Fakty i mity Programu ochrony powietrza

Główne cele i najważniejsze działania określone w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – to główne zagadnienia przedstawione przez wicemarszałka Tomasza Urynowicza podczas konferencji prasowej we wtorek 1 września br.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza w Województwie Małopolskim. Program – jak zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz – służy także wdrożeniu rządowych instrumentów, takich jak program Czyste Powietrze, oraz pełnej realizacji uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.

Program ochrony powietrza wymaga większego zaangażowania samorządów w pomoc mieszkańcom w skorzystaniu z dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gminy powinny być również przygotowane do pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym przy wykorzystaniu programu Stop Smog. Małopolska zmierza do transformacji niskoemisyjnej, co wiąże się także z preferencjami dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii

zaznaczył wicemarszałek Tomasz Urynowicz

O tym, że Małopolska wyznacza standard ogólnopolski w zakresie Programów Ochrony Powietrza mówiła dzień wcześniej wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce dyskusja o jakości powietrza nie jest już rozmową o tym „czy się nią zajmować”, ale „jak się nią zajmować”, jak efektywnie i w sposób możliwie akceptowalny społecznie przeprowadzić tę transformację

podkreśliła Jadwiga Emilewicz

Fakty i mity o nowym Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego:

Najważniejsze działania określone w Programie ochrony Powietrza to:

 • Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla OZE, a także wykorzystania „zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej,
 • Przyspieszenie wdrażania uchwały antysmogowej dla Małopolski, tzn. wymiany przestarzałych pieców i kotłów,
 • Wsparcie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze poprzez utworzenie Punktów Obsługi tego programu we wszystkich gminach Małopolski,
 • Wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym w spełnieniu obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej,
 • Przygotowanie spisu wszystkich źródeł ogrzewania w gminach, co pozwoli na efektywne wdrażanie strategii ochrony powietrza i wsparcie obszarów wymagających najbardziej intensywnych działań,
 • Zapewnienie wdrażania strategii ochrony powierza i klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez utworzenie stanowiska ekodoradcy we wszystkich gminach Małopolski oraz stanowiska ekodoradcy ds. klimatu we wszystkich powiatach,
 • Akcje informacyjne o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz dostępnych dofinansowaniach we wszystkich gminach przynajmniej raz w roku,
 • Kontrole spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej w gminach – realizacja kontroli planowych oraz reakcje na zgłoszenia w ramach aplikacji Ekointerwencja,
 • Promowanie zrównoważonych form transportu: ruchu rowerowego i pieszego,
 • Wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie po wejściu w życie przepisów krajowych, zgodnie ze szczegółowym planem wdrożenia opracowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa,
 • Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o emisjach przemysłowych oraz awariach w przedsiębiorstwach oraz kontrole działalności gospodarczej pod kątem wpływu na jakość powietrza.

Plan działań krótkoterminowych

Działania krótkoterminowe wdrażane są w sytuacjach przekroczeń kolejnych stopni norm jakości powietrza: ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego (3 stopień), informowania o zanieczyszczeniach (2 stopień) lub dopuszczalnego zanieczyszczeń w powietrzu (1 stopień). Działania te są adresowane do samorządów, przedsiębiorstw oraz mieszkańców:

 • 1 stopień – w przypadku, gdy średnia z ostatnich 12 godzin dla stężenia pyłu PM10 przekroczy 80 µg/m3,
 • 2 stopień – gdy istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 pyłu PM10),
 • 3 stopień – gdy istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3 pyłu PM10).

Najważniejsze działania podczas znacznych przekroczeń norm jakości powietrza:

1 stopień:

 • Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów

2 stopień:

 • Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów
 • Brak aktywności dzieci i młodzieży na zewnątrz
 • Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści
 • Zakaz używania kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel i drewno (popularne „kozy”) – gdy nie są one jedynym źródłem ogrzewania

3 stopień:

 • Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów
 • Ograniczenie aktywności dzieci i młodzieży na zewnątrz
 • Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści
 • Zakaz używania kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel i drewno (popularne „kozy”) – gdy nie są one jedynym źródłem ogrzewania
 • Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu
 • Ograniczenie emisji z przemysłu (wprowadzenie działań ograniczających emisję, które zostały wyznaczone w pozwoleniu na emisję)

Co POP oznacza dla mieszkańca?

Wprowadzenie Programu ochrony powietrza pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców dzięki zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Program nałoży na nich obowiązki informowania gminy o posiadanym źródle ciepła i energii elektrycznej oraz konieczność dostosowania urządzeń grzewczych (zasilanych drewnem i węglem) do wymagań uchwały antysmogowej.

Zyskają oni jednak także wymierne korzyści:

 • Fachowe porady związane z wymianą pieca zapewnione przez ekodoradcę zatrudnionego w każdej gminie
 • Łatwiejszy dostęp do programów dotacyjnych – punkt obsługi klienta Programu Czyste Powietrza w każdej gminie
 • Bieżący dostęp do informacji o jakości powietrza – informacja dostępna na stronach internetowych gmin i miast
 • Powszechny dostęp do edukacji ekologicznej dzięki działaniom ekodoradców
 • Dostęp do informacji o zanieczyszczeniach z zakładów przemysłowych
 • Wsparcie osób dotkniętych ubóstwem energetycznym np. poprzez tworzenie programów dopłat do kosztów ogrzewania.

Galeria zdjęć:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).