Podsumowanie LIFE Małopolska – marzec 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 31 marca do Ministra Klimatu i Środowiska przekazane zostało okresowe sprawozdanie z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2021 r. Wynika z niego, że w 2021 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 13 581 budynkach/lokalach, czyli o około 30% więcej niż w 2020 roku.
 • W marcu zakończono modernizację aplikacji Ekointerwencja, w której przeprowadzono liczne zmiany, m.in. udostępniono statystykę zgłoszeń dla każdej gminy, dodano nową kategorię naruszeń „ścieki”, zwiększony został również limit dodawania zgłoszeń do 3 w ciągu 24 godzin z każdej kategorii. W marcu za pomocą aplikacji wpłynęło 949 zgłoszeń. 
 • 3 marca odbyło się webinarium „Program LIFE dla samorządów”, podczas którego m.in. zaprezentowano założenia projektów zintegrowanych realizowanych w województwie małopolskim 
 • 20-26 marca uczniowie XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie w ramach wymiany młodzieży Erasmus+ „Boockpackers around Europe” udali się do Włoch, gdzie promowali małopolski program LIFE.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 50tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 13 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W marcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 666 osób przyjętych w biurze,
 • 6 836 telefonicznie,
 • 314pisemnie lub mailowo,
 • 879 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 707 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 24 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie. W marcu 2022 roku:

 • zebrano 964 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 16 141 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 383 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W marcu przyjęto 949 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 702 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 150 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 75 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 350 zapytań skierowanych do UMWM w formie widomości e-mail oraz 400zapytań telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w marcu zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 09.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Energooszczędne oświetlenie budynków i miejsc użyteczności publicznej,
 • 23.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gminach,

Communication Workshop for LIFE integrated projects

9 marca przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w webinarium Communication Workshop for LIFE integrated projects. Podczas spotkania wymieniano doświadczenia w zakresie realizacji projektów LIFE z różnych krajów.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

 • 31 marca do Ministra Klimatu i Środowiska, zgodnie z terminem ustawowym, przekazane zostało zbiorcze sprawozdanie z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2021 r.
 • W 2021 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 13 581 budynkach/lokalach. Gminy realizujące projekt LIFE w dalszym ciągu wykazują większą skuteczność w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła (6 397 wymian – 62 gminy; średnio 103 szt. na gminę) niż pozostałe (7 184 wymian – 120 gmin; średnio 60 szt. na gminę).
 • Poza wymianą kotłów, działania obejmowały także: akcje informacyjne wśród społeczeństwa czy prowadzenie kontroli spalania odpadów i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. W 2021 roku przeprowadzono łącznie 26,7 tys. kontroli, podczas których wykryto 516 przypadków nieprzestrzegania przepisów uchwały oraz 1070 przypadków spalania odpadów. Do końca roku 2021 w województwie małopolskim porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie w sprawie utworzenia punktu obsługi programu Czyste Powietrze podpisało 180 gmin. Co więcej w 2021 roku w województwie małopolskim zostało złożonych 19 973 wniosków w ramach programu dotacyjnego na wymianę ciepła.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 42 659 ulotek i broszur oraz 431 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 7 873 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 5 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 95 osób,
 • 7 spotkań w szkołach i przedszkolach, w którym uczestniczyło 345 osób,
 • 49 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 796 osób,
 • 27 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 153 osobami.
 • 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 914 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 17 artykułów w prasie,
 • 156 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 15 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.
Tablica informacyjna

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Webinarium „Program LIFE dla samorządów

3 marca odbyło się webinarium „Program LIFE dla samorządów”. Prelegentem podczas wydarzenia był Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska Pan Tomasz Pietrusiak. Wydarzenie zorganizowane zostało przez NFOŚiGW oraz Związek Miast Polskich i skierowane do przedstawicieli jednostek samorządowych.

Prelegenci webinarium „Program LIFE dla samorządów”

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem!

10 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedstawiono działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu poprawę jakości powietrza, poruszono tematy dotyczące m.in. aplikowania do udziału w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE.

Projekt LIFE we Włoszech!

20-26 marca uczniowie XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie w ramach wymiany młodzieży Erasmus+ „Boockpackers around Europe” udali się do Włoch. Uczniowie wraz partnerami z pozostałych szkół (Hiszpania, Turcja, Portugalia) mieli okazję do zaprezentowania głównych założeń projektu LIFE, przekazali rówieśnikom materiały edukacyjne nt. projektu w języku angielskim.

Załączniki