Podsumowanie LIFE Małopolska – maj 2020

mapa ekointerwencja

Najważniejsze wydarzenia

 • W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń, realizacja działań w ramach projektu LIFE została ograniczona. Z uwagi na wprowadzone przepisy nie możliwe było zorganizowanie zaplanowanych wydarzeń z udziałem wielu uczestników. Ponadto praca ekodoradców była ograniczona, z powodu zamknięcia urzędów, wykonywania pracy zdalnej oraz braku  możliwości przyjmowania interesantów.
 • W dniu 29 maja wysłano do Komisji Europejskiej sprawozdanie za II fazę projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
 • W dniu 11 maja rozpoczął się cykl webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, organizowanych przez Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Alarm Smogowy. Ekodoradcy zostali włączeni z głosem doradczym w proces tworzenia webinariów.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 500 materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 8 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W maju Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 014 osoby przyjęte w biurze,
 • 6 639 telefonicznie,
 • 571 pisemnie lub mailowo
 • 72 w trakcie wizyt

Przeprowadzili 88 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 8 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W maju:

 • zebrano 142 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 143 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 224 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 73 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 042 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekopro-jektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 331 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “EKOINTERWENCJA”

W maju za pomocą aplikacji „Ekointerwencja” , dostępnej na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html wpłynęło 384 zgłoszeń (23 dotyczyło przedsiębiorstw, natomiast aż 361 mieszkańców).

Można wyszczególnić:

 • 233 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 135 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 16 innych zgłoszeń.  

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 100 zgłoszeń telefonicznych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 5 191 ulotek i broszur oraz 58 plakatów,
 • rozdystrybuowali 461 ulotek i broszur oraz 14 plakatów,
 • przygotowali 10 i rozdystrybuowali 24 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 11 spotkań z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami), łącznie z 91 osobami,
 • 5 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 8 770 osób.

Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkury i warsztaty. Ciekawym przykładem może być konkurs zrealizowany przez ekodordcę z Limanowej, pt. „Torba z recyklingu” z logo LIFE oraz testy dla starszych uczniów nt. wiedzy o środowisku w ramach obchodów Dnia Ziemi.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”

Od 15 maja rządowy program Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dotację do wymiany pieca i innych działań sprzyjających oszczędności energii (termomodernizacja, wymiana stolarki), rozpoczął działalność  na nowych, prostszych zasadach.

Z tej okazji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu oraz Polskim Alarmem Smogowym rozpoczął cykl webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, które swoją inaugurację miało 11 maja. Podczas spotkania można było dowiedzieć m.in. komu przysługuje dofinansowanie z projektu, jakie dokumenty są niezbędne i jak złożyć wniosek. W spotkaniu wzięli udział ekodoradcy oraz pracownicy Centrum Kompetencji.

Kolejne spotkania odbyły się w dniach 18 maja i 25 maja. Specjaliści  poruszali tematykę wymagań dotyczących  kart produktów i etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz uchwał antysmogowych w Polsce w kontekście programu „Czyste Powietrze”. Drugie spotkanie natomiast dotyczyło termomodernizacyjnej ulgi podatkowej.

Akademia Czystego Powietrza

V Edycja Smogathonu

W dniu 18 maja odbyło się robocze spotkanie Krakowskiego Parku Technologicznego, Qubit oraz przedstawicieli Centrum Kompetencji w sprawie zwycięskiego projektu piątej edycji Smogathonu.
W zeszłorocznej edycji zwyciężył projekt o nazwie „Projekt Platformy do zgłaszania informacji o awariach przemysłowych”.

Przedstawienie wyników badań dotyczących jakości powietrza w Polsce

W dniu 21 maja odbyła się videokonferencja z udziałem pracowników Centrum Kompetencji, wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Krakowskiego Alarmu Smogowego i Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Tematem spotkania było przedstawienie wyników badań dotyczących jakości powietrza w Polsce, a także zmian w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Spotkanie dotyczące poprawy jakości powietrza w Polsce

W dniu 25 maja przedstawiciele Centrum Kompetencji uczestniczyli w videokonferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju wraz z przedstawicielami świata nauki (Elena Claire Ricci, University of Verona, Mark Andreas Andor, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Seweryn Krupnik  z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie dotyczyło możliwości stworzenia skutecznej strategii komunikowania mieszkańcom konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Stanowiło ponadto platformę do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie.

E.4. Promocja realizacji projektu

W maju Ekodoradcy przygotowali:

 • 14 artykułów w prasie,
 • 111 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • oraz 34 razy wykorzystywali inne media

Dodakowo ekodoradcy wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem.

F.1. Zarządzenie projektem

W dniu 29 maja wysłano do Komisji Europejskiej sprawozdanie z II fazy projektu LIFE IP.

Załączniki