Podsumowanie LIFE Małopolska – marzec 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 16 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Lider Transformacji Energetycznej”. Województwo Małopolskie zostało nagrodzone przez kapitułę za realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE. Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko.
 • 1 marca odbył się webinar z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”. W roli eksperta wystąpił Tomasz Pietrusiak- Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Podczas swojej prezentacji omówił efekty pracy ekodoradców i doradców ds. klimatu i środowiska, działających w województwie małopolskim.
 • 7 marca odbyło się wirtualne spotkanie w ramach ClimAct CEE Project. W trakcie webinaru uczestnicy dyskutowali o możliwościach tworzenia tzw. „Low Emision Zones”, czyli Stref Czystego Transportu. Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak przybliżył uczestnikom tematykę uchwał antysmogowych.
 • 8-9 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VI Kongres Czystego Powietrza. Tegoroczny Kongres skupiał się na wielowymiarowym aspekcie ochrony powietrza. Na zaproszenie organizatorów prelekcję wygłosiła Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza – Katarzyna Stadnik. W swojej prezentacji odpowiedziała na pytanie „Dlaczego w każdej gminie powinien być ekodoradca?” na podstawie doświadczeń Województwa Małopolskiego przy realizacji projektu LIFE.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 15 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 14 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W marcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 6 707 osób przyjętych w biurze
 • 6 947 telefonicznie
 • 594 pisemnie lub mailowo
 • 601 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 744 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 32 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W marcu 2023 roku:

 • zebrano 427 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 7 290 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W marcu przyjęto 545 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 236 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 200 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 85 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 24 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 150 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 180 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w marcu zorganizowała trzy wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
01.03 – Doświadczenia i dobre praktyki województwa małopolskiego w tworzeniu sieci ekodoradców,
15.03 – Finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną na przykładzie BOŚ,
29.03 – Geotermia szansą na transformację energetyczna samorządów.

Warsztaty rozwijające umiejętności energetyczne wśród młodych dorosłych

3 marca przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w warsztatach, podczas których omówione zostały zagadnienia związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii w kontekście edukacji i zwiększania kompetencji społeczeństwa w tym obszarze.

Energetyczna rewolucja na targach ENEX w Kielcach!

8 marca odbyła się jubileuszowa XXV edycja Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektroniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Targom energetycznym towarzyszyły liczne konferencje branżowe, warsztaty oraz szkolenia. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Szkolenie dla ekodoradców z zakresu skutecznej komunikacji z mieszkańcem

W marcu zorganizowano kolejne szkolenia dotyczące skutecznej komunikacji ekodoradców z mieszkańcami. Warsztaty były świetną okazją do doskonalenia technik komunikacji z rozmówcami, którzy są potencjalnymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Cykl szkoleń zorganizowany został w ramach Akademii Czystego Powietrza we współpracy Województwa Małopolskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Dotychczas w szkoleniach wzięło udział ponad 170 osób.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych – spotkanie interesariuszy

23 marca odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania przedstawiono wstępne założenia aktualizacji Planu Działań Krótkoterminowych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Dyskutowano również o podejściu do procedur ogłaszania stopni zagrożenia.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 6 358 ulotek i broszur oraz 485 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 8 504 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 konkurs dla dzieci i młodzieży,
 • 34 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 2 389 osób,
 • 25 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 666 osób,
 • 68 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 192 osobami,
 • 14 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 405 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 25 artykułów w prasie,
 • 124 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 45 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 17 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Dzielimy się doświadczeniem i dobrymi praktykami w tworzeniu sieci Ekodoradców!

1 marca odbył się webinar z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”. W roli eksperta wystąpił Tomasz Pietrusiak- Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Podczas swojej prezentacji omówił efekty pracy ekodoradców i doradców ds. klimatu i środowiska, działających w województwie małopolskim. Wyjaśnił m.in.: jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym.

Strefy Czystego Transportu i działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Europie

7 marca odbyło się wirtualne spotkanie w ramach ClimAct CEE Project. W trakcie webinaru uczestnicy dyskutowali o możliwościach tworzenia tzw. „Low Emision Zones”, czyli Stref Czystego Trans-portu. Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak przybliżył uczestnikom webinaru tematykę uchwał antysmogowych. Omówił wyzwania i możliwości zastosowania wypracowanych rozwiązań w innych regionach oraz skalę efektów podjętych działań. Opisał również efekty wdrażania programu zintegrowanego LIFE na rzecz jakości powietrza w województwie, w tym pracę Ekodoradców oraz działanie Programu Ochrony Powietrza.

VI Kongres Czystego Powietrza – ochrona powietrza w Polsce!

8-9 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VI Kongres Czystego Powietrza. Tegoroczny Kongres skupiał się na wielowymiarowym aspekcie ochrony powietrza. W ramach ostatniego bloku tematycznego podczas drugiego dnia wydarzenia, prelekcję wygłosiła Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza – Katarzyna Stadnik. W swojej prezentacji odpowiedziała na pytanie „Dlaczego w każdej gminie powinien być ekodoradca?” na podstawie doświadczeń Województwa Małopolskiego przy realizacji projektu LIFE”.

E4. Promocja realizacji projektu

16 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Lider Transformacji Energetycznej”. Województwo Małopolskie zostało nagrodzone przez kapitułę za realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE. Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko.

Załączniki