Centralny rejestr oszczędności energii finalnej już działa

Z dniem 1 stycznia 2022 rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej (CROEF). Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie ogólnopolskiego rejestru.

Czym jest i w jakim celu powstał CROEF?

CROEF to rejestr stworzony w systemie teleinformatycznym, zbierający dane na temat uzyskanych oszczędności energii finalnej, które powstają w wyniku realizacji programów krajowych i unijnych. Powstanie tego narzędzia jest efektem zmian wprowadzonych do ustawy o efektywności energetycznej. Dokument dostosowuje polskie regulacje do ustaleń obowiązujących w Unii Europejskiej.

Celem powstania bazy jest skuteczne uzupełnianie działania systemu świadectw efektywności energetycznej, potocznie zwanych białymi certyfikatami. Rejestr ma stanowić dodatkowy środek zwiększający efektywność zużywania energii. Ustawa o efektywności energetycznej określa bowiem konkretny cel oszczędności energii finalnej. Polska zobligowana jest do jego osiągnięcia do końca 2030 r. Na realizację celu składają się funkcjonujące już systemy białych certyfikatów oraz tzw. środki alternatywne. To właśnie na potrzeby zliczania oszczędności energii wynikających z środków alternatywnych powołano do życia CROEF.

Dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe stanie się zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie ryzyka podwójnego zliczania oszczędności energii. Dotyczy to głównie podmiotów korzystających z wielu systemów wsparcia.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co zawiera rejestr?

Rejestr zawiera informacje o szczegółach przedsięwzięć, takich jak np. rodzaj działania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej, sposób w jaki potwierdzana jest ilość uzyskanej oszczędności energii finalnej, okres jej uzyskiwania czy wysokość skumulowanej ilości energii finalnej. Oszczędności te wykazywane są w jednostce 1toe tj. tona oleju ekwiwalentnego na rok.

Kto może wprowadzać dane?

Informacje do Rejestru wprowadzać mogą użytkownicy o specjalnych uprawnieniach. Zaliczają się do nich przede wszystkim przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, jako administratorzy danych. Kompetencje te posiadają również ministrowie właściwi ds. klimatu, finansów publicznych oraz rozwoju gospodarczego. Wśród uprawnionych jednostek organizacyjnych wymienić należy również m.in.: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej stanowi ważną inicjatywę. Wpłynąć może ona na usprawnienie procesu zarządzania mechanizmami poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Strona internetowa rejestru dostępna jest pod adresem: www.croef.ios.gov.pl

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).