Centralny rejestr oszczędności energii finalnej już działa

Z dniem 1 stycznia 2022 rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej (CROEF). Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie ogólnopolskiego rejestru.

Czym jest i w jakim celu powstał CROEF?

CROEF to rejestr stworzony w systemie teleinformatycznym, zbierający dane na temat uzyskanych oszczędności energii finalnej, które powstają w wyniku realizacji programów krajowych i unijnych. Powstanie tego narzędzia jest efektem zmian wprowadzonych do ustawy o efektywności energetycznej. Dokument dostosowuje polskie regulacje do ustaleń obowiązujących w Unii Europejskiej.

Celem powstania bazy jest skuteczne uzupełnianie działania systemu świadectw efektywności energetycznej, potocznie zwanych białymi certyfikatami. Rejestr ma stanowić dodatkowy środek zwiększający efektywność zużywania energii. Ustawa o efektywności energetycznej określa bowiem konkretny cel oszczędności energii finalnej. Polska zobligowana jest do jego osiągnięcia do końca 2030 r. Na realizację celu składają się funkcjonujące już systemy białych certyfikatów oraz tzw. środki alternatywne. To właśnie na potrzeby zliczania oszczędności energii wynikających z środków alternatywnych powołano do życia CROEF.

Dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe stanie się zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie ryzyka podwójnego zliczania oszczędności energii. Dotyczy to głównie podmiotów korzystających z wielu systemów wsparcia.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co zawiera rejestr?

Rejestr zawiera informacje o szczegółach przedsięwzięć, takich jak np. rodzaj działania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej, sposób w jaki potwierdzana jest ilość uzyskanej oszczędności energii finalnej, okres jej uzyskiwania czy wysokość skumulowanej ilości energii finalnej. Oszczędności te wykazywane są w jednostce 1toe tj. tona oleju ekwiwalentnego na rok.

Kto może wprowadzać dane?

Informacje do Rejestru wprowadzać mogą użytkownicy o specjalnych uprawnieniach. Zaliczają się do nich przede wszystkim przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, jako administratorzy danych. Kompetencje te posiadają również ministrowie właściwi ds. klimatu, finansów publicznych oraz rozwoju gospodarczego. Wśród uprawnionych jednostek organizacyjnych wymienić należy również m.in.: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej stanowi ważną inicjatywę. Wpłynąć może ona na usprawnienie procesu zarządzania mechanizmami poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Strona internetowa rejestru dostępna jest pod adresem: www.croef.ios.gov.pl