Podsumowanie LIFE Małopolska – czerwiec 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach od 3 do 11 czerwca br. odbywały się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tegoroczna edycja skupiła się wokół tworzenia umiejętności przekrojowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, innowacyjności oraz adaptacji do nowych warunków. 84 samorządy województwa małopolskiego aktywnie włączyły się w obchody Zielonego Tygodnia. Dla najmłodszych mieszkańców czekało szereg atrakcji i niespodzianek. Wśród nich konkursy, akcje sadzenia roślin, sprzątanie parków i lasów, a także warsztaty i prelekcje o czystym powietrzu.
 • W dniach 12-13 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej Task Force on Techno-Economic Issues (TFTEI) w ramach prac Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele z Włoch, Francji, Armenii, Czarnogóry, Kazachstanu, Turcji. Jednym z prelegentów była Katarzyna Stadnik – kierownik Zespołu Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • 15 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się wizyta 50 uczniów z Polski i Niemiec. Młodzież z gościła w Krakowie w ramach projektu „Czyste Powietrze wokół nas”. Była to okazja do zgłębienia tematów związanych z ochroną powietrza, odnawialnymi źródłami energii i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 50 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W czerwcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 886 osób przyjętych w biurze
 • 4 803 telefonicznie
 • 498 pisemnie lub mailowo
 • 1 063 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 104 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 6 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W czerwcu 2023 roku:

 • zebrano 362 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 282 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W czerwcu przyjęto 124 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 66 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 25 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 18 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 15 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 90 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 110 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w czerwcu zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
7.06 – Poprawa efektywności energetycznej – projekty EPC/ESCO dla podmiotów publicznych,
21.06 – Dyrektywa EPBD – propozycja systemu klas energetycznych dla budynków w Polsce,

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

15 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego SWM. Podczas spotkania prezentację na temat realizacji Programu ochrony powietrza przedstawiła Katarzyna Stadnik – kierownik zespołu ochrony powietrza.

Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi – stoisko Projektu LIFE

W czerwcu miały miejsce kolejne wydarzenia z serii: Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi. Głównym celem spotkań jest przygotowanie przyszłych beneficjentów Funduszy Europejskich w Małopolsce do ubiegania się o unijne wsparcie dla planowanych inwestycji. Podczas wydarzeń w Gorlicach oraz Starym Sączu swoje stoiska miał także projekt LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Posiedzenie zespołu ds. Polityki Energetycznej

20 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Polityki Energetycznej, który działa przy Związku Województw RP. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego, którzy przedstawili Strategię Energetyczną dla Dolnego Śląska. W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele Centrum Kompetencji Projektu LIFE z Małopolski.

Spotkanie inicjujące start pilotażu systemu ZONE

26 czerwca odbyło się spotkanie inicjujące start pilotażu systemu ZONE. Spotkanie zgromadziło kluczowych interesariuszy, którzy mieli okazję poznać cele, ramy czasowe oraz szczegóły dotyczące formuły i sposobu przeprowadzenia pilotażu. Spotkanie było także okazją do omówienia procesu przygotowania uczestników, w tym zakładania kont w systemie CEEB oraz wybranych funkcjonalności, które uczestnicy będą mieli za zadanie sprawdzić. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Kompetencji.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 35 512 ulotek i broszur oraz 593 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 13 956 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 9 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 700 uczestników,
 • 121 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 1 771 osób,
 • 22 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyły 782 osoby,
 • 8 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 51 osobami,
 • 47 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 18 324 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 11 artykułów w prasie,
 • 80 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 37 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 3 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week)

W dniach od 3 do 11 czerwca br. odbywały się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tegoroczna edycja skupiła się wokół tworzenia umiejętności przekrojowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, innowacyjności oraz adaptacji do nowych warunków. 84 samorządy województwa małopolskiego aktywnie włączyły się w obchody Zielonego Tygodnia. Dla najmłodszych mieszkańców czekało szereg atrakcji i niespodzianek. Wśród nich konkursy, akcje sadzenia roślin, sprzątanie parków i lasów, a także warsztaty i prelekcje o czystym powietrzu.

Spotkanie eksperckie w ramach projektu LIFE REMY

7 czerwca odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu LIFE REMY. Podczas spotkania kierownik projektu LIFE IP Malopolska Piotr Łyczko podzielił się doświadczeniami projektu LIFE IP Malopolska w zakresie zadań dotyczących modelowania jakości powietrza.

Spotkanie grupy roboczej Task Force on Techno-Economic Issues (TFTEI)

12-13 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej Task Force on Techno-Economic Issues (TFTEI) w ramach prac Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele z Włoch, Francji, Armenii, Czarnogóry, Kazachstanu, Turcji. Jednym z prelegentów była Katarzyna Stadnik – kierownik Zespołu Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, która przestawiła działania podejmowane w Krakowie i w całym regionie na rzecz poprawy jakości powietrza. W trakcie wystąpienia omówiono również efekty wdrażania projektu zintegrowanego LIFE na rzecz jakości powietrza w województwie, w tym pracę Ekodoradców.

E4. Promocja realizacji projektu

15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się wizyta 50 uczniów z Polski i Niemiec. Młodzież z małopolskich szkół podstawowych z miejscowości: Buków, Konary i Włosań, oraz z Berlina gościła w Krakowie w ramach projektu „Czyste Powietrze wokół nas”. Była to wspaniała okazja do zgłębienia tematów związanych z ochroną powietrza, odnawialnymi źródłami energii i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego jakość powietrza jest ważna dla zdrowia, a także poznali możliwości ochrony klimatu. Spotkanie nie ograniczało się jednak tylko do teorii. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wzięcia udziału w praktycznych doświadczeniach. Ich celem było m.in. przedstawienie mechanizmów działania odnawialnych źródeł energii.

Załączniki