Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • Wszystkie gminy Małopolski zgłosiły deklarację współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie prowadzenia punktów obsługi programu Czyste Powietrze.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi gmin Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim na uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza”.
 • 25 lutego w Krakowie odbyło się spotkanie Bartłomieja Orła z Tomaszem Urynowiczem oraz radnymi Województwa Małopolskiego w sprawie lepszego wykorzystania środków z największego polskiego programu dotacji do wymiany pieców.
 • Z powodu ataku hakerskiego na systemy informatyczne UMWM oraz pandemii COVID-19 realizacja działań Centrum Kompetencji i ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 80 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lutym Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 887 osób przyjętych w biurze
 • 5 132 telefonicznie
 • 663 pisemnie lub mailowo
 • 351 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 942 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 33 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W lutym 2021 roku:

 • zebrano 339 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 230 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 291 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 7 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 323 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 355 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W lutym przyjęto 1 315 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 1 134 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 145 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 36 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 350 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w lutym zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 03.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – elektromobilność,
 • 10.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – wymagania oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków po 31 grudnia 2020,
 • 17.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE –ELENA pomoc techniczna w zakresie przygotowania inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną,
 • 24.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – obowiązkowe audyty dla przedsiębiorców,
Wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków

Kolejne gminy chcą wprowadzić lokalne uchwały antysmogowe!

Skawina, Tarnów, Oświęcim oraz Rabka-Zdrój, a także Krzeszowice to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla. Przedstawiciele samorządów wymienionych gmin dyskutowali proponowane zapisy w poniedziałek 1 lutego br. podczas zdalnego spotkania, w którym uczestniczyli także wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz oraz wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-skiego (MPOP)

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi gmin Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim na uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza”.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 54 926 ulotek i broszur oraz 1 900 plakatów,
 • rozdystrybuowali 67 697 ulotek i broszur oraz 2 035 plakatów,
 • przygotowali 10 540 i rozdystrybuowali 11 740 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 konkurs dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 16 osób,
 • 1 spotkanie w szkole, w którym uczestniczyło 10 osób,
 • 5 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 158 osób,
 • 38 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 93 osobami.
 • 8 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 176 osób.

E. 3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz ochrony powietrza i klimatu

Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz ochrony powietrza i klimatu w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” podczas spotkania w Centrum Badawczo Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 210223MIS001-1024x683.jpg
Podpisanie porozumienia

Spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”

25 lutego w Krakowie odbyło się spotkanie Bartłomieja Orła, pełnomocnika rządu ds. programu Czyste Powietrze z pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji Tomaszem Urynowiczem oraz radnymi Województwa Małopolskiego Grzegorzem Biedroniem i Robertem Bylicą. Głównymi tematami rozmów były: lepsze wykorzystanie środków z największego polskiego programu dotacji do wymiany pieców oraz działania w kierunku transformacji energetycznej regionu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie spotkanie2502.jpg
Spotkanie w sprawie lepszego wykorzystania środków z największego polskiego programu dotacji do wymiany pieców

Dodatkowe 100 mln na współpracę z gminami!

Premier RP Mateusz Morawiecki zapowiedział pakiet zachęt w wysokości 100 mln złotych dla gmin, które biorą aktywny udział w realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 72a5dbb1-e9e1-4c9a-ac0e-9d360ee95194-1320x744-1-1024x577.jpg
Dodatkowe 100 mln zł dla gmin

Wszystkie gminny wyraziły chęć współpracy!

Wszystkie gminy Małopolski zgłosiły deklarację współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie prowadzenia punktów obsługi programu Czyste Powietrze. To znaczne ułatwienie dla mieszkańców, którzy zmierzają̨ wymienić́ piec czy przeprowadzić termomodernizację.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 17 artykułów w prasie,
 • 188 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 13 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 37 audycji radiowych lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).