Dziś światowe święto roweru. W projekcie LIFE obchodzimy je na co dzień!

3 czerwca to Światowy Dzień Roweru. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła to święto przed czterema laty, gdyż rower jest światowym symbolem zrównoważonego transportu. Dobrze o tym wiedzą pracownicy Projektów Zintegrowanych LIFE, działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Skąd tyle szumu o pojazd na dwóch kółkach? Rezolucja ONZ podkreśla, że rower powinien być postrzegany jako środek, który wspiera zrównoważony rozwój, wzmacnia edukację, w tym wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży, zapobiega chorobom, promuje zdrowy tryb życia, tolerancję, wzajemne zrozumienie i szacunek. Z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ aż 13 jest bezpośrednio powiązanych z rowerem.

Do najważniejszych zalet transportu rowerowego należy znaczące ograniczenie CO2 i gazów  cieplarnianych do atmosfery, a zatem przyczynianie się do poprawy jakości powietrza i spowolnienie zmiany klimatycznej. Wybranie dwóch zamiast czterech kółek pozwala zaoszczędzić średnio 100 gram emisji CO2 na każdym kilometrze. Wg badań opublikowanych w ubiegłym roku w czasopiśmie „Transportation Research”, przeciętna osoba, która zamienia rower na samochód tylko na jeden dzień w tygodniu, zmniejsza swój ślad węglowy o 3,2 kg CO2 (to ekwiwalent przejechania 10 km samochodem). Zastępowanie jednej samochodowej podróży dziennie rowerem przez cały rok zmniejszy ślad węglowy mieszkańca miasta o ponad pół tony CO2. To ekwiwalent jednej podróży samolotem z Londynu do Nowego Jorku.

Zespół Ochrony Powietrza oraz Zespół Klimatu na rowerach

Do fizycznych korzyści płynących z regularnej jazdy na rowerze należą m.in. poprawa kondycji, wspomaganie serca i układu krążenia i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Półgodzinna jazda na rowerze to także doskonała rehabilitacja dla zastanych podczas pracy biurowej mięśni, stawów i kręgosłupa. Korzystanie z roweru, jak każdy wysiłek fizyczny, pobudza także w organizmie wydzielanie się serotoniny i endorfin, odpowiedzialnych za poczucie szczęścia.

Wszystkie rowerowe korzyści biorą pod uwagę pracownicy Projektów Zintegrowanych LIFE, odpowiadających za poprawę jakości powietrza oraz ochronę klimatu. W Zespole Ochrony Powietrza, Zespole Klimatu oraz Zespole ds. Zarządzania Finansowego na 27 osób aż 15, łącznie z dyrektorem, na co dzień dojeżdża do pracy na rowerze

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).