Jak walczyć ze smogiem, to tylko z pomocą ekodoradcy!

Walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych zadań samorządu województwa małopolskiego. Na terenie Małopolski dzięki projektowi LIFE działa 60 wykwalifikowanych specjalistów tzw. ekodoradców, zajmujących się ochroną powietrza. Na pytanie dlaczego warto zatrudnić ekodoradcę odpowiedzą burmistrzowie gmin Skawina i Świątniki Górne.

Czy warto zatrudniać ekodoradcę?

Dr Witold Słomka – Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne: Zdecydowanie tak!  Moim zdaniem ekodoradca, czyli pracownik zajmujący się tematyką głównie ochrony powietrza, powinien być zatrudniony także w innych gminach w Polsce. Szczególnie cieszy mnie, jako włodarza gminy fakt, iż dzięki pracy ekodoradcy temat ochrony powietrza zyskał nowe, większe niż dawniej znaczenie.  Osoby wykształcone w tym kierunku, a wszyscy ekodoradcy ukończyli specjalistyczne studia podyplomowe, mogą na co dzień wykorzystywać swoją wiedzę po to, by intensyfikować działania zmierzające do poprawy jakości powietrza na naszym terenie.

Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina: Ekodoradca zwiększa świadomość mieszkańców. Pomaga im dobrać nowe źródło ciepła, tłumaczy procedury administracyjne związane z wymianą kotła. Spotyka się z mieszkańcami  na zebraniach wiejskich, osiedlowych, wywiadówkach w szkołach i zebraniach OSP.  Edukuje też dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie gminy.

Dlaczego obecność specjalisty ds. jakości powietrza w gminie jest niezbędna do poprawy jakości powietrza w Polsce?

Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina: Ekodoradca bierze udział w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów, edukację ekologiczną i poszerzenie monitoringu środowiska. Urząd chce jak najlepiej pomóc swoim mieszkańcom, dlatego ekodoradca udziela pomocy nie tylko w urzędzie, ale również w terenie, co mieszkańcy bardzo doceniają.

Dr Witold Słomka – Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne: Traktując temat ochrony powietrza jako jeden z kluczowych, nie można pozwolić na to, by zajmowały się nimi osoby z doskoku, w przerwie między innymi ważnymi zadaniami. Dlatego też bardzo pozytywnie oceniam rozwiązanie, które wprowadziliśmy dzięki uczestnictwu w projekcie LIFE. Nie bez znaczenia jest fakt, iż ekodoradcy współdziałają na co dzień ze sobą. Wymieniają się doświadczeniami, dobrymi praktykami. Tworzą swoisty zespół ambasadorów dobrego powietrza i uczulają na ten temat nas wszystkich: wójtów, burmistrzów i mieszkańców. To musi przynieść dobre efekty i na pewno je przyniesie.

W wielu gminach w Polsce problem jakości powietrza staje się coraz bardziej istotny dla społeczeństwa. W jaki sposób gminy sobie z nim lepiej radzić?

Dr Witold Słomka – Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne: W mojej ocenie duża rola tutaj leży po stronie ustawodawcy. Kluczowym problemem jest dopuszczenie do obrotu paliw złej jakości. Bez rozwiązań systemowych, które wykluczą z rynku wszelkie podróbki i „pseudo” paliwa, walka z zanieczyszczeniem powietrza będzie bardzo trudna. Ideałem byłoby, aby każdy mieszkaniec mógł korzystać z ogrzewania gazowego. Niestety nie każdy może sobie dzisiaj na to pozwolić w kontekście braku termomodernizacji domów.  Gminy powinny podejmować działania inwestycyjne, angażować się w pozyskiwanie środków na działania związane z ochroną powietrza. Wymiany kotłów, termomodernizacje budynków, promowanie transportu zbiorowego, w tym transportu szynowego to zadania, na które trzeba zdobywać środki finansowe.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).