Konkurs “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”

Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską i partnerami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”. Organizacja konkursu jest elementem konferencji pt.: „Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna, JPEE 2020” organizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

Celem konkursu jest promocja innowacyjności i efektywności energetycznej w działalności gospodarczej, gminach i nauce, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców, jednostek samorządowych i naukowców wdrażających innowacyjne rozwiązania.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • naukowcy, zespoły naukowo – badawcze,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • studenci, zespoły studenckie.

W konkursie mogą uczestniczyć jednostki, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych

Laureaci zostaną nagrodzeni w kategorii:

  • Innowacje w świecie nauki;
  • Innowacje w świecie biznesu;
  • Innowacyjne studenckie pomysły.
  • Innowacje w świecie samorządów;

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres mcbe@pk.edu.pl do dnia 31.10.2020.

Nagrodzeni Laureaci przedstawią prezentację w 1 dniu konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2020”, która będzie odbywała się w formule on-line.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomem „Innowator w budownictwie energooszczędnym 2020”.

Gdzie szukać informacji?

Więcej informacji na temat konferencji oraz konkursu, wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, można znaleźć na stronie http://mcbe.pk.edu.pl/index.php/konferencja-i-konkurs/.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).