Podsumowanie LIFE Małopolska – marzec 2020

200310MIS182

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniu 10 marca została uruchomiona darmowa aplikacja „Ekointerwencja” , przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego.
 • Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”
 • Zorganizowane w marcu spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły ponad 1 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Liszki, Oświęcim, Kamionka Wielka, Skawina i Wadowice. Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 25 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W marcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 657 osób przyjętych w biurze,
 • 812 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 493 telefonicznie,
 • 4 419 pisemnie lub mailowo

Przeprowadzili 277 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 9 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W marcu:

 • zebrano 198 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 156 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 137 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 43 takie umowy.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 4 320 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Nowa aplikacja „Ekointerwencja”

W dniu 10 marca została uruchomiona darmowa aplikacja „Ekointerwencja”, która jest dostępna w Sklepie Play, App Store, a także w wersji webowej. Za jej pomocą można zgłaszać m.in. podejrzenie spalania odpadów, używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, nielegalne wysypiska śmieci czy wypuszczanie ścieków do środowiska .Informacja zostaje automatycznie kierowana do właściwego lokalnego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców są monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 312 kotłów i ogrzewacze pomieszczeń.

Formularz ekointerwencji

W marcu za pomocą formularza ekointerwencji, dostępnego na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja, od 1 do 11 marca wpłynęły 82 zgłoszenia, z czego:

 • 61 dotyczyło spalania odpadów
 • 1 sprzedaży węgla złej jakości,
 • 1 naruszenia przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców,
 • 19 eksploatacji urządzeń lub spalanie paliw niezgodnych z wymaganiami tzw. uchwały antysmogowej.

W marcu za pomocą nowej aplikacji „Ekointerwencja” dostępnej na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html oraz w Sklepie Play i App Store, uruchomionej w dniu 10 marca, wpłynęło 705 zgłoszeń. Przedsiębiorcy zgłosili 39 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza, natomiast mieszkańcy dokonali aż 420 takich zgłoszeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 100 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W marcu:

 • przeprowadzili 14 kontroli trwałości, 159 kontroli zakazu eksploatacji urządzeń na paliwa stałe.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

Od miesiąca trwa kolejna edycja kampanii informacyjno – edukacyjnej, przedstawiającej korzyści z wymiany kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze. Celem kampanii jest informowanie o obowiązującej w Małopolsce uchwale antysmogowej. Akcja jest skierowana do mieszkańców małych małopolskich miejscowości, zachęcając m.in.: do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” i ulgi termomodernizacyjnej. Na ulicach małopolskich miast pojawiły się billboardy. W akcję zaangażowały się gminy, które włączyły się w dystrybucję materiałów edukacyjnych. Każda z gmin otrzymała 200 ulotek i 20 plakatów (łącznie przekazano 41 tys. ulotek i 4,2 tys. plakatów). Obecnie trwa kolportaż gazety tematycznej – składa się z 4 stron i tematyką skupia się wokół uchwały antysmogowej, ekointerwencji czy form dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania. Gazeta była dystrybuowana w 21 miejscowościach w nakładzie 81 000. W marcu rozpoczęła się kampania w Internecie.
Polega ona na publikowaniu postów sponsorowanych na fanpage’u:https://www.facebook.com/EkoMalopolska/. Posty są utrzymane w tym samym nurcie co pozostałe części kampanii, które spotkały się również z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Małopolski. Kampania realizowana jest we współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W marcu przygotowali 760 ulotek i broszur oraz 21 plakatów. Rozdystrybuowali 21 806 ulotek i broszur oraz 117 plakatów. Ponadto przygotowali 3 746 i rozdystrybuowali3 826 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 6 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 280 osób,
 • 9 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 215 osób,
 • 16 spotkań z lokalnymi liderami (sołtysami, wójtami, przedstawicielami Alarmów Smogowych, PEC, doradcami energetycznymi) łączniez 90 osobami,
 • 5 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 495 osób (pokazy urządzeń grzewczych, spotkania z ekodoradcą dla biznesu).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt będzie poddany konsultacjom społecznym, które potrwają do 10 kwietnia. Zainteresowani mogą zapoznać się z zaproponowanymi działaniami naprawczymi oraz nowymi obowiązkami dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców Małopolski.

LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. To Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 18 powiatów województwa małopolskiego. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 roku, natomiast zakończy w grudniu 2030. Program będzie służył promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w marcu Ekodoradcy przygotowali także:

 •  14 artykułów w prasie, 
 • 91 artykułów oraz postów w Internecie i mediach społecznościach
 • 35 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Dodatkowo ekodoradcy wzięli udział w 2 audycjach radiowych lub TV, które były związane z projektem.

F1. Zarządzanie projektem

W marcu został przeprowadzony audyt finansowy zewnętrzny II fazy projektu LIFE. Beneficjent Koordynujący po zakończeniu II fazy Projektu zintegrowanego LIFE przygotowuje sprawozdanie finansowe z kosztów poniesionych przez wszystkich Partnerów Projektu zintegrowanego LIFE. Jest zobowiązany do przedłożenia EASME zaświadczenia o sprawozdaniu finansowym, przedstawionego przez zewnętrzną firmę audytorską. Wspomniane zaświadczenie dotyczy 2 głównych Partnerów Projektu zintegrowanego LIFE: Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Celem audytu zewnętrznego jest poparcie płatności, o które Beneficjent wnioskował na podstawie artykułu l.4.1. Umowy o Dotację. Kontrola obejmowała okres 2 fazy Projektu zintegrowanego LIFE (01.04.2018-31.12.2019).

Załączniki