C4E – Central and Eastern European Energy Efficiency Forum

W dniach od 13 do 16 czerwca 2018 r. w Serocku niedaleko Warszawy odbyło się II międzynarodowe spotkanie w ramach C4E – Central and Eastern European Energy Efficiency Forum.

C4E to konferencja dotycząca zagadnień efektywności energetycznej w kontekście Europy wschodniej i centralnej. Konferencja stawia nie tylko na wysoki poziom merytoryczny, ale zapewnia uczestnikom idealne warunki, by wymieniać myśli, dobre praktyki, konkretne i praktyczne rozwiązania. Umożliwia nawiązywanie kontaktów wśród ludzi, którzy choć z różnych środowisk i krajów, zajmują się tymi samymi zagadnieniami i problemem.

Na jednym z paneli pod nazwą „Lokalne działania dla zwiększenia jakości życia”,  zaprezentowany został projekt LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Uczestnicy panelu dyskusyjnego mieli możliwość dowiedzieć czegoś więcej o działaniach województwa małopolskiego w ramach projektu LIFE oraz o efektach jego realizacji.  Joanna Kiersnowska – Specjalista ds. Projektu LIFE  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wraz z Kamilą Pakułą – ekodoradczynią z Gorlic, przedstawiły uczestnikom panelu dyskusyjnego możliwości, jakie wiążą się z zatrudnieniem w gminach ekodoradców. W trakcie równoległych paneli dyskusyjnych poruszane były kwestie dotyczące energetyki, ochrony środowiska, nowych technologii oraz możliwości i wyzwań, przed którymi stoi w tym zakresie Europa Środkowo-Wschodnia.

Zdjęcia z konferencji

Prezentacje w j. angielskim do ściągnięcia

Strona internetowa forum

[easy_image_gallery gallery=”141″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).