Konferencja nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków za nami!

CEEB3

W dniu 22 marca br. za pośrednictwem Platformy do spotkań online Cisco Webex Meetings odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Była to okazja do zapoznania się z aktualnym stanem prac nad systemem CEEB oraz uzyskania odpowiedzi na nasuwające się pytania. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Podczas konferencji Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprezentował oraz omówił m.in. cel powstania CEEB, zaawansowany status prac nad niezawodnością systemu, końcowy projekt przyszłej centralnej ewidencji, zadania stojące przed Urzędem oraz jego rolę we wprowadzaniu danych oraz obowiązujące terminy składania deklaracji.

W części dyskusyjnej uczestnicy chętnie zadawali pytania dotyczące zasad działania samego systemu oraz przedstawiali swoje wątpliwości. Poruszono tematy m. in. wprowadzania źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii, braku chęci składania deklaracji przez mieszkańców, nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym oraz planowanych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych.

Korzyści dla gmin i mieszkańców

Planowane wdrożenia systemu jakim jest CEEB, przyniesie bardzo duże korzyści zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. System ten umożliwi zebranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. Wszystkie wspólne działania w tym zakresie przybliżają nas do poprawy jakości powietrza.

Formularz zadawania pytań:

Konferencja nt. CEEB

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).