Małopolska dla Klimatu – nowy Projekt Zintegrowany LIFE zyskał akceptację Komisji Europejskiej

Bez tytułu

Szeroko zakrojone prace na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym mapa potencjału odnawialnych źródeł energii, sieć ekodoradców ds. klimatu, działania informacyjne i edukacyjne oraz budowa współpracy na różnych szczeblach administracji – to główne założenia nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Województwo Małopolskie będzie go realizować ze środków unijnych, wraz z 26 partnerami ze świata nauki i samorządów.

Właśnie otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o przyznaniu środków dla LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Całkowity budżet projektu to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), przy czym. 60 proc. stanowi finansowanie unijne, 35 proc. – z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 proc. to wkład własny partnerów – powiedział Marszałek Małopolski Witold Kozłowski na konferencji prasowej 30 czerwca br.

Warto podkreślić, że jest to już drugi projekt LIFE prowadzony przez Małopolskę. Do tej pory jeszcze nikt w Europie nie realizował dwóch projektów zintegrowanych, a Polsce będą prowadzone tylko trzy takie projekty i dwa z nich właśnie w naszym regionie – dodał Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” realizowany będzie przez Województwo Małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. wspólnie z 26 partnerami. Są nimi: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 17 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerzy zagraniczni projektu to Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest przygotowanie scenariuszy redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Małopolski do 2030 i 2050 roku. Dokumenty te będą wyznaczały kierunki dla Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. Nie mniej ważne będzie sporządzenie map lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii dla Małopolski i Śląska. Powstanie interaktywna mapa potencjału OZE z kalkulatorem doboru odpowiedniej instalacji.

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA pozwoli także na przygotowanie projektów inwestycyjnych do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, utworzenie sieci doradców ds. klimatu w strukturach powiatów, szkolenia dla instalatorów, projektantów i pracowników nadzoru budowlanego, a także kampanie informacyjne i edukacyjne poświęcone zagadnieniom dotyczącym przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz budowa współpracy na różnych szczeblach administracji (rządowej, regionalnej i lokalnej).

LIFE MAŁOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Województwo Małopolskie z sukcesem realizuje już jeden projekt zintegrowany LIFE: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt prowadzony jest od października 2015 do grudnia 2023 roku, a jego celem jest integracja działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).