Podsumowanie LIFE Małopolska – listopad 2020

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie on-line z Ekodoradcami. Na spotkaniu omówiono m.in. wymagania jakie gminy muszą spełnić zgodnie z założeniami nowego Programu ochrony po-wietrza dla województwa małopolskiego.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wy-miarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowaniu interesantów i organizacji wydarzeń.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 2,5 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 5 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W listopadzie Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 327 osób przyjętych w biurze
 • 3 384 telefonicznie
 • 458 pisemnie lub mailowo
 • 458 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 194 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 6 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W listopadzie 2020 roku:

 • zebrano 106 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 222 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 126 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 297 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 818 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 350 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W listopadzie przyjęto 1 123 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 1042 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 81 dotyczących przedsiębiorstw,
 • 111 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 78 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenia online z ekodoradcami

W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie on-line z Ekodoradcami. Na spotkaniu omówiono wyzwania jakie stoją przed Ekodoradcami oraz wymagania jakie należy spełnić zgodnie z założeniami Programu Ochrony Powietrza. Należą do nich m.in. utworzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze, a także zintensyfikowanie kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. W dyskusji poruszono także temat realizacji zadań w dobie trwającej epidemii Covid-19.

Prezentacja nt. Nowego Programu ochrony powietrza

Szkolenie z bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

W dniu 30 listopada rozpoczął się cykl szkoleń on-line z bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania skierowany do ekodoradców. Podczas szkolenia zostaną przekazane szczegółowe informacje o wprowadzaniu do bazy informacji o inwestycjach polegających na likwidacji starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, przeprowadzonych termomodernizacjach budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Szkolenia będą kontynuowane także w grudniu.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w listopadzie zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 04.11. – Spotkanie z ekspertem KAPE – głęboka termomodernizacja
 • 18.11. – Spotkanie z ekspertem KAPE – sektor ciepłowniczy

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 10 512 ulotek i broszur oraz 90 plakatów,
 • rozdystrybuowali 2 259 ulotek i broszur oraz 116 plakatów,
 • przygotowali 3 510 i rozdystrybuowali 184 inne materiały edukacyjne i promocyjne (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Małopolska bez smogu

Zakończył się pierwszy etap akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego „Małopolska bez smogu”. Przez 12
dni przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w Krzeszowicach i Kętach. W ramach akcji przenośne pyłomierze monitorują także jakość powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim. Potem akcja przeniesie się do kolejnych małopolskich gmin: Myślenic i Rzepiennika Strzyżewskiego.

Emisja spotów reklamowych

W listopadzie rozpoczęła się emisja spotów w lokalnych rozgłośniach i w Radiu Kraków o tematyce ochrony powietrza, programach dotacyjnych i ekointerwencji.

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 112 osób,
 • 3 spotkania w szkole i przedszkolach, w których uczestniczyło 90 osób (w tym zajęcia online),
 • 12 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 65 osób,

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Spotkanie „Porozmawiajmy o smogu”

W dniu 30 listopada 2020 roku pracownicy Centrum Kompetencji wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Instytut Polityk Publicznych pn. „Porozmawiajmy o smogu”. Podczas wydarzenia przedstawiono informacje o jakości powietrza w województwie, dotychczasowych efektach realizacji Programu ochrony powietrza, nowym Programie i projekcie LIFE. Po prezentacji odbyła się sesja Q&A, podczas której odpowiadano na pytania uczestników spotkania.

Plakat akcji „Porozmawiajmy o smogu”

Podpisanie umowy na współfinansowanie Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA

W dniu 20 listopada 2020 roku podpisano umowę na współfinansowanie Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Województwo Małopolskie rozpocznie realizację projektu w styczniu 2021 roku. Projekt będzie realizowany we współpracy z 26 partnerami, w tym Ministerstwem Rozwoju, Województwem Śląskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz 18 małopolskimi powiatami. Realizację projekty wesprze również dwóch partnerów zagranicznych: Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (Niemcy). Zadania projektu to m.in. promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Już wkrótce na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz gruntach na terenie 31 małopolskich gmin zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła, które pozwolą mieszkańcom pozyskiwać energię w sposób przyjazny środowisku. Zielona inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 59 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 13 artykułów w prasie,
 • 121 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 15 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 3 audycje radiowe lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).