Lepszy klimat, zdrowsza atmosfera – czyli o projektach LIFE w Małopolsce!

Blisko 80 tys. wymienionych pieców, ekodoradcy i doradcy ds. klimatu, aplikacja Ekointerwencja oraz ponad 24 000 posadzonych drzew to tylko niektóre z efektów działania w Małopolsce dwóch unijnych Projektów Zintegrowanych LIFE. W czwartek 26 maja w Kinie Kijów odbyła się konferencja „LIFE w Małopolsce” podsumowująca działania obu projektów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla lokalnych samorządów i urzędów  marszałkowskich z całego kraju.

Konferencję otworzył wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

Codzienna praca, pasja i zaangażowanie ekodoradców oraz doradców do spraw klimatu, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Centrum Kompetencji jest tym, bez czego trudno byłoby osiągnąć założone cele w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu. Wyzwanie jest duże, efekty naszej wspólnej pracy są już jednak dostrzegalne w regionie, a kolejne województwa korzystają z naszych doświadczeń

powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Spotkanie odbywa się z okazji 30-lecia Programu LIFE, największego mechanizmu finansowego UE wspierającego działania na rzecz środowiska i klimatu. LIFE, funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku, pozwolił na dofinansowanie wielu projektów z całej Europy, w tym także i Polski.

Pierwszy dzień konferencji zdominowały tematy związane z efektami wdrażania projektów LIFE w Polsce oraz korzyściami płynącymi z nich dla mieszkańców poszczególnych regionów. W panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej Angelo Salsi i Christian Strasser oraz reprezentanci samorządów regionalnych i lokalnych. Efekty działań naszego regionu docenił Christian Strasser, odpowiadający w Komisji Europejskiej za Projekt LIFE.

Przesyłam słowa uznania dla Małopolski, która jako jedyny region w całej wspólnocie prowadzi dwa projekty LIFE. Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować tego sukcesu

powiedział podczas wystąpienia na konferencji.

Województwo małopolskie, jako jedyny region Europy, podejmuje się realizacji aż dwóch projektów zintegrowanych LIFE: LIFE MAŁOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Po 7 latach działania LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, jego efekty są odczuwalne w każdym oddechu. Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014-2015, a sezonem 2021-2022 spadło w Małopolsce o 36 proc., a w Krakowie aż o 49 procent.

Zatrudnieni w gminach ekodoradcy udzielili już ponad milion porad i konsultacji oraz pozyskali pond 96 mln zł dodatkowych środków na konkretne działania związanie z poprawą jakości powietrza, jak wymiana przestarzałych pieców. Każdy mieszkaniec Małopolski może również korzystać w swoim smartfonie lub komputerze z powstałej dzięki projektowi aplikacji Ekointerwencja.

Wymiernymi efektami może poszczycić się także działający od roku 2021 LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Akcja drzewo dla klimatu, pracujący w niemal wszystkich małopolskich powiatach doradcy ds. klimatu i środowiska, liczne szkolenia oraz spotkania w ramach utworzonego dzięki projektowi Centrum Kompetencji to tylko niektóre z rezultatów zaledwie rocznej pracy w ramach projektu.

Więcej informacji o obu małopolskich projektach LIFE  można znaleźć na stronach internetowych www.klimat.ekomalopolska.pl oraz www.powietrze.malopolska.pl.

Galeria zdjęć:

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).