Kolejny rok projektu LIFE za nami

Lokalne uchwały antysmogowe, setki spotkań ekodoradców z mieszkańcami, szkolenia, warsztaty i kampanie edukacyjne, to tylko niektóre z działań podejmowanych w ramach projektu LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze w roku 2021. Mimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19 udało się zrealizować wiele zadań ważnych dla walki o czyste powietrze.

Uchwały antysmogowe

27 września 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął na wniosek gmin lokalne uchwały antysmogowe dla: Skawiny, Krzeszowic, Niepołomic, Rabki Zdrój, Czarnego Dunajca, miasta Nowy Targ i miasta Oświęcim. Wprowadziły one ograniczenie instalowania nowych kotłów na węgiel i konieczność wymiany wszystkich kotłów węglowych do 2030 roku.

W maju 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie odrzucił wszystkie skargi na przyjętą w 2017 roku uchwałę antysmogową dla Małopolski. Potwierdził tym samym wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, że jest ona zgodna z przepisami prawa.

Uchwała wprowadza obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno do końca 2022 roku. Kotły 3 i 4 klasy mogą być eksploatowane 4 lata dłużej.

Działalność ekodoradców w gminach

Jednym z najważniejszych działań projektu LIFE było utworzenie sieci ekodoradców w gminach Małopolski. W związku z pandemią COVID-19 ich praca w 2021 roku była utrudniona. Mimo tych przeciwności 66 ekodoradców zatrudnionych w projekcie LIFE przeprowadziło w 2021 roku ponad 1,5 tys. spotkań i warsztatów edukacyjnych dla ponad 102 tys. mieszkańców. Często organizowano je w plenerze, w formie pikników i rozmów z lokalną społecznością. Odbywały się również spotkania z różnymi grupami – z osobami starszymi, uczniami i przedszkolakami, osobami zainteresowanymi wymianą pieca.

Ponadto ekodoradcy pomagali mieszkańcom w ramach pracy w biurze i w terenie udzielając ponad 152 tys. porad w zakresie programów dotacyjnych i przepisów antysmogowych. Przekazywali również materiały informacyjne – łącznie ponad 468 tys. materiałów o ochronie powietrza.

Działania ekodoradców są istotnym wsparciem dla mieszkańców w podejmowaniu decyzji i załatwieniu formalności związanych z inwestycjami przyjaznymi środowisku, w tym przede wszystkim wymianą pieców. Zachęcam do korzystania z ich pomocy w swojej gminie – mówi Piotr Łyczko – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Aplikacja Ekointerwencja

W ubiegłym roku za pomocą aplikacji Ekointerwencja zgłoszono prawie 10 tys. naruszeń w zakresie ochrony środowiska. Jak pokazują dane z każdym rokiem zwiększa się świadomość mieszkańców w zakresie jakości powietrza, którym oddychają – 78% zgłoszeń dotyczyło zanieczyszczeń powietrza, 17% związane było z nielegalnym wywożeniem odpadów, a pozostałe 5% zarejestrowane było w kategorii inne np. nielegalny zrzut nieczystości.

Szkolenia i działania informacyjne

Urząd Marszałkowski wspierał gminy i ich pracowników szkoleniami w zakresie możliwości pozyskania środków z programu Stop Smog oraz metod analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminach. Zorganizował również warsztaty w zakresie prowadzenia kontroli palenisk. Przeszkolonych zostało łącznie 511 pracowników urzędów gmin, strażników miejskich oraz funkcjonariuszy policji.

Prowadzone były również szerokie kampanie informacyjne dotyczące uchwały antysmogowej dla Małopolski. Informacje o obowiązujących przepisach i zachęcające do wymiany pozaklasowych kotłów pojawiały się na antenie regionalnych i lokalnych rozgłośni radiowych, w prasie i na stronach internetowych.

Kontynuacja działań

W 2022 roku rozpoczyna się czwarta, już ostatnia faza realizacji projektu LIFE w Małopolsce. Szczególnie ważna będzie kontynuacja działań informacyjnych o przepisach antysmogowych oraz pomoc dla mieszkańców w wymianie pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

Z doświadczeń projektu LIFE w Małopolsce już obecnie korzystają inne regiony w Polsce i Europie. Działania ekodoradców w gminach zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców i przyspieszają tempo wymiany tzw. „kopciuchów”. Natomiast wdrażanie uchwał antysmogowych przynosi konkretne efekty poprawy jakości powietrza w regionie.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).