Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • W styczniu uruchomiono nową platformę sprawozdawczą Ekoportal EkoMałopolska. Portal będzie ułatwiał gminom oraz powiatom sprawozdawanie działań realizowanych w ramach Programu ochrony powietrza. Portal dostępny jest pod adresem: https://portal.dane.malopolska.pl.
 • 10 i 18 stycznia odbyły się szkolenia w formie online skierowane do pracowników gmin i powiatów odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Programie ochrony powietrza. Podczas szkolenia omówiony został nowy system sprawozdawczy (Ekoportal).
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 41 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 21 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W styczniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 11 673 osoby przyjęte w biurze,
 • 9 530 telefonicznie,
 • 486 pisemnie lub mailowo,
 • 161 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 467 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 20 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie.
W styczniu 2022 roku:

 • zebrano 1 180 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 20 975 budynkach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 379 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W styczniu przyjęto 1046 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 952 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 139 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 38 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 400 zgłoszeń telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w styczniu zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 19.01. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Alternatywne formy finansowania inwestycji fotowoltaicznych w JST,
 • 26.01. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Zanieczyszczenia powietrza – wpływ źródeł emisji na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców.

Szkolenie z nowego systemu służącemu sprawozdawczości (Małopolski Eksportal)!

10 i 18 stycznia odbyły się szkolenia w formie online skierowane do pracowników gmin i powiatów odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Programie ochrony powietrza. Podczas szkolenia omówiony został nowy system służący sprawozdawczości (Małopolski Ekoportal). Omówiono zasady tworzenia kont oraz każde zagadnienie zawarte w sprawozdaniach (gmin i powiatów) ze zwróceniem uwagi na najbardziej problematyczne kwestie. Udzielano odpowiedzi na pytania uczestników. Łącznie w obu edycjach wzięło udział 300 uczestników.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

W styczniu uruchomiono nową platformę sprawozdawczą Ekoportal EkoMałopolska. Przedstawiciele gmin oraz powiatów w celu dostarczenia swoich sprawozdań z obszaru Programu ochrony powietrza będą korzystali z dedykowanego Portalu, który dostępny jest pod adresem: https://portal.dane.malopolska.pl.

Ekoportal EkoMalopolska – strona startowa

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 21 899 ulotek i broszur oraz 570 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 19 191 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 4 spotkania w szkole, w których uczestniczyło 80 osób,
 • 6 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 025 osób,
 • 23 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 106 osobami.
 • 5 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 10 034 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 28 artykułów w prasie,
 • 171 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 32 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 10 audycji radiowych lub TV.
Tablica informacyjna

Załączniki