Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków na ostatniej prostej

village-4002683 1920

Powstaje baza pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Już za kilka miesięcy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do wójta pisemną deklarację o urządzeniach zapewniających ciepło.

Walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków to nadrzędne cele powstającej bazy. Docelowo działanie to dążyć ma do eliminacji emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowy.

Projekt zakłada, że system umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków. Informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW

wyjaśnia rząd w komunikacie.

CEEB ma umożliwić bieżące monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych.

Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r.

Miliony puszczone z dymem

W Polsce ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi. W tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

Małopolska inspiruje!

Województwo Małopolskie uruchomiło pierwszą w Polsce bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków umożliwiającą w jednolity sposób na poziomie województwa gromadzenie informacji dotyczących źródeł ogrzewania. Aplikacja umożliwia bezpłatne zarządzanie inwentaryzacją ogrzewania budynków oraz aktualizowanie danych o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, termomodernizacjach oraz zastosowanych odnawialnych źródłach energii. Dzięki niej możliwe jest monitorowanie realizacji zapisów Programu ochrony powietrza oraz postępów wdrażania uchwał antysmogowych. Baza została udostępniona na początku 2017 roku wszystkim 182 gminom województwa. Od początku funkcjonowania do sierpnia 2020 roku do bazy wprowadzono dane dotyczące źródeł ogrzewania około 260 tys. małopolskich obiektów. Funkcjonowanie bazy wskazane zostało jako “dobra praktyka” podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli prowadzonej w 2018 r. Aplikacja jest dostępna pod linkiem: http://baza.powietrze.malopolska.pl Obowiązek przygotowania i aktualizowania danych w bazie inwentaryzacji wynika z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Obecnie stopień inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Małopolsce na podstawie danych wprowadzonych do bazy szacowny jest na ok. 30%.

Przedstawiciele województwa małopolskiego brali udział w pracach nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków w Ministerstwie Rozwoju.