2. International Green Film Festiwal

IMG 1487

W niedzielę 25 sierpnia br. zakończył się Kraków International Green Film Festival. Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych był nie tylko świętem kina, ale także osób, którym losy naszej planety nie są obojętne. To już druga odsłona wydarzenia, które przyciągnęło setki widzów na bulwary wiślane.

Nie tylko filmy

Festiwalowi towarzyszyły szkolenia, wykłady oraz inicjatywy artystyczne promujące ekologiczny styl życia. Stanowiska chętnie odwiedzali także najmłodsi Małopolanie. Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował warsztaty, podczas których dzieci wraz z rodzicami zbudowały domki dla dziko żyjących pszczół – murarek oraz budki lęgowe dla ptaków.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Tematem przewodnim 4. dnia festiwalu były katastrofy ekologiczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć akcentu związanego z ochroną powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprezentował projekt EkoMałopolska i LIFE. Ponadto ekspertki ds. ochrony powietrza przedstawiły działania z zakresu ochrony środowiska prowadzone przez Województwo Małopolskie. Stanowisko Zespołu Ochrony Powietrza cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród odwiedzających. Zaprezentowano działanie oczyszczacza powietrza, a także rozdystrybuowano materiały edukacyjne z zakresu ochrony powietrza. Promowano także odnawialne źródła energii. Najmłodsi mogli zobaczyć jak działają m.in. panele fotowoltaiczne oraz poznać różne rodzaje paliw. Małopolanie chętnie brali udział w quizach i konkursach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski. Laureaci konkursów otrzymali m.in.: zestawy oszczędności energii.

Projekcje w całej Małopolsce

Już za kilka tygodni najlepsze filmy wyświetlane podczas Festiwalu dotrą do wielu małopolskich miejscowości. Spotkania z twórcami, prelekcje i filmy laureatów KIGFF będą pokazane w 10 miastach: Zakopane, Limanowa, Nowy Sącz, Brzesko, Bochnia, Wieliczka, Myślenice, Rabka, Olkusz i Miechów. Zachęcamy do śledzenia nadchodzących wydarzeń na stronie internetowej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).