, które mogą być objęte wsparciem w ramach dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych to:
 • Wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe o mocy do 40 kW, kotły olejowe o mocy do 40 kW, pompę ciepła o mocy do 40 kW lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii.
 Działania, które mogą być objęte wsparciem w ramach wymiana kotłowni bez zmiany paliwa to:
 • demontaż kotłowni, paleniska o niskiej sprawności energetycznej,
 • montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW,
 • montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW,
 • montaż nowej kotłowni na węgiel o minimalnej mocy 40 kW.
Warunki finansowe:
 • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych netto,
 • oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
 • możliwość umorzenia do 40% pożyczonego kapitału (do 20% w przypadku wymiany kotłowni bez zmiany paliwa),
 • brak opłat i prowizji.
 • dopłata do częściowej spłaty kredytów bankowych – kredyt bankowy dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:
Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk
Wymiana kotłowni bez zmiany paliwa

 

Kamera termowizyjna - termomodernizacja

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Program JAWOR WFOŚiGW w Krakowie

Działania, które mogą być objęte wsparciem w ramach programu JAWOR to:
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 • docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
 • docieplenie podłóg na gruncie,
 • wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
Warunki finansowe:
 • pożyczka do 90% kosztów kwalifikowanych brutto,
 • oprocentowanie preferencyjne od 2,0% w skali roku,
 • minimalna kwota pożyczki 20 000 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki 100 000 zł,
 • możliwość umorzenia do 20% pożyczonego kapitału,
 • brak opłat i prowizji.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:
Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

 

Odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne solary

Odnawialne źródła energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działania, które mogą być objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to:
 • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
Warunki finansowe:
 • maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

Programy WFOŚiGW w Krakowie

Działania, które mogą być objęte wsparciem WFOŚiGW w Krakowie to:
 • Zakup i montaż kotłów na biomasę o minimalnej mocy 40 kW.
 • Zakup i montaż pomp ciepła o minimalnej mocy 40 kW.
 • Zakup materiałów i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych o minimalnej mocy 10 kW.
 • Budowa lub rozbudowa biogazowni, zakup i montaż urządzeń wykorzystujących gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej.
 • Inne zadania służące ochronie środowiska.
Warunki finansowe:
 • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych netto,
 • oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
 • możliwość umorzenia do 30% pożyczonego kapitału (w przypadku kolektorów słonecznych do 20% a w przypadku instalacji fotowoltaicznych do 15%),
 • brak opłat i prowizji,
 • w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dopłata do 50% spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wybranych przez Fundusz.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:
Kotłownie na biomasę
Pompy ciepła
Rekuperatory
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii
Inne zadania

Aktualizacja: 2018-09-21